تجربه کمونیستهای تونس در پاسخ به دسیسه های ارتجاع و امپریالیسم

 

در تاریخ 16 ماه مارس 2013 رفیق حمامی در شهر اشتوتگارت آلمان گزارشی در مورد تحولات تونس داد که برای ما بسیار آموزنده بود.

این نشست توسط سازمان برای ساختمان حزب کارگر کمونیستی آلمان(کار آینده) و هماهنگ کننده جبهه خلق تونس در آلمان برگزار شده بود. کمیته فلسطین در اشتوتگارت و حزب د. کا. پ. اشتوتگارت نیز از آن حمایت کرده بودند.  

در این گزارش رفیق جیلانی حمامی سخنگوی حزب کار تونس و عضو رهبری جبهه خلق در تونس ابراز داشت که در تونس انقلابی انجام شده که امپریالیستها را غافلگیر کرد و این تحولات نه بدست امپریالیستها، بلکه بدست مردم تونس انجام گرفته است. امپریالیستها نتوانستند سیاستی را که در لیبی و سوریه پیش گرفتند در مورد تونس اجراء کنند. شعار بن علی باید برود، از جانب حزب ما طرح شد و مورد قبول مردم قرار گرفت.

تونس در شرایط کنونی در یک بحران بزرگ بسر می برد. حزب اسلامی نهضت که نقش اساسی در انقلاب تونس نداشت، با حمایت و یاری امپریالیستها، کمکهای مالی آنها و ارسال مشاوران امپریالیستها برای حمایت از آنها، با تحریکات و تبلیغات دینی و وعده های دروغین، توانست در شرایط پراکندگی نیروهای "چپ" که با خود بیشتر مشغول بودند، اکثریت آراء را بدست آورد.

از همان زمان که بن علی نوکر امپریالیستها از تونس فرار کرد، هواداران وی یا به حزب اسلامی نهضت پیوستند و یا در حزب مستقل خود بنام "صدای تونس" گرد آمدند که آنها در پارلمان تونس نیز شرکت کرده و با حزب نهضت همکاری می کنند. وزیر امور خارجه پیشین تونس که دستش به خون مردم تونس تا آرنج آغشته است، رسما در مجلس تونس یار و یاور حزب نهضت است. این حزب از خارج تقویت مالی می شود. این حزب خطری برای مردم تونس است که با همکاری امپریالیستها و ممالک عربی خلیج فارس به سرکوب جنبش مردم در تونس بپردازد. این حزب در این مدت نتوانسته به وعده های عوامفریبانه و دروغین خویش وفا کنند، وضعیت اجتماعی رو به وخامت است، وابستگی تونس به امپریالیستها افزایش یافته و بدهکاری تونس به محافل مالی غارتگر جهانی بطور فزاینده و با شدت ادامه دارد. مردم به دروغهای آنها پی برده اند و بشدت از آنها رویگردان شده اند. همه پرسی آماری اخیر نشان می دهد که این حزب به انفراد کشیده شده و متکی به اکثریت مردم تونس نیست. تنها جبهه خلق که در میان مردم پایگاه بزرگی دارد بدیل سیاسی واقعی و قویترین نیروی سیاسی در تونس است. تنها 40 گروه و سازمان به جبهه خلق پیوسته اند.

ترور رفیق شکری بلعید که با دست سلفیستها انجام شده، آنطور که در ظاهر پیداست و تبلیع می شود، ماهیتا کار این گروه کوچک نیست، این سیاست بخشی از سیاست راهبردی امپریالیسم و ارتجاع در منطقه است تا فضائی از وحشت و هراس، تزلزل و اغتشاش در تونس ایجاد کنند و با سوء قصد، بمب گذاری و ترورِ شخصیتهای انقلابی و مترقی به مبارزه با جبهه خلق بروند. آنها جبهه خلق مردم تونس را دشمن خود و مانع بزرگ سلطه خویش تلقی می کنند.

جبهه خلق که با ابتکار حزب ما بوجود آمده است، توانست نیروهای انقلابی و ضد حزب حاکم نهضت،  دموکرات و "چپ" را در میان خود جلب کند و به بزرگترین نیروی متشکل و مترقی درون تونس به عنوان جبهه مردمی بدل شود. این جبهه که بسیاری گرایشات اجتماعی و حتی افراطی چپ را در بر می گیرد دارای پایه بزرگ توده ای و مورد احترام مردم بوده و از اعتبار ویژه ای برخوردار است. وجود این جبهه خشم ارتجاع تونس را برافروخته است و آنها تلاش دارند این جبهه بزرگ را متلاشی کنند. سوء قصد و ترور شخصیتها در تونس را باید در متن چنین سیاستی ارزیابی کرد.

این سیاست از سال 2012 آغاز شده است و با مقاومت مردم و فشار کارگران، زنان، روشنفکران و دانشجویان و پیشه وران و همه احزاب دموکراتیک و مترقی در تونس با شکست سختی روبرو شده است.

تصور نکنید که این نخستین دسیسه امپریالیستها و ارتجاع جهانی علیه دستآوردهای انقلاب بوده است. آنها از همان بدو شکست در انقلاب نقشه تجزیه تونس را کشیدند. تلاش کردند میان "ساحلی ها" و "داخلی ها" اختلاف ایجاد کنند ومردم تونس را به جان هم بیاندازند. آنها در پی ایجاد جنگ داخلی با تجزیه تونس بودند. وقتی این دسیسه با هشیاری حزب و فعالیت جبهه خلق با شکست روبرو شد، با سلاحهای تبلیغاتی و مبارزه ایدئولوژیک و عوامفریبانه به میدان آمدند. آنها به تحریک نسل جوان پرداختند که بر ضد پیران مبارزه کنند و به سخنان مبارزان قدیمی با تجربه گوش فرا ندهند که گویا هر نسلی باید خودش سرنوشت خود را در دست بگیرد و پیرها نباید برای جوانها تعیین تکلیف کنند. وقتی این سیاست انقطاع تجربه دو نسل، با شکست روبرو شد و جوانان دسته دسته به جبهه خلق روی آوردند، تلاش کردند جنگهای خونی و خویشاوندی و طایفه ای و... میان مردم تونس راه بیاندازند، آنوقت با تئوری مبارزه اتحادیه های کارگری که "نیازی به قیم" ندارند بر ضد حزب کار تونس بلند شدند تا کمونیستها و کارگران آگاه را از توده کارگر جدا نمایند. سپس با سیاست مسلمانان خوب و بد به میدان آمدند تا در میان خلق انشقاق ایجاد کنند. آنها جوانان را بر ضد رهبران حزب تحریک می کردند تا شاید از این طریق موفق شوند به مقاصد خود برسند.  انبان آنها سرشار از نقشه ها و تجارب ضد انقلابی برای سرکوب انقلاب است. آنها بهر وسیله ای متشبث می شوند تا در تونس جنگ داخلی براه بیاندازند و شرایط دوران بن علی را با یاری حزب نهضت که تمام شرایط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را پذیرفته است مجددا احیاء کنند.

جبهه خلق که نیروی مهمی در استقرار دموکراسی در تونس است، بسیاری از نیروها سیاسی را در بر می گیرد. وضع چنین نیست که ما بر سر همه چیز توافق داریم. در پاره ای موارد تاکتیکی نظریات یکسان نیستند و اختلاف نظر پدید می آید. ما مبارزه ای دموکراتیک درونی را با این آگاهی که باید این جبهه را حفظ کرد و از استقرار یک جمهوری دموکراتیک و جامعه ای مدنی حمایت کرد به پیش می بریم. ما خواهان بهبود شرایط زندگی توده های مردم و رفع بیکاری و کار برای جوانان هستیم. این خواستهای ما خواستهای مردم تونس است که حزب نهضت نتوانسته و نمی توانند آنها را متحقق کند. در همین امروز 50 هزار نفر به دعوت این جبهه در تونس تظاهرات کرده اند و خواهان آن هستند که حکومت کنونی از کار برکنار شود. ما توانسته ایم تشکل بزرگ و پرنفوذی از سندیکاها، هنرمندان، خبرنگاران، نویسندگان، روشنفکران و نیروهای دموکراتیک را که خواهان احترام به دستآوردهای جامعه مدنی هستند متشکل کنیم.

برای ماه آوریل آینده از طرف ما فراخوانی صادر شده که باید کنگره ضد خشونت در تونس برپا شود و همه نیروهای سیاسی وادار شوند در مقابل خشونت سلفیستها و امپریالیستها به اتخاذ موضع بپردازند. این فراخوان ما که خواست عمومی مردم برای مقابله با ترور و بمب گذاری و تهدید و ایجاد فضای تزلزل و اغتشاش است، خواست عمومی مردم تونس بوده و ارتجاع دینی را در موقعیت سیاسی بدی قرار داده است. مجموعه خشونت طلبان و تروریستها نمی توانند و نمی خواهند از استقرار چنین فضائی که کار آنها را با بن بست روبرو می کند حمایت کنند.

مهم این است که ما با مردم پیوند داریم و با خواسته ای آنها آشنائیم و به درد دل آنها می رسیم و مشکلاتشان را می شناسیم و به این جهت در میان مردم اعتبار داریم و حرفمان خریدار دارد. مردم تونس بسیار جوانند و این امر بسیار به ما کمک می کند. ما از هم اکنون جنبشی ایجاد کرده ایم که مردم تونس مخالفت خویش را برای بازپرداخت وامهای غارتگرانه که به رژیم بن علی داده شده است اعلام دارند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از دست ما فغانشان به هواست. این خواست عدالتخواهانه ما، دست حزب نهضت را بشدت بازخواهد کرد. ما از همه نیروهای انقلابی جهان دعوت می کنیم که از این خواست ما که کارزارش را در اروپا  راه خواهیم انداخت، حمایت کنند.

حزب ما توانسته از طریق جبهه خلق تونس بر خیابانها مسلط شود و ارتجاع دینی را به خانه هایشان براند. آنها فکر نمی کردند جبهه خلق بتواند چنین نیروئی را برای مقابله با آنها بسیج کند. این افراد سعی کردند بعد از فرار بن علی و روی کار آمدن اسلامیستها، با یاری امپریالیستها فورا یک سامان سرکوب موازی در کنار قوای سرکوبگر سنتی دوران بن علی ایجاد کنند، جبهه خلق توانسته این دسیسه ها را که تمامی ندارد با قدرت آگاهی بخشی و بسیج توده ها و آوردن مردم به خیابانها و سیاسی کردن کل جامعه خنثی سازد. ما راه طولانی در پیش داریم، ولی تونس لقمه ای است که در گلوی امپریالیستها گیر کرده است. اگر تونس را از دست بدهند وضعیت شمال آفریقا متزلزل می شود این است که این مبارزه ادامه دارد و ما نیز خود را برای مقابله با این دسیسه ها آماده می کنیم. ما در این مبارزه به نیروی حمایت شما نیاز داریم.

سخنرانی رفیق با2 ابراز احساسات شدید حضار به پایان رسید و بحث و تبادل نظر و تبادل تجربه آغاز شد. حدود بیست نفر از حضار از جوانان تونسی مقیم اشتوتگارت بودند که برای حمایت از جبهه خلق در نشست شرکت کردند. آنها امیدهای فردای تونس اند و حضورشان گویای آن است که رفقای ما تا به چه حد با خردمندی و کیاست و دوراندیشی کار مبارزه را به پیش می برند و به خلق قهرمان تونس ایمان دارند و از آنها الهام می گیرند.       

 

بر گرفته ازتوفان شماره  157 فروردین ماه 1392،  آپریل سال 2013،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.       www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                    toufan@toufan.org