بیانیه حزب کمونیست کارگران تونس (PCOT)

پیرامون نوار غزه

تهاجم هواپیماهای رژیم صهیونیستی اسرائیل به  نوار غزه تا کنون بیش از 20 کشته و صدها زخمی بجای گذاشته و باعث خرابیهای فراوان  در شهرها و روستاها گردیده است. این وضع  ممکن است که در روزهای آینده نیز ادامه پیدا کند و این درشرایطی  است که بسیاری ازرژیم های کشورهای عربی در مورد این جنایات سکوت کرده اند. "حزب کمونیست کارگران تونس" جنایات دولت اسرائیل، در مورد مردم  ستمدیده غزه را محکوم می کند و تاکید دارد که رژیم صهیونیستی اسرائیل توان انجام  این جنایات را از آن جهت دارد، زیرا از طرف امپریالیست آمریکا حمایت می شود  و از طرف دیگر توطئه و سکوت ارتجاع عرب و جناح راست حاکمیت در فلسطین نیز به ادامه این جنایات کمک می کند.

جنایات تازه اسرائیل با این هدف صورت می گیرند که رژیم صهیونیستی امید دارد که با وارد آوردن ضربات شدید به مقاومت فلسطین زمینه را برای تسلیم کل جنبش مقاومت درفلسطین فراهم آورد، مقاومتی که تا کنون سازش و تفاهمی با صهیونیسم-نازیسم اسرائیل  نداشته و قصد آنرا دارد که مبارزه را تا آخر ادامه دهد.

در این شرایط خونبار از نیروهای درگیر فلسطینی انتظار می رود که به وحدت ملی جامه عمل بپوشانند و تا بتوانند بطور یکپارچه در برابر تجاوزات اسرائیل ایستادگی کنند.

"حزب کمونیست کارگران تونس" از دولت تونس می خواهد که در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اسرائیل واکنش نشان داده، هرگونه سازش و عادی سازی رابطه با اسرائیل را متوقف نموده،  و به خواستهای انقلاب تونس پشت نکند. دولت تونس باید صریحا پشتیبانی خود را از مقاومت مردم فلسطین در برابر تجاوزات اسرائیل اعلام دارد. همچنین حزب ما همه زنان و مردان تونس را فرا می خواند که با ابراز خشم و نفرت خود نسبت به جنایات رژیم اسرائیل از غزه خونین بدفاع برخیزند.  حزب ما دولت تونس را برای سرکوب تظاهرات مردم که به حمایت از مقاومت فلسطین صورت گرفت را شدیدا محکوم می کند. خلق ما حق دارد و وظیفه خود می داند که بدفاع از برادران سرکوب شده خود در فلسطین بر خیزد.

حزب ما نیز از همه نیروهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی در کشورهای عربی می خواهد که از خود در مورد جنایات اسرائیل واکنش نشان داده و مردم را به تظاهرات های گسترده  بکشانند  تا با اظهار همدردی با مردم فلسطین مانع آن شوند که عملیات کشتار و نابودی فلسطینی ها ادامه یابد.

 17 مارس 2012

www.albadil.org

ترجمه و تکثیر توسط حزب کار ایران (توفان)

این سندی را که رفقا کمونیست ما در تونس منتشر کرده اند از نظر گذراندید. مضمون این سند نشان می دهد که حتی نیروهای اسلامی که در قدرت از نفوذ مادی و معنوی برخوردارند راضی نیستند تا از مبارزات مردم فلسطین که برای رهائی ملی خویش مبارزه می کنند پشتیبانی به عمل آورند. کاری که ارتجاع حاکم در تونس می کند همان کاری است که ارتجاع حاکم در ایران می کند. زمانیکه جنگ و بمباران غزه برای نخستین بار آغاز شد هزاران نفر مردم ایران به حمایت از فلسطینیها به میدان آمدند و خواهان اعتراض به جنایات صهیونیستها شدند. رژیم جمهوری اسلامی نمایشات اعتراضی آنها را سرکوب کرد. رژیم نشان داد که با حسابگری اسلامی از مبارزات مردم فلسطین دفاع می کند. آنها در دفاع از مبارزه آزادیبخش خلقها اصولیت انقلابی ندارند، مصلحت اسلامی مد نظر آنهاست. همین امر نشان می دهد که تا به چه حد باید مسبت به حمایت آنها از مبارزات آزادیبخش مردم فلسطین با دیده تردید نگریست. همین کار را ارتجاع اسلامی در تونس می کند. حزب برادر ما پیشنهاد کرده است که مبارزه با صهیونیسم و عدم برسمیت شناختن دولت غاصب اسرائیل در قانون اساسی تونس گنجانده شود. علیرغم اینکه ارتجاع حاکم بر این امر واقف است، ترجیح می دهد، جنبش حمایت از فلسطین را سرکوب کند. نخست اینکه آنها می دانند که این حمایت حزبی تا به چه حد از پشتیبانی مردم برخوردار است و نقش بسیج کننده و آموزشی در میان جوانان دارد. دیگر آنکه دولتها که چشم امیدشان به ارتجاع جهانی و عربستان سعودی است، می خواهند نوع و دامنه این حمایت را به تمایلات ارتجاع منطقه گره زنند و با نوسانات آنها در سیاست بالا و پائین روند. همین سیاست ریاکارانه ارتجاع عرب بوده که پیروزی صهیونیستها را تا کنون تامین کرده است. ما اتخاذ این سیاست اصولی را به حزب برادرمان تبریک می گوئیم و بر این باوریم که باید مردم ممالک جهان و در درجه نخست عربی و اسلامی را بر ضد صهیونیسم و همدستان مسلمان و غیر مسلمان آنها بسیج نمود. تنها این سیاست اصولی است که آینده دارد.

پیروز باد مبارزه مردم فلسطین بر ضد صهیونیسم و امپریالیسم بخاطر رهائی ملی.    

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  146  اردیبهشت ماه ۱۳۹۱  ماه مه  ۲۰۱۲،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.        www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                      toufan@toufan.org