Toufan   292

تیر ماه  1403

طبقه کارگرایران سرنوشت انقلاب آینده را رقم خواهد زد
حکم جلب نتانیاهو ووزیر جنگش لازمالااجراست
سخنی کوتاه پیرامون "انتخابات" ریاست جمهوری دره چهاردهم
مفهوم لیبرالیسم ونئولیبرالیسم واثرات آن ازیک منظر تاریخی
حمید نوری آزاد شد واپوزیسیون برانداز خودفروخته  هوادار امپریالیسم درشوک فرورفت
استالین پرچم است ومجددا بپا می خیزد- بخش نخست
به مناسبت درگذشت رفیق فریدون منتقمی.پیام بخشی ازدبیران سابق کنفدراسیون
پیام های همبستگی احزاب برادر  به مناسبت درگذشت رفیق فریدون منتقمی
پیام حزب به دهمین کنگره حزب کمونیست کارگران فرانسه

مروری برمبارزات جنبش کمونیستی و ضد رویزیونیستی  درایران - بخش دوم
  

من از نفرت ملی منزجرمToufan    291

خرداد ماه  1403

 بمناسبت درگذشت رفیق  فریدون منتقمی یکی از اعضاء برجسته رهبری حزب کارایران-توفان
حمله جنایتکارانه به رفح محکوم به شکست است
خطر بروز جنگ جهانی وضرورت مبارزه برای صلح
طبقه کارگر درایران با چالش های کمر شکن دست وپنجه نرم می کند
گزارشی مختصر از اوضاع سیاسی ، اقتصادی واجتماعی ایران
مروری برمبارزات جنبش کمونیستی  وضد رویزیونیستی  درایران دریک نگاه تاریخی
بورژوازی امپریالیستی آلمان  زمینه را برای قدرت گیری فاشیسم آماده می کند
 

Toufan    290

اردیبهشت ماه 1403

ریشه سقوط"چپ" به دامن امپریالیسم و صهیونیسم
داعش خراسان پرده ساتری برای اختفای تروریسم امپریالیستی
پیشنهاد تحریم وتجاوز به ایران، سیاست امپریالیسم، صهیونیسم ومزدوران ایرانی آنهاست
شکست افزایش  حداقل دستمزد با فشار مافیای نولیبرال درایران، پیروزی برای طبقه کارگراست
نظری واقعبینانه به رویداد های اوکراین وبررسی پیشینه تاریخی این اوضاعToufan    289

فروردین ماه 1403

جلوه هائی ازجامعه بی وجدان روشنفکری درایران
چرا حق آزادی فعالیت سیاسی برای ایرانیان مزدور بیگانه موجودیت ایران را به خطر می اندازد
درکنفرانس ضد امنیتی مونیخ چه گذشت
دردنیایی که زن آزاد ننباشد، مردهم آزاد نیست
پپرامون "کنفدراسیون کار ایران"."چپ" وراست از یک قماشند.پیش بسوی اتحادیه مستقل کارگریToufan    288

اسفند ماه 1402


امنیت ملی خارجی تنها مکمل امنیت ملی شهروندان زحمتکشان درداخل است
 شگردهای زیرکانه بورژوازی آلمان برای مهندسی کردن اعتراضات مردمی
تبلیغات ضد نازی تاچه حد منطبق برواقعیت است؟

 یک ترفند ایدئولوژیک صهیونیستی با همدستی تجزیه طلبانه قومی
 ناتو ابزاری درخدمت سلطه امپریالیسم آمریکاToufan  287

بهمن ماه 1402


  پیرایه زندانی سیاسی ابزاری  برای اسارت ایران
نکاتی چند درزمینه برخورد بی تفاوتی بخشی از جامعه ایران به جنایات بربرمنشانه صهیونیستی در فلسطین
اسرائیل بعد از 7 اکتبر، اسرائیل قبل ازآن نیست پیروزی راهبردی سازمان آزادیبخش حماس
صهیونیسم وامپریالیسم پدرخوانده های تروریسم درجهان
ناتو و اوکراین شکست خورده اندToufan  286

دی ماه 1402

یک نیروی اشغالگر فاقد دفاع ازخود است
حمایت مالی از دوستان راهبردی ایران در منطقه وجهان درخدمت  منافع  ملی ایران است
وزارت امورخارجه  ایران، نه شرقی، نه شرقی، فقط غربی، ظرافت با دشمنان وخشونت نسبت با مردم
تنفتیش عقاید وایجاد فضای ضد بشری  ومسموم درآلمان

تفرقه افکنی درجنبش صنفی طبقه کارگر ، تبدیل اتحادیه حرفه ای  آنها به حزب سیاسی  یک خیانت آشکار ضد کارگری 
Toufan 285

آذر ماه 1402

جنگ ترکیبی درفضای مجازی ونقش اپوزیسیون مزدور
باوجدان ها درطیف اپوزیسیون
بی وجدان ها درطیف اپوزیسیون

رشد سازمان مقاومت فلسطینی حماس تا به امروز
درنده خوئی اپوزیسیون ایرانی تبار ویاور صهیونیسم اسرائیل  سکولارToufan 284

آبان ماه 1402

جمعبندی سالگرد رویداد های شهریور گذشته
یک سال بعد از ناآرامی های تجزی طلبانه درایران وشکست دسیسه گردش به غرب
استقبال از "رونالدو" مشت محکمی بردهان ایران ستیزان
ابتکار عمل درجنگ اوکراین از دست غرب خارج شده است
بهانه ای تئوریک برای حمایت از سرکردگی امپریالیسم آمریکا درجهان تک قطبی
 


Toufan 283

مهر ماه 1402

ماهیت مبارزه برسر ملی کردن صنعت نفت ایران یک مبارزه ضد استعمار است
روح انقلاب مشروطیت وقانون اساسی به منزله خون بهای آن

کلافی که سر درگم به نظر می آید
یک سند زنده وواقعبینانه از رویداد های مرداد ماه 32

نقش بازیگران نفت درمتن اوضاع جهانی بعد از جنگ جهانی
روحانیت مرتجع و ضد کمونیست دراکثریت خود همدست کودتاگران بودند
روایت "عزل" مصدق اززبان خودش دردادگاه نظامی


Toufan 282

شهریور ماه 1402

قرآن سوزی سرآغز کشتار وسوزاندن مسلمانان است
ایران درخدمت سیاست گردش به شرق عضو پیمان همکاریهای شانگهای شد
کودتای نیجر با تاثیرات راهبردی درجهان
جعلیات رویزیونیستی یک خیانت تاریخی است
نااتو یک نیروی دفاعی مدافع صلح ، یا یک نیروی تجاوزگر وجنایتکار؟
Toufan 281

مرداد ماه 1402

محکومیت تعرض به مجاهدین درزیر نقاب  باصطلاح حمایت  از حقوق بشر
اشعه ساطع ازگیسوان زنان، رژیم  جمهوری سرمایه داری اسلامی را به چالش کشید
تولید خشونت وتروریسم توسط گشت ارشاد اپوزیسیون  ضد ایرانی
اعدام یک نوجوان فرانسوی توسط گشت ارشاد فرانسه
لیبرالیسم مرد، پرچم سوسیالیسم را برافرازیم
  


Toufan 280

تیرماه 1402

نگاه "هزینه- فایده" به رویدادها
خصلت عصر کنونی وشرق ستیزی ایران ستیزانه
مبارزه با نئولیبرالیسم تنها با بسیج زحمتکشان میسر است
رجحان فرد براجتماع
اهمیت جایگاه راهبردی میانمار ونقش خرابکارانه آمریکاToufan 279

خرداد ماه 1402


حاکمیت سرمایه داری ایران روش سرکوب مطالبات مردم را ادامه می دهد
پیرامون مناظره ای حیرت انگیز وفرا طبیعی
درحاشیه "درافشانی های" صادق زیبا کلام درحمایت از صهیونیسم
شوروی سوسیالیستی یک شبه امپریالیستی نشد
بحران سودان محصول تغییر نظم جهان تک قطبی Toufan 278

اردیبهشت ماه 1402

تاثیرات راهبردی عادی شدن مناسبات ایران با عربستان سعودی
تصویرنادرستی که ازرویداد های اسرائیل کودک کش ارائه می دهند
"حقوق بشر" و "فمینیسم" دوابزار مبارزه ایدئولوژیک امپریالیسم

اوکراین آخرین میخ تابوت نظام تک قطبی درجهان
برای امپریالیسم هدف همیشه وسیله را توجیه می کندToufan 277

فروردین ماه 1402

نقدی برمنشور مطالبات حداقلی تشکل های کستقل صنفی ومدنی ایران-1
نقدی برمنشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی ومدنی ایران-2
نقدی برمطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفغی ومدنی ایران-3
اخلاقیات اصولی ما کمونیست ها واخلاقیات بورژواها
بازهم
پیرامون شبح چپ درآمریکای لاتین درگشت وگذار است
Toufan 276

اسفند ماه 1401

برای یک پارچگی جامعه کارگری ایران مبارزه کنیم
حاشا نکنید! شما به زباله تاریخ ایران دراردوکشی  های ناتو وکالت دادید
 فروش جزایر سه گانه ایران
درس هائی ازاعتراضات اخیر ایران
شبح چپ در آمریکای لاتین درگشت وگذاراستToufan 275

بهمن ماه  1401


 
نه شرقی نه غربی  فقط غربی
گشت ارشاد مرد، زنده باد گشت ارشاد "انقلابی" مخالفان
ماهیت شعارهای اعتراضات اخیر وزمینه سازی برای نفی رهبری
سنت های ملی را باید شرافتمندانه گرامی داشت
مناسبات راهبردی دیپلماتیک چین وایران ودشمنانش
Toufan 274

 دی ماه 1401

نفی هویت ملی زمینه ساز تجاوز امپریالیسم به ایران
تیم های ملی ورزشی ایران ویا تیم های حکومتی؟

چشم انداز روشن ورهبری منسجم ملزومات اولیه پیروزی اند
باید حساب ملت کرد را ازاحزاب تجزیه طلب کرد جدا کرد
چرا دیپلمات های سابق" خواستار تجدید نظر درسیاست" هستند؟Toufan 273

آذر ماه 1401

اردوکشی ناتو برضد ایران دربرلن
پاایان نظم تک قطبی درجهان ونقش مهم ایران درنظم جدید
سخنی پیرامون ماهیت  انحرافی شعار "همه باهم" زن،زندگی،آزادی

ریشه های عصیان جوانانبا انگیزه قتل یک زن
کار"خودشونه"پوششی برای حمایت ازتروریسمToufan 272

آبان ماه 1401

نسل جوان با حافظه تاریخی یک ملت
نگاهی به رودادهای ایران ازمنظر جغرافیای سیاسی وگردش به شرق
خشونت ما وخشونت آنها
خشم انباشته سرباز کرد
وجدان امپریالیسم وصهیونیسم ازچه چیز "معذب" است

برندگان وبازندگان جنگ اوکراین


Toufan 271

مهرماه 1401

مبارزه با فساد یک مبارزه طبقاتی است که با اتکیه بر زحمتکشان عملی می شود
تحریم های دهزارگانه امپریلیست های غرب، روند شکست نئولیبرالیسم را شتاب بخشیده است 

خیانت باند اصلاح طلبان  روحانی وپیشگوئی توفان  
درگذشت یک رفیق که، جاودانه خواهد درخشید
مرگ گورباچف و بی آبروئی رویزیونیسم
 
 

Toufan 270

شهریورماه 1401

دفاع ازحق حاکمیت ملی، حق حاکمیت قضایی را نیز شامل می شود
تفاهم نامه 40 میلیارد دلاری ایران وروسیه

سیاست اقتصادی جمهوری سرمایه داری اسلامی چشم اسفندیار فروپاشی آن
حق حاکمیت قضائی یک حق امپریالیستی نیست
سفر رئیس کنگره آمریکا به جزیره تایوان مظهر یک ورشکستگی سیاسیToufan 269


مرداد ماه 1401

بریکس وبریکس پلاس
پایان تسلط نازیسم دراوکراین راه را به روی نظم جدیدچند قطبی درجهان می گشاید
گسترش پیمان تجاوز کارناتو به خاورمیانه با ماهیت عبری،عربی،غربی

اجلاس اضطراری کشورهای گروه 7 راه نجات بحران امپریالیسم نیست

حمایت غرب دمکرات" و "بشر دوست" ازنسل کشی وفرهنگ کشی وجعل تاریخ
"


Toufan 268


تیر ماه 1401

نظم قدیم جهانی با فروپاشی اوکراین تغییر می کند
هویت ملی وتاریخی ایران ، فروشی نیست
ترغیب به جنگ از طرف آمریکا
صهیونیسم همدست نازیسم
آوارفساد از آوار در آبادان مهلک تراست
قطعنامه شورای حکام برای تبرئه آمریکاToufan 26
7


خرداد ماه 1401

جنگی سرنوشت ساز وحیاتی برای بشریت
فاجعه انسانی دریمن وسانسوررسانه ای
تقدس مالکیت خصوصی دردوران انحصارات درقدرت
عدالت طلبی آمریکا وشرکا، واژه ای بی محتوی
محکومیت  لیموترش دردادگاه عالی اداری آلمان به صورت دمکراتیکToufan 26
6


اردیبهشت ماه 1401

نظم نوین جهانی برگور بربریت امپریالیسم غرب رقم می خورد
فوتبال ایران درمقابل امپریالیسم انگلوساکسن وعزای ایرانیان خودفروخته
ضربه مهلک به امپراتوری دلار هدیه ای به ملتهای جهان 

تف سربالای تحریم
آمریکا بزرگترین جنایتکار تاریخ بشریتToufan 265

فروردین ماه 1401

اهمیت نگرش ژئوپلیتیکی به مسئله اوکراین
دکترین زبیگنیو برژنیسکی درزمان اوباما
برژینسکی: بحران اوکراین مهمترین چالش برای نظام بین الملل است

شبه جزیره کریمه
بعد از فروپاشی شوروی وعده های آلمان  که ناتو به سمت شرق گسترش نمی یابد
پیوستن به ناتو وتایید تصمیم گیری آزادانه ومستقل کشورها
کودتا دراوکراین
آیا ماهیت جنگی که درگرفته است را باید جنگ میان امپریالیستها تفسیر کرد؟
سرکوب مردم توسط نازیها
تف کردن به چهره حامیان خویش
معنا ومفهوم نقض حقوق ملل درقرن بیست ویکم
تکیه به ماهیت روسیه امپریالیستی تاچه حد راه  گشاست
دکترین توماس ویلسون رئیس جمهورآمریکا  درجنگ جهانی اولToufan 26
4

اسفند ماه 1400

افغانستان، آزمایشگاهی برای شناسائی ویروس های ذوب شده درولایت آمریکا
همه دست دردست علیه پناهجویان
دادگاه های امپریالیستی برای تحقق عدالت نیستند-بخش ششم
ورشکستگی درمحاسبه ثروت آب درایران- بخش سوم
حفظ محیط زیست امری اجتماعی، دفاع ازمنافع ملی وطبقاتی است- بخش سوم
Toufan 263

بهمن ماه 1400

ورشکستگی درمحاسبه ثروت آب درایران- قسمت دوم
شبح مرگ برسرانسان های  بی پناه درمرز شرق اروپا
حفظ محیط زیست امری اجتماعی، دفاع ازمنافع ملی وطبقاتی- قسمت دوم
کاستن از اهمیت فرار راهبردی و مفتضحانه آمریکا ز افغانستان توسط رویزیونیست های حامی اشغال افغانستان
دادگاه های امپریالیستی برای تحقق عدالت نیستند- قسمت پنجمToufan 2
62

دی ماه 1400

ورشکستگی در محاسبه ثروت آب درایران-بخش اول
توافق راهبردی انتقال گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان تبعات آن
حفظ محیط زیست امری اجتماعی، دفاع از منافع ملی وطبقاتی  است-بخش اول

برنقش سوسیال امپریالیسم شوروی درافغانستان براساس اسنادواقعی پرتوافکنیم
دادگاه های امپریالیستی  برای تحقق عدالت نیستند-بخش چهارمToufan 2
61

آذر ماه 1400

ازمنافع ملی ایران درمقابل اجانب وعمال دخلی وخارجی آن دفاع کنیم
حزب کارایران(توفان) وحزب توده رویزیونیستی ایران
کشتارپناهندگان و آوره گان درپای برج وباروهای اروپا وغرب
به واقعیات افغانستان بایدبرخوردتاریخی وعلمی داشت
دادگاه های امپریالیستی برای تحقق عدالت نیست
- 3
Toufan 2
60

آبان ماه 1400

سیاست تجزیه وخفه کردن ایران،یک سیاست امپریالیستی صهیونیستی است
امپریالیسم ورویزیونیسم دست دردست هم درمورد افغانستان دروغ گفتند
تئوری سازی برای کودتا،تجاوز واشغال توسط سوسیال امپریالیسم شوروی
دادگاه های امپریالیستی برای تحقق عدالت نیستند، ابزاری درجهت توسعه نیات شوم آنها هستند- بخش دوم
Toufan 25
9

مهرماه 1400

شکست راهبردی امپریالیسم غرب درافغانستان
کودتا واشغال به دست سوسیال امپریالیسم شوروی، دام خودساخته ای برای امپریالیسم آمریکا
آمریکا درپی نجات عربستان ازگرداب-پایان
دادگاه های امپریالیستی برای تحقق عدالت نیستند، ابزاری درجهت توسعه نیات شوم آنها هستند-بخش اول
Toufan 258

شهریورماه 1400

بازیهای جهانی المپیک نماد دوستی خلقهانیست،به ابزار دسیسه وتحریکات امپریالیسم وصهیونیسم تبدیل می شود
باور به اصولیت شرط شرط هر مبارزه انقلابی وجلب اعتماد مردم است
صدسالگی تاسیس حزب کمونیست چین ودرماندگی رویزیونیسم
آمریکا درپی نجات عربستان سعودی از گرداب- بخش دوم Toufan 257

مردادماه 1400

علل موفقیت رخنه گری وجاسوسی موساد درایران
راهکار کمونیستی دربرخورد به اعتقادات مذهبی مردم
آمریکا درپی نجات عربستان سعودی از گرداب - بخش 1
بحران ها با حیات سرمایه داری عجین اند
درماوراء قفقاز چه می گذرد-  بخش هفتم -پایان
Toufan 256

تیرماه 1400


دشنام به ایدئولوژی ارتجاعی حماس توجیه سیاست نسل کشی صیونیسم است
تاثیرات راهبردی مبارزات اخیر مردم فلسطین
کمون پاریس طلاعیه دنیای نوین
علل بروز احساسات "بشردوستانه "و"بیداری وجدان "امپریالیستها

Toufan 25
5

خرداد ماه 1400


مردم وطبقه کارگر جهانی
شرایط داخلی درایران چگونه است
شرایط تحمیلی گانگسترهای جهانی به ایران
وظایف نیروهای انقلابی  درایران
جنبه های قدرت ایران
مواضع پدید آمده درمیان اپو.زیسیون ایران دربعد ازانتشار قرار داد 25 ساله
جایگاه سوسیال امپریالیسم چین در وضعیت جهان کنونی درکجاست؟بخش دوم  
Toufan 254

اردیبهشت ماه 1400


برخورد اصولی وواقع بینانه به قرارداد همکاری 25 ساله ایران وچین
نگرش غیر سیاسی وکینه توزانه، ابزاری برای توجیه خیانت ملی
هیاهو ازغم ازدست رفتن منافع
محرمانه بودن قرارداد

مخالف با حراج ایران وفروش میهن ما به غرب در دوران پهلوی ویا"غرب ستیزی
شرایط جهانی را چگونه باید ارزیابی  کرد؟
حکومت جوبایدن، رئیس جمهور دمکرزات وجدید آمریکا
جایگاه سوسیال امپریالیسم چین دروضعیت جهان کنونی درکجاست- بخش یکمToufan 253

فروردین ماه 1400

صلح دوستی " پاپ" در ممالک اشغالی، هدستی با اشغالگران ا ست
درماوراء قفقاز چه می گذرد؟- بخش ششم
واکسن کوید-19 درانحصار کشورهای پروتمند
پیش زمینه های تحولات  میانمار وسوء استفاده ازابزار دمکراسی
فراخوان کمون پاریس هنوزهم زنده استToufan252

اسفند ماه 1399


ا
ئتلاف دشمنان ایران برای نقض حقوق مسلم وقانونی مردم ایران
درماوراء قفقاز چه می گذرد؟ بخش پنجم

تجاوز به حریم هوائی وزمینی سوریه تجاوز آشکار به حقوق ملل است
اعلامیه حزب برادر فرانسه درمورد مبارزه با بحران کرونا درفرانسه
خروج فوری نیروهای فرانسوی از صحراToufan251

بهمن ماه  1399


آمریکا واسرائیل علل تشنج آفرینی وجنگ درمنطقه
درماوراء قفقاز چه می گذرد؟-بخش چهارم

ترامپ استثناء نیست، محصول وضعیت کنونی جهان وآمریکاست
ازمبارزات فلسطین برای آزادی سرزمین های اشغالی ونابودی صهیونیسم باید حمایت نمود
برده داری درکشورهای عربی- بخش دوم


Toufan250

دی ماه 1399

ماشین تروریسم دولتی امریکا -اسرائیل با هلهله شادی اپوزیسیون خودفروخته ایران همراه شد
درماوراء قفقاز چه می گذرد؟- 3
نفرت ملی امپریالیسم وصهیونیسم برای تجزیه ممالک
برده داری درکشورهای عربی-1
جایگزینی "شورا" به جای"اتحادیه کارگری" یک نظر انحرافیToufan 249

آذر ماه 1399

دموکراسی سرمایه داری بازنده اصلی انتخابات
درماوراء قفقاز چه میگذرد؟(2) بخش نخست درشماره 248 منتشرشد
آیا سازمان"برنامه جهانی غذا" سزاوار دریافت جایزه صلح است
درستایش"فریدریش انگلس" به مناسبت دویست سالگی تولدش
منشور ملل متحد یک دست آورد بشریت متمدن


Toufan 248


آبان ماه 1399

به دشمنی درقفقاز پایان دهیم، برسنت دوستی وخویشاوندی مردم منطقه تکیه کنیم
درماوراء قفقاز چه میگذرد؟ بخش اول 
ریشه های درگیریهای کشورهای ماوراء قفقاز وراه حل بلشویکها
نظر میر جعفر پیشه وری درمورد مناقشه قره باغ کوهستانی
 زنده باد ارمنستان
به رفقای کمونیست آذربایجان، گرجستان،ارمنستان، داغستان وجمهوری کوهستانی


Toufan 247

مهر ماه 1399

چگونه باید بی آبروئی آمریکا را درشورای امنیت ارزیابی کرد

فعال کردن ساز و کار "ماشه" تیر خلاص به شورای امنیت
روابط امارات متحده عربی با اسرائیل اقداماتی بر ضد مصالح ملی ایران
دست امپریالیستها ازبلاروس کوتاه
وضعیت اقتصادی وسیاسی لبنان
همبستگی با مردم لبنانToufan 246

شهریور ماه 1399

بیانیه حزب کارایران(توفان) درمورد سند"برنامه همکاریهای جامع 25 ساله ایران وچین
چگونه باید واقع بینانه بررسی کرد
منطق دشمنان دیروز و"غم خواران" امروز مردم ایران
مرزهای جدید حق حاکمیت ملی
برخورد جمهوری سرمایه داری اسلامی
رئیس جمهور کشورساختگی کوزوو به عنوان جنایتکار جنگی تحت پیگرد است
Toufan 245

مرداد ماه 1399

دیپلماسی متکی بر دروغ وزور عریان
بحران کرونا رقابت امپریالیستها را تشدید کرده است
بحران کرونا هنوز درجهان بیداد میکند
طفیلی گری وگندیدگی سرمایه داری به چه معنی است؟ 

چپاول ونزئولا ازطریق ساختن رئیس جمهورتقلبی
رهائی طبقه کارگر تنها به دست خودش، یعنی ازطریق حزب اش ممکن استToufan 244

تیرماه 1399

مبارزه برای سلامت جامعه ودمکراسی  مکمل یگدیگرند
کدام روش درمانی "انسانی" تراست
طول عمر"جرج فلوید" 46 سال نیست، 400 سال است
بحران آب درایران -3

گرامیداشت جنبش متشکل کمونیستی ایران/به مناسبت صد سالگی حزب کمونیست ایران Toufan 243

 خرداد ماه 1399

فقرمعیشتی مانع قرنطینه انسانی درایران
دسیسه سرکوب بورژوازی مبارزه کنیم وراهکارهای مناسب را برگزینیم
جان بخشی به نظریه"اصل تنازع بقاء" و " اصل انتخاب طبیعی" درجامعه
 بحران آب درایران- 2
به یاد لنین رهبر وآموزگار کبیر پرولتاریای جهان  به مناسبت 150 سالگی تولد لنینToufan 242

اردیبهشت ماه 1399


سخنی درباره ماهنامه توفان ارگان مرکزی حزب کارایران
فریبرز رئیس دانا، نماد مرزبندی دوست ودشمن
بحران کرونا ونئولیبرالیسم
هجوم" ویروس کرونا" گذرا، ولی تاثیرات آتی ، ابعادش عمیق وماندگار

تئوری توطئه" وواقعیت جنایات امپریالیسم آمریکا - قسمت دوم
بحران آب درایران- قسمت اولToufan 241

فروردین ماه 1399

ویروس تاجدار وعمامه درایران ، سیاسی ترین بیماری قرن
پرولتاریای بی وطن رویائی بیش نیست ، ازمارکس علیه مارکس
کشتار پناه جویان دیگر ضد بشری نیست
تئوری توطئه وواقعیت جنایات امپریالیسم آمریکا

نقض حقوق ملل واشغال غیر قانونی کشور مستقل سوریه، عامل اساسی بحران ادلب است

Toufan 240

اسفند ماه 1398


بیانیه حزب کارایران(توفان)درباره انتخابات دوره یازدهم نهاد قانون گزاری درایران
جنبش دانشجویی همواره ضد امپریالیستی وضد صهیونیستی بوده وباقی می ماند
تحولات ایران بر بستر کدام نهر سیاسی مواج است؟

معامله قرن یا کلاه برداری تاریخی
تضادهای سرمایه داری امپریالیستی تشدید میشوند  ومبارزه طبقه کارگر وخلقعای جهان اوج می گیرد
 


Toufan 239

ب
همن ماه 1398

غولی دربطری . درسهایی از شورش آبان ماه 1398
بیانیه حزب کارایران(توفان) درمورد تحولات اخیر درمنطقه

مبارزه بر سر تعیین مضمون شعار سرنگونی  رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
تضادهای سرمایه داری امپریالیستی تشدید میشوند.مبارزه طبقه کارگر وخلقهای تحت ستم اوج میگیرد .بخش اول
Toufan 238

دی ماه
1398

شیوه مبارزه ما وشیوه آنها دریک جنگ زودرس ونابرابر
ریشه های اقتصادی طغیان مردم
شعله ها را می شود فرونشاند، ولی این آتش فرونشاندنی نیست
 جهاد تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا ونوکرانش به ضر مبارزه برحق مردم ایران است
افزایش بهای بنزین، تاریخچه واهداف آن وشگردهای حاکمیتToufan 237

آذرماه 1398

خلق کرد با رهبری خائن به گدام سوم رود؟
دفاع از حق حاکمیت ملی وتمامیت ارضی  سوریه یک اقدام ضدامپریالیستی وضد صهیونیستی است
مبارزات لبنان، ریشه های آن ونقش  بیگانگان
خیزش اکوادور وشیلی ، نتیجه مستقیم اعمال نئولیبرالیToufan 236

آبان ماه 1398

مبارزه برای حفظ محیط زیست ووظیفه کمونیستها
کمونیستها میهن پرستاند وعمال امپریالیسم با نقاب" انترناسیونالیسم" مزدوران جنگ روانی امپریالیستها

حمله پهپادهای انتحاری جنبش استقلال طلبانه یمن به صنعت نفت عربستان ونتایج راهبری آن درمنطقه

تهاجم لشگر جاعلان صهیونیست- امپریالیست درشبکه های اجتماعی
سیاست کنسرن های دارویی  درقبال جان باختن بیماران " مقاومت آنتی بیوتیکی 

Toufan 235

مهرماه 1398


راهکار هواداران تجاوز به ایران را بی اثر سازیم مانع از بروز جنگ ونابودی ایران گردیم
جنبش کارگری واتحادیه کارگری
با مبارزه از بروز جنگ ممانعت کنیم
 صور باهر دامه جنایات صهیونیسم
ائتلاف عربی ازهم فروپاشیده است


Toufan 23
4

شهریور ماه 1398

شعارصحیح درشرایط امروز کدام است؟ کدام تضاد عمده است؟
ریاکاری درباره محافظت از کشتی رانی آزاد در آبهای بین المللی
تبعیض نژادی گسترده دراسرائیل"دمکرات" صهیونیسم

جنگ تجاوزگرانه وجنگ دفاعی استقلالToufan 233

مرداد ماه 1398

امپریالیسم دشمن استقلال وحاکمیت ملی
وارونه جلوه دادن حقیقت توسط دستگاه تبلیغاتیامپریالیستها درمورد برجام
کودکان کار قربانیان جامعه غارتگر سرمایه داری
سودان قربانی منافع امپریالیسم وارتجاع
شکست راهبردی امپریالیسم آمریکا در ونزوئلا


Toufan 232

تیرماه 1398

ع
ربستان سعودی عامل تشنج وجنگ در منطقه
آشوب درلیبی محصول رقابت امپریالیستی است
مغلطه گری درمقولات ملی ودمکراتیک
گزارشی ازکنسول ونزوئلا درفرانکفورت.روزشمار محاصره امپریالیستی کشورونزوئلا
توسل به سیاست اقتصادی نوین(نپ) درشوروی سوسیالیستی برای توجیه نظام سرمایه داری درچین -3Toufan 231

خرداد ماه 1398

اروپا درراه تعهداتش به ایران سنگ می ندازد
تهدیدآشکار دادگاه جهانی کیفری لاهه توسط امپریالیسم
تجارب تحریم وخرابکاری درونزوئلا، درسهایی برای ایران
ناقضان بین المللی، بی شرمانه طلب کارند
توسل به سیاست اقتصادی نوین("نپ") درشوروی سوسیالیستی ، برای توجیه نظام سرمایه داری چین


Toufan 230

اردیبهشت ماه 1398

یاری به سیل زدگان میهن ما یک وظیفه ملی است
قهرالهی یا سوء مدیریت جمهوری سرمایه داری اسلامی
گانگسترهای جهانی امپریالیستی به جهان وایران زور می گویند
دو خط مشی
انضمام بلندیهای جولان توسط صهیونیسم ، نقض بیشرمانه موازین جهانی


Toufan 229

فروردین ماه 1398

تحریم اقتصادی زبان گلوله استعمار درقرن بیست ویکم
شکست داعش درسوریه پایان تروریسم امپریالیستی نیست
دیدار رئیس جمهور کره شمالی بر ترامپ
با تروریسم نمی شود بازی کرد
گسترش سلاحهای هسته ای، پیامد خروج ازپیمان منع موشکهای هسته
Toufan 228

اسفند ماه 1397گ
ردهمائی ضد ایرانی درلهستان، تروریسم بین الملل است
اروپا سیاست تحریم را با شیوه خودادامه می دهد
کودتای ونزوئلا دسیبسه امپریالیسم آمریکا وایجاد حکومت موازی
چرا ترامپ بن سلمان را دوست دارد
هفتاد وپنج سالگی شکستن محاصره لنینگراد دراثر مقاومت ومبارزه مردم شوروی
             Toufan 227

بهمن ماه 1397


تحریمهای غیر قانونی ایران، تروریسم بین المللی است
شکست راهبردی آمریکا درسوریه موجب سرور ملتها
جنبش مردمی جلیقه زردها پایه های نظام بورژوازی را به لرزه درآورد
برخورد تاریخی سیاسی به وضعیت حقوقی دریای مازندران- 4
بیست وچهارمین گردهمایی سراسری کنفرانس بین المللی  احزاب وسازمانهای برادر در مکزیکToufan 226

دی ماه 1397
آلودگی محیط زیست محصول نظام غارتگر امپریالیستی است
تشدید، میلیتاریسم، نتیجه شکست نئولیبرالیسم
آموزش از تجربه صدمین سالگرد انقلاب نوامبر 1918 درآلمان
برخورد تاریخی- سیاسی به وضعیت حقوقی دریای مازندران- 3


Toufan 225

آذر ماه 1397

قتل خاشقجی، سند رسوائی ارتجاع
درسهائی ازکودتای" دمکراتیک" دربرزیل
راه پیمائی مهاجران وشکارآنها
برخورد تاریخی  سیاسی به وضعیت حقوقی دریای مازندران 2
برخورد کمونیستی به مسئله ملی


Toufan 224

آبان ماه 1397

فراخواندن به سر پیچی وتهدید ملل جهان
حامیان تروریسم داعش درایران دشمنان مردم ایران وسوریه هستند
بحران آب درایران، نقش رژیمحاکم وامپریالیسم جهانی
برخورد کمونیستی به مسئله ملی - بخش چهارم

برخورد تاریخی - سیاسی به وضعیت حقوقی دریای مازندران- بخش اولToufan 223

 مهرماه 1397

دریای خزر باید مظهر دوستی وتفاهم درشمال ایران باشد
شکست عربستان ومتحدینش درجنگ یمن اجتناب ناپذیر است
برخورد کمونیستی به مسئله ملی - قسمت چهارم
عاقبت حکومت رویزیونیستها درچکسلاواکی وشوروی
Toufan 222

شهریور

پنجه دشمن به گلوی فلسطین
عدم شناخت ازامپریالیسم و صهیونیسم فاجعه می آفریند
شکست مفتضاحانه سیاست مداخلانه جویانه امپریالیسم آمریکا درامورداخلی ایران
(4) -تجلیل ازخدمات مارکس به جامعه بشری

برخورد کمونیستی به مسئله ملی- بخش سوم
     Toufan 221

مرداد ماه 1397

ایران در سراشیبی یک قمار
موفقیت ایران درجام جهانی فوتبال 2018
تجلیل ازخدمات مارکس به جامعه بشری-قسمت سوم

بر
خورد کمونیستی به مسئله ملی - قسمت دوم


Toufan 220

تیرماه  1397
    

مشکل" هسته ای ایران بهانه  است
برخورد کمونیستی به مسئله ملی
صلح پایدار در شبه جزیره کره منوط به پایان اشغال بخش جنوبی کره توسط آمریکاست

صحنه سازی، ابزاری درخدمت جنگ روانی

تجلیل
ازخدمات مارکس به جامعه بشری- 2


Toufan 219

خرداد ماه 1397

معجزه کشف جسد مفقود مومیائی رضا خان
بیانیه حزب کارایران (توفان) بیرامون خروج آمریکا ازتوافقنامه  برجام
تجاوزبه خاطر سود وسلطه

تجلیل ازخدمات مارکس به جامعه بشری


Toufan 218

اردیبهشت ماه 1397 

به فساد همه گیر دردستگاه حاکمیت، باید با شمشیر تیزانقلاب رسیدگی کرد
آدم ها وآدم کش ها
صهیونیسم سرمنشاء یهودی ستیزی
کارل مارکس بزرگترین متفکر هزاره دوم
نقش تحریک آمیز وخشونت زای عربستان خطری برای همه ملتهای منطقه
Toufan 217

فروردین ماه 1397

نقش کردهای سوریه درهمدستی با امپریالیسم آمریکا ارتجاعی است
امپریالیسم آمریکا حامی تروریسم ومسئول قتل عام مردم سوریه است
قطعنامه داعشی شورای امنیت برای نجات تروریستنها
عربستان سعودییکی ازارکان نفوذ امپریالیسم آمریکا وصهیونیسم اسرائیل درمنطقه
رویزیونیسم دشمن کمونیسم است ونه دوست آنToufan 216

اسفند ماه 1396

 چاره رنجبران وحدت وتشکیلات است
ما ملت آزادی هستیم

نفی وجود کشورهای مستقل،نفی مبارزه خلقها برای کسب استقلال ملی ودرک نادرست ازمقام امپریالیسم
است
نفی وجود استقلال کشورها درعصر امپریالیسم نفی مبارزه دمکراتیک وتحقق آن است


 

Toufan 215

بهمن ماه 1396

نه غزه، نه سوریه، نه لبنان، حمله کنید به ایران! یک شعار امپریالیستی صهیونیستی
اسلام را پله کردید، مردم را ذله کردید
ضد انقلاب در ضد انقلاب
حق گرفتنی است
درددل مردم، بیان نارضائی 

زالو صفتان بیکاره که خون ملت را می مکند
Toufan 214

دی ماه 1396

آیا سیاست راهبردی امپریالیسم آمریکا در منطقه تغییر کرده است؟ هرگز
پیروزی انقلاب اکبیر سوسیالیستی اکتبر پیروزی نظریه لنین درمورد امپریالیسم بود
توطئه های عربستان یکی پس از دیگری  نقش برآب می شوند.دسیسه های خارجی موجب تقویت جمهوری اسلامی اند
تغییر تاکتیکهای امپریالیسم ،در استفاده از داعش وتجزیه طلبان درایرانToufan 213

آذر ماه 1396

شکست همه پرسی ارتجاعی درکردستان، یک شکست راهبردی سیاست ناسیونال شونیستی است
صد سالگی انقلاب اکتبر صدسالگی انقلاب اکتبر صد سالگی پیروزی حزبیت انقلاب  صد سالگی
مارکس، انگلس ولنین وتاسیس کردستان یزرگ درمنطقه
سیاست سلطه گرانه آمریکا به تغییر روسای جمهور آنها مربوط نیست

Toufan 212

آبان ماه  1396

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر و  پیروزی حزبیت

بیانیه حزب کارایران(توفان) پیرامون همه پرسی درکردستان عراق
شرارت خصلت جدا ناپذیر امپریالیسم است
امپریالیسم و صهیونیسم دوعامل اساسی نگرانی زا برای صلح جهان 


Toufan 211

مهرماه 1396

جنگ گاز بر سر تسلط بر تامین انرژی دراروپا
نفی دیکتاتوری پرولتاریا، دشمنی با انقلاب اکتبر است
به وصیت توعمل میکنیم، رفیق مهپاره
محیط زیست وانرژی جاگزین، مستخرجی ازگزارش سیاسی حزب کارایران به کنگره پنجمToufan 210

شهریورماه 1396

مبارزه با رویزیونیسم یک وظیفه کمونیستی است.درنقد برنامه سوسیال دمکراسی حزب توده ایران
پیروزی لنینیسم، پیروزی دیکتاتوری پرولتاریا در انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
پیروزی مردم سوریه وتشدید تضادهای ارتجاع منطقه
صد سال انقلاب اکتبر، 50 سال "توفان" - بخش سوم
Toufan 209

مرداد ماه 1396


ا
نقلاب کبیر اکتبر وتاثیر عمیق آن بر سرنوشت سیاسی ایران
شکست مفتضحانه نشست سران  20 کشور در هامبورگ آلمان
صد سال انقلاب کبیراکتبر،  50 سال "توفان"- گزارش  جشن صدسالگی بخش دوم

تجلیل از مبارزات جنبش کمونیستی  ایران  وپنجاه سال مبارزه ضد رویزیونیستی- پایان 

 

Toufan 208

تیرماه 1396 

تروریسم ابزار دسیسه های امپریالیستی
سخنرانی درجشن تجلیل از صد سالگی انقلاب کبیر اکتبر 
تجلیل
ازمبارزات جنبش کمونیستی ایران و50 سال مبارزه ضد رویزیونیستی- بخش اول
گزارش از جشن صدیمن سال انقلاب کبیر اکتبر و50 سال توفان


 

Toufan 207

خرداد ماه 1396

تجزیه طلبان ایرانی همدستان امپریالیسم وصهیونیسم  درمنطقه
دیکتاتوری پرولتاریا. دموکراسی برای اکثریت جامعه ، دستآورد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر
فاجعه گرسنگی از آسمان نازل نشده است
جنگ دریمن توسط عربستان سعودی  ر خدمت تسلط  مپریالیسم آمریکا در خاورمیانه

بروز نژاد پرستی وفاشیسم درغرب مستخرجی از گزارش سیاسی به کنگره پنجم حزب


Toufan 206

اردیبهشت ماه 1396

تجاوز به کشور مستقل سوریه نقض منشور سازمان ملل متحد است
انقلاب اکتبر و پیروزی لنینیسم
جنگ دریمن به دست عربستان سعودی درخدمت  تسلط گسترده آمریکا درخاورمیانه .بخش یکم

ابزارهای مبارزه امپریالیسم شرق با غرب. مستخرجی ازگزارش سیاسی  حزب کارایران(توفان) به کنگره پنجم


Toufan 205

فروردین ماه  1396

خانواده رفسنجانی در شبکه مافیای قدرت مالی
بیانیه کنفرانس جهانی احزاب وسازمانهای مارکسیستی لنینیستی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر
پیام کارگران تونس به کنگره پنجم حزب کارایران(توفان) 22 آوریل 2016
سیاست اقتصادی امپریالیسم شرق وجبهه اش گزارش سیاسی به کنگره پنجم حزب کارایران
سانسور واختناق سازمانیافته مافیایی در شبکه مجازیToufan 204

اسفند  ماه 1395

دستان علی اکبر هاشمی رفسنجانی اصلاح طلب خون چکان بود
انقلاب اکتبر نخستین انقلاب سوسیالیستی  درجهان
اقدامات استعماری نئولیبرالی رفسنجانی درزمان ریاست جمهوری اش
سانسور واختناق" دمکراتیک "در فیسبوک

صهیونیسم یعنی تروریسم ونژاد پرستی - مسخرجی ازگزارش  سیاسی حزب کارایران(توفان) به کنگره پنجم


Toufan 203

بهمن ماه 1395

دوستان "تروریستهای خوب "در سوریه چه کسانی هستند؟
انقلاب اکتبر بلشویکها وحزب لنینی
پدرخوانده سیاهکار انقلاب ایران بگور رفت
اگر کوسه ماهیها آدم می بودند.توصیف برشت از علی اکبر هاشمی رفسنجانیToufan 202

دی ماه 1395

 
غائله آذربایجان یا سر کوب نهضت ملی ودمکراتیک مردم ایران در هفتاد سال پیش
پیروزی مردم سوریه درحلب، پیروزی مردم جهان  درنبرد بر ضد امپریالیسم، صهیونیسم وتروریسم جهانی است

مستقل شدن حکومتها ازمردم
دادگاه کیفری جهانی ابزاری استعماری وبی آبرو

ابزار های نفوذی استعماری امپریالیسم. گزارش سیاسی به کنگره پنجم حزب کارایران، اوضاع جهان بخش نخست


Toufan 201

آذرماه 1395

انتخابات آمریکا وپدیده ترامپ
فساد جزء لاینفک جنا ح های مختلف نظام حاکم  درایران است
پیام حزب کمونیست اسپانیا(مارکسیست لنینیست) به کنگره پنجم حزب کارایران
انتخاب میان بدوبدتر، طاعون و یا وبا
 ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم  ، مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کارایران (توفان) به کنگره پنجمToufan 200

آبان ماه 1395

درحاشیه سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران
حزب توده ایران دارای دو دوره متفاوت تاریخی است.از میراث انقلابی آن دفاع کنیم
جایزه صلح نوبل آخرین پرده کودتای دست راستی در کلمبیا
ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم.مستخرجی از گزارش سیاسی حزب کارایران  به کنگره پنجم
پیمانهای مناطق آزاد تجاریToufan 199

مهرماه 1395

تخریب وغارت آثار باستانی توسط هر نیرویی تبهکاری است
شکست مبارزات خلق کرد ریشه درناتوانی شناخت از دشمن دارد
نزاع بر سر جایگزین رهبری درایران  وانتشار نوار صوتی آیت االله منتظری 

مناطق آزاد تجاری ،ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم. مستخرجی از کنگره پنجم  حزب. اوضاع جهان - بخش نخست


Toufan 198

شهریور ماه 1395

حضورهواپیما های جنگنده  روسیه درایران
المپیک صحنه ای برای رقابت های سیاسی غارتگران و فریب مردم
کمونیستها وارثان تکامل درجنبش کمونیستی اند
قطعنامه کنگره پنجم حزب کارایران(توفان) پیرامون مسئله ملی درایران
 امید واری نسبت به مهلت تنفس
 مستخرجی ازگزارش سیاسی به کنگره پنجم . سازمان تجارت جهانی ،ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم


Toufan 197

مرداد ماه  1395

درحاشیه کودتای نافرجام نظامیان. ترکیه  پدرخوانده داعش درمنجلاب آشوب وتشنج
 تمهیدات نظامی ناتو برای تجاوز یا " عملیات پیشگیرانه دفاعی
نژاد پرستی جزء جدائی ناپذیر نظام سرمایه داری امپریالیستی آمریکاست
بیانیه مائوتسه دون درمورد جنبش سیاهان در آمریکا
 تونی بلر یک جنایتکار جنگی است وامپریالیسم "دمکرات" بریتانیا درپی تبرئه وی است
 ابزارهای نفوذی استعماری امپریالیسم.صندوق بین المللی پول .گزارش به کنگره پنجم .اضاع جهان-بخش نخست ایران
Toufan 196

تیر ماه  1395

نئو
لیبرالیسم امپریالیسم وپیامدهای آن- مستخرجی از گزارش سیاسی به کنگره پنجم حزب کارایران(توفان)- اوضاع جهان
بیاد محمد علی قهرمان جاویدان مردم " کاکا سیاه" مورد نفرت امپریالیسم آمریکا
پیام  کنگره پنجم حزب کارایران(توفان) به زندانیان سیاسی
پیام دبیر کل کمیته همبستگی جهانی ضد امپریالیستی به کنگره پنجم حزب کارایران-توفان

 پیام کمیته سیاسی جنبش برای تجدید سازمان حزب کمونیست یونان به کنگره پنجم حزب کارایران- توفان

ثروت بر شانه های فقر
ابزار های نفوذی  استعماری امپریالیسم.  باک جهانی -مستخرجی از گزارش سیاسی  به کنگره پنجم
Toufan 195

خرداد ماه 1395
پنجمین کنگره حزب کارایران(توفان) با موفقیت برگزار شد
مستخرجی ازگزارش سیاسی  به کنگره.بخش نخست: اوضاع جهان
پیام به کارگران ایران
پیام رفقای  کمونیست ایتالیا به کنگره پنجم
 پیام پنجمین کنگره حزب کارایران(توفان) به خانواده های جانباختگان توفانی
" اسناد پاناما" وبی آبروئی حزب " کمونیست" چین
خطراتی که مبارزه زنان را درجهان تهدید میکند
Toufan 194

اردیبهشت ماه 1395

کودتا های "دمکراتیک" در آمریکای لاتین، سیاست راهبردی نوین امپریالیسم آمریکا
اسناد" پاناما" اسنادی بر ضد رقیب ورقابتی مافیائی
نکات قابل تاملی درزندگی پر تلاش پرویز نعمان، دبیر سابق کنفدراسیون جهانی محصلین ودانشجویان ایران-اتحادیه ملی
تریبونال یوگسلاوی دروازه عبور تجاوزات"ناتو" وامپریالیسم است


Toufan 193

فروردین ماه 1395

تائید انتخابات فرمایشی وضد دمکراتیک، پذیرش تداوم اختناق درایران است
مسئولان گرسنگی درجهان. مهار تغذیه مردم را انحصارات امپریالیستی به کف گرفته اند
سفر آقای اوباما به کوبا وجنجال ساختگی حمایت از حقوق بشر
 حل مسئله ملی دردوران کنونی، تنها برمتن مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی قابل پذیرش است
مدال افتخار به تروریسم، توسط تروریسم دولتی فرانسهToufan.192

 1394 اسفند ماه 

گفتگوی تمدنها یا ریاکاری جمهوری اسلامی درسفر به ایتالیا
محور ترکیه وعربستان سعودی هر روز بیشتر به منجلاب تروریسم فرومیروند
اقتصادی برای یک درصد سرمنشاء فقر، نظام سرمایه داری است
پوتین تزاریسم را می پسندد.درباره معاشقه پوتین با تزار
تهاجم تبلیغاتی بر ضد جمهوری دمکراتیک خلق کره زورگوئی و غیر قابل پذیرش است 


Toufan.191
 
بهمن ماه 1394


قلب حق مسلم ایران دراستفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را درآوردند
ییرامون قطع روابط  عربستان سعودی وایران
جنایات پان ترکیستهای ترکیه بر ضد خلق کرد وهمدستی ناسیونال شونیستهای  کرد با آنها 

تابعیت دوگانه ودوگانگی ارزش اصالتش
مستخرجی از بیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای - بخش هفتم


Toufan.190

دی ماه 1394

نقاب حمایت از محیط زیست یک ابزار نوین استعمار امپریالیستی
ریشه های پناهندگی در استعمار نوین است، در توسعه مناطق نفوذ، نقض حقوق ملل، تجاوز وجنگ
مبارزه درونی امپریالیسم بر توافق آنان برتری دارد
مستخرجی از بیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای - بخش ششم
درحاشیه اقدامات تروریستی ترکیه. اردوغان باید هزینه سیاستهای  توسعه طلبانه ونژادپرستانه خود را در منطقه بپردازد


Toufan.189

آذر ماه  1394
 
مستخرجی از بیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای- بخش پنجم
ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار. پیرامون جنگتروریستهای داعش با تروریسم دولتی فرانسه
مارکسیسم کهنه نیست، نو است ونوآفرین
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی- پایان
آن کس که باد می کارد، توفان درو خواهد کرد .پیرامون علل پناهندگی


Toufan.188

   آبان ماه  1394

تدارکات جنگی اسرائیل علیه ایران وراه اندازی ستون پنجمش
بحران آب وسلاح آب وارزش جان انسانها برای امپریالیسم
کارگران بدون حزب طبقاتی خود وبدون رهبری انقلابی کمونیستی به پیروزی نمی رسند
مستخرجی ازبیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای دروین- بخش چهارم
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی -بخش ششم 

Toufan.187

 مهرماه  1394

راه برون رفت ازاین بن بست  هسته کدام  است؟
جااسوسی امپریالیسم و صهیونیسم درایران وپذیرش تحقیر مردم ایران
م
ستخرجی ازبیانیه تحلیلی  حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای
خصلت طبقاتی فاشیسم
نظام مالی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی- بخش ششم
Toufan. 186

شهریور ماه 1394

مستخرجی
از بیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافق هسته ای-بخش دوم

نقش سرمایه انحصاری درکمبود آب  درجهان
تغییر وتحولات اخیر ترکیه را چگونه باید ارزیابی کرد؟
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی-بخش پنجم
آز
ادی بی قید و شرط ومرز آزادی بورژوائیToufan. 185

مرداد ماه 1394

بیانیه تحلیلی حزب کارایران(توفان) پیرامون توافقنامه هسته ای دروین
همتراز ساختن امپریالیسم آمریکا واروپا با امپریالیسم روسیه با واقعیات کنونی تطابق ندارد
خیانت" الکسیس سیپراس" و تشدید مبارزه طبقاتی دریونان
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی- قسمت چهارمToufan.184

تیرماه 1394

داعش اهرم اعمال سیاستهای امپریالیسم درمنطقه است
درحاشیه رشوه خواری در فیفا
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی در حال فروپاشی- 3

رویزیونیسم درقدرت سیاسی، دیکتاتوری بورژوائی است و سوسیالیسم را فرومی پاشاند
 صدای مقاومت دربرابر جنایات آمریکا وناتو
چشم وگوش امپریالیسم آ مریکا-وسیله دخالت بی شرمانه تجاوز به حریم خصوصی انسانهاToufan.183

خرداد ماه 1394 

روح بیانیه حزب رویزیونیستی حزب توده ایران درمورد حق قانونی ایران درمسئله هسته ای
 
هفتادمین سالگرد رهائی بشریت از بربریت نازیسم وفاشیسم
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی -بخش دوم
چهلمین سالگرد شکست مفتضحانه امپریالیسم جنایتکار آمریکا درویتنام
محکومیت تروریسم تائیدی نظر قربانیان نیستToufan. 182

اردیبهشت ماه 1394

بیانیه خفت انگیز لوزان درفروش همه حقوق قانونی ایران
نظام مالی جهانی امپریالیستی غربی درحال فروپاشی
 تجاهل ولی فقیه درباره مفاد توافقنامه ننگین لوزان
افسانه دمکراسی غیر طبقاتی
درسهایی ازانتخابات اسرائیل وپیامدهای آتی آن


Toufan. 181

فروردین ماه 1394

سومین پلنوم وسیع حزب کارایران(توفان) بعد از کنگره چهارم
داعش دست دراز شده امپریالیسم وصهیونیسم در تخریب دستآوردهای تمدن بشریت
امپریالیسم آمریکا درراه دخالت وتجاوز به ونزوئلا روان است
ارزشهای "غربی" ابزاری برای جنگ روانی
فراخوان به مناسبت بیستمین سالگرد کنفرانس بین المللی احزاب وسازمانهای مارکسیست لنینیست


Toufan.180

اسفند ماه 1393

فشار سیاسی وتحریم اقتصادی ابزار سلطه امپریالیستی اند
اخلاقیات دوگانه امپریالیسم یا دورویی آنها در برخورد به آزادی های دمکرایتک، ماهیت طبقاتی دارد
کشتار مردم اوکراین توسط رهبران کی یف جنایت علیه بشریت است
انتشار دوکتاب با ارزش
پناهندگان"کوزوو" قربانیان امپریالیسم، صهیونیسم وجمهوری سرمایه داری اسلامی ایران


Toufan.179

بهمن ماه 1393 
 
درحاشیه اشک تمساح امپریالیسم فرانسه.امپریالیستها هم از توبره می خورند وهم ازآخور
کاریکاتوری بنام دفاع ازآزادی بیان واعاده حثیثیت برای سرکوبگران آزادی ودمکراسی
انتخابات آزاد واخلاق دوگانه امپریالیسم
نژاد پرستی و " انساندوستی"استعمار وامپریالیسم مکمل هم اند


Toufan. 178

دی ماه 1393

چرا احترام به حقوق ملل واستقلال کشورها یک وظیفه کمونیستی است
اعتراف به شکنجه گری، نعل وارونه امپریالیسم
بیستمین سالگرد کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیستی ولنینیستی
یکه تازی امپریالیسم غرب وناتوانی امپریالیسم شرق
رشد فاشیسم دراروپا به بهانه مبارزه علیه اسلامیزه شدن غربToufan.177

آذر ماه 1393

پیروزی کوبانه پیروزی عین العرب وپیروزی سوریه دمکراتیک ومتحد است
کرسی خطابه سازمان ملل متحد دراختیار نماینده امپریالیسم آمریکا
امپریالیسم نه مبشر آزادی است ونه متحد مردم ایران برای رهائی از سلطه جمهوری اسلامی
تبرئه جنایت صهیونیسم به بهانه حضور شرکت سازمان حماس درراه آزادی فلسطین

شکستن نئولیبرالی مرز بازارها با دستآویز مبارزه با "اسلام سیاسیToufan. 176

آبان ماه 1393 
 
پشتیبانی ازمبارزات انقلابی کردهای کوبانی الزما مخالفت با داعش نیست
گردن زدن از حقایق مسلم تاریخ اسلام وسایر ادیان است
کمک امپریالیستی ونوکرانش بی طمع نیست
فلسطین دربرابر اسرائیل یا لنین علیه لنین
نبرد فرهنگها


Toufan. 175

مهر ماه  1393

درک نادرست ازمفهوم استقلال سیاسی سرمنشاء بسیاری کژرویها
لولوی جمهوری اسلامی بهانه ای برای خفه کردن اعتراضات
پیروزی های ایران دست آورد انقلاب مردمی ایران است

سرمایه داری و ژنتیک
دخالت در"کارخدا" ودخالت درکار خدایان سرمایهToufan.174

شهریور ماه 1393

فلسطین دربرابر اسرائیل؟ یا دفاع ازاستقلال وحق حاکمیت ملی دربرابر تجاوزگری
ارتش داعش ونقش وی در طرح های راهبردی امپریالیستی
امپریالیسم ریاکارخودرا به کوچه علی چپ می زند
تغییرساختار ژنیتیکی وفاجعه ای که درانتظار بشریت است

مبارزه با دوقطب ارتجاعی یک تئوری صهیونیستی- امپریالیستی است


Toufan 173

مرداد ماه 1393

سازمان فدائیان اقلیت وموضع شبهه انگیزبر ضد مبارزات مردم فلسطین
اوکراین درچنگال امپریالیسم غرب
به بهانه صدمین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول
اتحادیه کارگری ابزار سرنگونی نظام سرمایه داری نیست


Toufan. 172

تیرماه 1393

نئولیبرالهای سلطنتی هوادار طبقه کارگر نیستند، دشمنان طبقه کارگر ومردم ایران هستند.درحاشیه جمع آوری کمک مالی برای کارگران ایران
پیرامون قرارداد «تجارت آزاد» میان امپریالیستهای آمریکاواروپا وپی آمدهای آن
جنگ مذهبی درعراق توطئه ای امپریالیستی
تحریف تاریخ وصحنه  سازی تبلیغاتی امپریالیست فرانسه ،به بهانه 70 سالگی گشایش جبهه دوم درجنگ جهانی دوم
بیاد رفیق دکترحسین نوروزی که گل نسرین را به ما تقدیم کردToufan.171

خرداد ماه 1393

فساد نهادینه حاکمیت، ابزار تهدید استقلال ایران است
تسلیم طلبی درپس نظریه حمایت از"اکثریت" واحترام به "توده ها
امپریالیست آمریکا ولقمه چرب اوکراین
چشمهای "دمکراتیک" برادر بزرگتر، افراد را می پاید

حزب کار وحزب طبقه کارگر
سفری به کره شمالی- پایان

Toufan 170

اردیبهشت ماه 1393

بیانیه وحدت
نقض مستمر وتروریستی حقو.ق بیناملل توسط امپریالیست آمریکا به بهانه مبارذزه با"تروریسم"
دخالت امپریالیستهای غرب درامورداخلی اوکراین عامل بی ثباتی دراروپاست
سفری به کره شمالی قسمت ششم
بیانیه وپیام، تشکل مارکسیستی لنینیستی توفان و راه آینده


Toufan.169

فروردین ماه 1393

به مرگ بگی تا به تب راضی شود
تجاربی آموختنی از رویدادهای اکراین
استفاده صلح آمیز ازانرژی هسته ای حق مسلم مردم و به نفع مصالح ملی ایران است
سرمایه داری وحفظ محیط زیست ناسازگارند
سفری به کره شمالی  بخش پنجمToufan.168

اسفند ماه 1392

خصوصی سازی صنایع نفت ملی شده ایران، خیانت به منافع ملی است
چوب حراج بر سر ثروتهای ایران
شیطان بزرگ یا فرشته نجات 
سفری به کره شمالی  بخش چهارم
سردرگمی اپوزیسیون واکنشگرای وارونه، در مسئله هسته ای ایران

Toufan.167

بهمن ماه 1392


دشمن اصلی مردم عراق نیروهای اشغالگر استعماری هستند
سفر به کره شمالی بخش سوم
کنفرانس ژنو وحق تعیین سرنوشت خلق کره
درعراق چه می گذرد وچه باید بگذرد
بیانیه نهایی نوزدهمین نشست کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست

اعاده شخصیت استالین تزویر رویزیونیستی

Toufan 166

دی ماه 1392

دررابطه با درگذشت نلسون ماندلا
جنایت ضد بشری بر ضد خلق کره درتجاوز به کره
سفری به کره شمالی  بخش دوم
اصلاحات اخیر رئیس جمهور با تکخوانی زنان شروع شد
 در رابطه با غرق شدن پناهندگان. مسئول این جنایات بانک جهانی، صندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی هستندToufan.165

آذر ماه 1392

درپس پرده روابط ایران و آمریکا
سفری به کره شمالی
 
به مناسبت 65 سالگی استقلال کره شمالی
به فراموشکاران وفریب خوردگان.به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد جنایات امپریالیست آمریکا در دهکده مای لای
پاداش برای یابنده


Toufan.164

آبان ماه 1392

لبحند روحانی، لبخند به هجوم سرمایه های ابر شرکتهای آمریکائی است
اشک تمساح نهنگان زمینی وخوراک نهنگان دریائی
رویزویونیسم دشمن طبقه کارگر وبت عیار است
مرگ الزاما پایان زندگی نیست.یادی از رفیق دکتر بهمن سرائی مقدم

به مناسبت بیستمین سالگرد پیمان اسلو.عقربه ساعت را چگونه به پس می گردانند؟


Toufan.163

مهرماه 1392

تعیین سیاست راهبردی امپریالیسم به لبحند و لحن وابسته نیست
ریاکاری وبربرمنشی امپریالیسم، چون خط قرمزی درتمام تبلیغات آنها نمایان است
سردرگمی درسیاست خارجی رژیم دربرخورد به اسرائیل
تبلیغ وطنفروشی با استناد به اصطلاح به مارکسیسم


Toufan.162

شهریور ماه 1392

مورچه ها و زنبورها شاه دارند، چرا ما شاه نداشته باشیم
به مناسبت کودتای خائنانه 28 مرداد

 پرداخت غرامت به عفریت کنسرسیوم بین المللی نفت وقبول منت بعد از کودتا
بازهم پیرامون انترناسیونالیسم پرولتری و میهنپرستی پرولتاریا

ادعای تحول فکری، بدون انتقاد ازخود، حرف بیهوده است
مذاکرات بیهوده برای توجیه ادامه اشغال سر زمینهای فلسطینیToufan.161

مرداد ماه 1392

مشروعیت بخشیدن به تفتیش عقاید توسط آمریکا و متحدانش و گسترش" وزارت  حقیقت 
راهزنی هوائی عبور از مرز بی شرمی و نقض مقررات جهانی
انقلاب در مصر، علیرغم کودتای نظامی تداوم دارد
هرکس درآمریکا رنگ پوست" غیر طبیعی" داشته باشد، زندگی اش پر خطر است
شکست ارتجاع امپریالیستی درکشور مستقل سوریه، مجلس سوگواری ارتجاع خودفروخته ایرانی نیز هست
Toufan.160

تیر ماه  1392 

سخنی درمورد انتخابات مهندسی شده بیست و چهارم خرداد ماه 1392
"مشروعیت مردمی" برای روحانی، به نفع جنبش دمکراتیک نیست

رای مردم میزان است، ولی نه برای جمهوری اسلامی 
گزینش مهندسی شده حسن فریدون روحانی به ریاست جمهوری اسلامی
استتار نزدیکی به آمریکا با اخذ جواز از مردم ایران است

چهارده میلیون نفر نمایش انتخابات را تحریم کردند
بنگالدش بهشت سرمایه داران و جهنم فقراToufan.159

خرداد ماه 1392

حاجی، حاجی مکه یا حاجی زاده، حاجی زاده، فرنگ
مخالفان رژیم جمهوری اسلامی، مخالفانی مصلحت گرا
شکست امپریالیستها درسوریه وبن بست سیاست تجاوزکارانه آنها
زبان زورو گلوله تنها زبان قابل فهم برای صهیونیسم وامپریالیسم
فاجعه کنونی بشری درعراق، ترازنامه ده سال تجاوز ریاکارانه امپریالیستهاستToufan.158

اردیبهشت  ماه 1392

انتخابات تقلبی را تحریم کنیم و تحقق آزادیها و حقوق دمکراتیک را برای خلق ایران طلب نمائیم
حق نظارت بر تحویل تسلیحات به گروههای تروریستی، به امپریالیستها واگذار شد
حق تجارت تسلیحات، تهدیدیآشکار بر ضد حقوق ملل و حقوق بشر و اسلحه ای استعماری برای توسعه سلطه طلبی
تضادهای درونی و نه عوامل خارجی، تعیین کننده ی سرشت یک پدیده اند
 شصتمین سالگرد درگذشت رفیق استالین و بروز رویزیونیسم خروشچفی


Toufan.157

فروردین ماه  1392

باند های مافیائی برای دریدن متقابل آماده می شوند
تجربه کمونیستهای تونس در پاسخ به دسیسه های ارتجاع و امپریالیسم
امید نمی میرد. مرگ دشمن شادکن انقلابی بولیواری
.کلوخ انداز را پاداش سنگ است
آمانو، عنتری که لوطیش اوباماست


Toufan.156

اسفند ماه 1391
هرج و مرج درنظام مافیائی سرمایه داری جمهوری اسلامی
هواپیمای تروریست بی سرنشین و سرنشینان تروریست هواپیما
"اکثریت" مستبد" و اقلیت " دمکرات 
دمکراسی اقلیت تکثر گرا
تجربه کمون پاریس دربرخورد به روحانیت و دین
سخنی با خوانندگان درباره نشریه توفان

Toufan.155

بهمن ماه 1391
علل تحریمهای اقتصادی و تهدیدات نظامی به ایران توسط امپریالیست آمریکا و متحدینش چیست؟
متن سخنرانی رفیق نماینده حزب کارایران(توفان) دراجلاس وسیع سازمانها و احزاب انقلابی دراستانبول

موفقیت جشن سالگرد پایه گذاری کنفدراسیون جهانی و تاثیرات آن
تحلیلی بر نظریه سازمان فدائیان اقلیت درنفی مبارزه استقلال طلبانه ملت فلسطین و نتایج ارتجاعی آن- بخش 2
سپاسگزاری کمیته برگزاری یادمان پنجاهمین سالگرد پایه گذاری کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی-اتحادیه ملی
پیام همبستگی حزب کارایران(توفان) به برگزارکنندگان جشن پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون جهانی
 ابن الوقت ، شعری از رفیق افراتشه


Toufan.154

دی ماه 1391
خود ستائی تهوع آور. اعطای جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا شرم آوراست
تحلیلی بر نظریه سازمان فدائیان اقلیت درنفی مبارزه استقلال طلبانه ملت فلسطین و نتایج ارتجاعی آن- بخش 1
گزارشی از کنفرانس ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی در نشست استانبول
قطعنامه پایانی کنفرانس خاورمیانه در استانبول
قاتلان پاتریس لومومبا قهرمان آفریفا را محاکمه کنید


Toufan.153

آذر ماه 1391
درمورد جنایتکاری صهیونیستها و دفاع از ملت فلسطین همه نیروهای مترقی جهان هم نظرند
اما "جبهه موهومی سومی ها" در کجا ایستاده اند؟

شاهد از راه رسید .دادگاه کیفری جهانی یکی از ابزارهای استعمار جهانی است
کَل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمود
اقتصاد بدون سیاست کوراست. سوسیالیسم خودبخود مستقر نمی شود
کمونیستهای ایران میهنپرستند و خودفروشان دشمنیار
نود پنج سالگی انقلاب اکتبر، افشاءگر دشمنان سوسیالیسمToufan.152

آبان ماه 1391

انتصاب اوباشان برای بقاء رژیم
انتر ناسیونالیسم پرولتری مکمل میهنپرستی پرولتاریاست
سخنانی پیرامون موعظه های وطنفروشانه، درقالب باصطلاح چپ

چرا باید ازحقوق دولتها درجامعه جهانی، صرفنظر ازماهیت دولتها دفاع کرد
تفرقه اندازی، تشنج آفرینی توسط اپوزیسیون خودفروخته ایران
درمورد بحران دردریای کارائیب، اثر رفیق احمد قاسمی به مناسبت پنجاهمین سالگرد بحران دریای کارائیبToufan.151
 
مهرماه 1391

از حقوق ملل درمقابل امپریالیسم دفاع کنیم
بوته را دیدن و جنگل را ندیدن به همدستی با امپریالیسم منجر میشود
 
نفس برگذاری شانزدهمین اجلاس سران ممالک غیر متعهد، تودهنی به امپریالیسم و صهیونیسم
تجلیل از جانباختگان راه راهائی ایران، مبنای خونی و خویشاوندی ندارد
سندی در تجزیه طلبی ناسیونال شونیستهای کرد و دشمنی با مردم ایران


Toufan. 150

شهریورماه1391

کدام بلا بدتر است؟بلای آسمانی و یا بلای زمینی
جنگ نیابتی در سوریه
در حاشیه برگذاری راسم افتتاحیه المپیک لندن
سرزمین اشغال شده فلسطین توسط عزرائیل
وحدت اصولی یا وحدت برسر اختلاف نظر
ورزش و سیاست


Toufan. 149

مرداد ماه 1391

درسی از تجربه تاریخ.ماهیت جنگ را چگونه تعیین می کنند
نفس ولایت فقیه و رژِیم  خودکامه مذهبی سرمنشاء مفاسد اقتصادی است
آزموده را آزمودن خطاست. درحاشیه نشست کلن
سیاست راهبردی امپریالیسم آمریکا، جنگ فرسایشی علیه ایران در منطقه است
 همدستی" سازمان مجاهدین خلق" و نماینده انحصارات مالی درپاریسToufan. 148

تیر ماه 1391
عاملان جنگ داخلی ستون پنجم امپریالیست اند
مبارزات مردم بحرین و ارتجاع عربستان سعودی
ادامه تجهیز اتمی صهیونیسم با یاری امپریالیسم
درحاشیه کارزار تریبونال لندن
رویزیونیسم دشمن طبقه کارگر و همدست امپریالیسم است

گردن زنی شهروندان ایرانی درعربستان سعودی محکوم است
سراب آزادی


Toufan. 147

خرداد 1391
افسانه بمب اتمی ایران و ریاکاری امپریالیسم ،،صهیونیسم و اپوزیسیون خود فروخته ایران

آموزشهائی ازجنبش مردم در 15 خرداد 42 و در 22 خرداد 88
سخنی پیرامون منافع ملی ایران و تحریکات امپریالیستی درمورد جزایر سه گانه
همه مشکلات گردانندگان رژیم، ظاهرا بر محور مسایل جنسی می گردد
بازهم درمورد جمهوری اسلامی ایران و فاجعه هولوکاست 


Toufan. 146

اردیبهشت 139
1
فرخنده باد اول ماه مه، بشارت دهنده بهار رهائی بشریت
جمهوری اسلامی ایران و سیاست یهودی ستیزی
باید گفت آنچه گفتنی ست، آنچه باید گفت

 
تحریم اقتصادی ابران، توسط کنگره آمریکا، یک اقدام جنگی است
 
یادداشتی پیرامون مصاحبه احمدی نژاد با تلویزیون کانال 2 آلمان درمورد استفاده صلح آمیز، ازحق غنی سازی اورانیوم
بیانیه حزب کمونیست کارگران تونس پیرامون نوارغزه

برای جلو گیری ازحمام خون  در " اردوگاه اشرف" چه باید کرد؟Toufan. 145

فروردین 1391

رای مردم درنظام جمهوری اسلامی بی ارزش است
چاقو دسته خودش را نمی برد. پیرامون اختلاسهای نجوی درنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی
دخالت بیشرمانه امپریالیسم درامور داخلی سوریه با نقض آشکار همه موازین حقوق ملل
بمب اتمی، دردست رژیم افسار گسیخته اسرائیل
هردم ازاین باغ بری می رسد.پیرامون جنایات ارتشهای متجاوز درافغانستان


Toufan . 144

اسفند 1390

بیانیه پیرامون تحریمهای غیر قانونی علیه  ایران که یک اقدام جنایتکارانه ضد بشری و جنگ افروزانه است
توفان به مناسب هفتاد سالگی حزب توده ایران 
 به مناسبت فرارسیدن هشتم مارس روز جهانی زن
آموزشهای تجربه تجاوز به لیبی
صهیونیسم و حقوق زنان
به مناسبت پنجاه سالگی کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایران

Toufan. 143

بهمن 1390

جنگ فرسایشی بازدارنده، جایگزینی برای جنگ بیرحمانه بازدارنده
سیاست راهبردی استیلا جویانه امپریالیست آمریکا درمنطقه اقیانوس آرام و محاصره نظامی و اقتصادی چین
برگزاری کنفرانس بین المللی احزاب برادر برای پیروزی انترناسونالیسم پرولتری
جستجو گر گوگل درخدمت امپریالیسم و صهیونیسم
شبکه های اجتماعی، عرصه مهمی درنبرد طبقاتی  قسمت چهارم
مرگ پایان زندگی نیست

Toufan . 142

دی 1390

پیرامون حمله احتمالی به ایران.دشمنان مردم ایران را بهتربشناسیم
دلایل اشغال سفارت انگلستان و نقش خانواده لاریجانی
تجاوز امپریالیستی به حریم هوائی ایران و تجاوز به سفارت انگلستان دو روی یک سکه اند
زور طبقاتی، سر منشاء سیاست است

شبکه های اجتماعی، عرصه مهمی درنبرد طبقاتی بخش سوم 

Toufan. 141

آذر 1390

کمونیستها، دمکراتهای پیگیر
شستشوی مغزی افکار عمومی، توسط ماشین تبلیغاتی امپریالیسم و صهیونیسم
شبکه های اجتماعی، عرصه مهمی درنبرد طبقاتی بخش دوم
کارزار برای الغا بدهکاریهای دولت تونس
کاید غول، عضو کمیته مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین درمورد شناسائی
دولت فلسطین ازطرف سازمان  ملل

 

 
   
 

 


HTML  توفان