ویروس تاجدار و عمامهدار در ایران

سیاسیترین بیماری قرن

 

ویروس کرونا (تاجدار) یک بیماری ویروسی همهگیری در سراسر جهان است. شیوع سریع بیماری عفونی بهتعداد زیادی از افراد در یک دوره زمانی کوتاه، نشانه خطر این بیماری است. نام این بیماری از واژه لاتین کرون بهمعنی تاج میآید زیرا ویروس آن بهتاج خروس شباهت دارد. اما این ویروس از زمانیکه بهایران رسیده، به ویروس عمامهدار بدل شده است.

در این مقاله آهنگ آن نداریم که در مورد خطرات این بیماری، روشهای پیشگیری و یا معالجه آن بهنویسیم. این وظیفه را کارشناسان بهعهده میگیرند. ولی حزب ما در این مورد بهتحلیل موارد دیگری که جنبه سیاسی و اجتماعی دارد اشاره میکند و شاید بهشود این بیماری ویروس تاجدار را سیاسیترین بیماری قرن بهنامیم.

در مبارزه با این ویروس نیز فورا مرزبندیهای سیاسی روشن شد. در عرصه جهانی ممالک امپریالستی غرب و دشمنان امپریالیسم نوخاسته چین صفبندی کردند و سیل تبلیغاتی ضدچینی تا حد نژادپرستانه در همه جا دامن زده شد. اقلیت چینی در همه جا مورد تهدید و ضرب و جرح قرار گرفت. رسانههای گروهی امپریالیسم غرب راه افتادند و با نمایش برنامههای تلویزیونی با انگیزه دروغگوئی و شستشوی مغزی بهجای اینکه اقدامی برای مقابله با این بیماری بهکنند و به نجات جان مردم کشورشان بهپردازند هجوم تبلیغاتی نسبت بهچین و کالاهای چینی و پشتکار و زرنگی چینی را آغاز نمودند. آنها که از موفقیتهای چین در مهار این بیماری نه تنها بهحیرت بلکه بهوحشت افتاده بودند، "آخوندهای" کراواتی خود را در نمازهای تمام هفته خود، راه انداختند تا از استبداد چینیها سخن بهگویند که موفقیت کشور چین در مبارزه با این بیماری ناشی از نقض حقوق انسانها، اعمال زور و دیکتاتوری و پنهان کردن آمار بیماران و درگذشتگان از بیماری است. این تبلیغات امپریالیسم غرب سرپوشی بر سهلانگاری دستگاههای ناکارآمد و عدمآمادگی نظام بهداشتی آنها برای مقابله با یک بیماری همهگیر جهانی بود. آنها فورا چینیها را "مار خور"، "خفاشخور" معرفی کردند که گویا بهعلت "جانور خواری" و لولیدن در کثافت موجب تولید این بیماری شده و جهان را بهخطر انداختهاند توگوئی بیماری جنون گاوی و یا انفلوآنزا از غرب نیآمده است. تبلیغات غرب بیماریهای ویروسی را نیز به "شرّ و خیر" بدل کردند. آنها فیلمهای تبلیغاتی تهوعآور ضد چینی و استعماری نشان میدادند که ظاهرا با دروبینهای مخفی از درون بیمارستانهای چین گرفته بودند که نشان میدادند چگونه بیماران چینی روی زمین دراز کشیده، فریاد میزنند و کسی نیست به وضعیت آنها رسیدگی کند. آنها نشان میدادند که در چین برای خوردن ماهی چاقو نیست و چینیها ماهی بزرگی را روی زمین انداختهاند، مانند عصر حجر با سنگ، ماهی را تکه تکه میکنند و میخورند. با تبلیغات رسانههای دروغپرداز و نژاد پرستِ غربی، منشاء بیماری روشن شده بود. وقتی ناچار شدند از ساختن بیمارستان چند هزار نفره در چین بهمدت ده روز صحبت کنند و یا ناچار گشتند روشهای مبارزه با بیماری و سازماندهی مراکز قرنطینه و حمایت از مردم و توجه بهبهداشت عمومی را نشان دهند، دهان دروغگویان بسته شد. آنها حتی به آن جوانک جاسوسی که در هنگکنگ علم کرده بودند و وی را بهاروپا آوردند تا از بقاء استعمار انگلستان در هنگکنگ دفاع کند متوسل شدند، تا مدعی شوند چینِ مادر، کوچکترین کمک درمانی و داروئی بههنگ کنگ نمیکند و وی یعنی این جوانک جاسوس مجبور شده کمکهای درمانی "بشردوستان" غربی را بهپذیرد و وسایل درمانی از آنها دریافت کند. پردههای تلویزیون از این بستهها پرشده بود و خطر ریزش آن بهدرون اطاقها وجود داشت. هوچی بازی در اوج خودش بود. دلیل این امر روشن است. نه تنها غرب چین را رقیب اقتصادی قدرتمند خویش میبیند بلکه از قدرت سیاسی و توانائیهای بیش از یک میلیارد انسان فعال در هراس است. نظام سرمایهداری قدرتمند دولتی چین بهصورت متمرکز در مقابل سیاستهای سرمایهداری نئولیبرالی امپریالیسم غرب قرار گرفته است که ناکارآمدی خود را در مقابله با بحران کنونی بهبهترین وجهی بهنمایش گذارده است. نخست اینکه تبلیغات فرهنگ فردگرائی و اندوویدوآلیستی و بهخوداندیشی وضعیتی در اروپا بهوجود آورده که هر کس بهفکر خویش است و برای خرید آذوقه و وسایل ضدعفونی به فروشگاهها هجوم آورده و موجب کمبود ارزاق عمومی و بهداشتی شده است. روحیه همبستگی ملی برای مقابله با بحران بهجنگ تن بهتن که فرهنگ دنیای کثیف امپریالیسم است بدل شده است. در کنار آن سیاست اقتصادی نئولیبرالی بهآنجا منجر شده است که برای صرفهجوئی در هزینه انبارداری نهمواد غذائی و نهداروئی انبار نشده است و بعد از تولید فورا به بخش توزیع منتقل شده و هزینه انبار داری حذف میشود و حالا این شیوه ایجاد سود حداکثر برای رقابت بهتر به فاجعهای در تامین مواد بهداشتی و غذائی مردم بدل شده است. مواد بهداشتی را در بیمارستانها میدزدند بهطوریکه پلیس ناچار شده برای تعقیب دزدان بهمیدان آید. ماسک و لباسهای ضد میکروب بهاندازه کافی در بازار نیست. دارو بهاندازه کافی در بازار نیست زیرا برای ارزان تمام شدن بهای دارو آنها را در چین و هند تولید میکنند و با خوابیدن چرخهای تولید در چین کمبود داروهای حیاتی در بازارهای اروپا بهچشم میخورد و این وضعیت محصول سیاست اقتصادی نئولیبرالی است که سرمایهداری غرب برای کتمان این واقعیات جهات حمله خویش را بر روی دولت چین متمرکز کرده است. خطری که دنیا را از نظر واگیری این ویروس تاجدار تهدید میکند در چین نیست در آمریکاست که با سیاست نئولیبرالی و نابودیِ بیمهی درمانی برای مردم آمریکا، میلیون ها شهروند این کشوراز نظر مالی توانائی آنرا ندارند که مخارج حقالزحمه پزشک و آزمایشهای لازم پزشکی را بهپردازند. آنها اساسا به پزشک و بیمارستان در زمان بیماری مراجعه نمیکنند و لذا آمار قابل استنادی نیز در دست نیست و کسی از تعداد بیماران و مرگ ومیر در آمریکا خبر ندارد. همهگیری این بیماری در آمریکا که با دروغگوئی و پنهانکاری و کنترل معاون ترامپ و دو نفر آدم غیرخبره و بیاطلاع دیگر آغاز شده است، بمبی را در نظام درمانی آمریکا منفجر خواهد کرد که برای مردم آمریکا فاجعه بهبار میآورد. در کشوری که معیار همه چیز و همه ارزشها پول است حیات انسانها به وضع جیب آنها ربط پیدا میکند. امپریالیسم غرب از ویروس تاجدار ابزاری ساخته است تا مغز انسانها را ویروسی کند و ویروس توحش سرمایهداری را پنهان نماید. هرانسانی که جان بهدهد باید آنرا بهحساب سرمایهداری و سیاست اقتصادی نئولیبرالی و ضد بشری آنها گذارد.

در ایران نیز وضع بهتر نیست. هجوم ویروس تاجدار با هجوم ویروس عمامهدار روبرو شد. آخوندها نخست بهطور کلی منکر وجود این ویروس در ایران شدند و سپس تلاش کردند بنا بر مصالح سیاسی روز که به حضور مردم در صحنه نیاز داشتند و یا به پول زوار قبر معصومه و حرم امام رضا و سایر ائمه اطهار نیاز دارند، نام قرنطینه را نیز برزبان نیآورند. مشتی آخوند خرافاتی و ضد علم بهمردم توصیه کردند که تقاضای شفا از امامان بکنند و دعاهای مخصوصی را برزبان جاری ساخته و زمزمه کنند. مرتجعترین آنها بهاحادیث متوسل شدند تا اهمیت "کیفیت" "آنتی بیوتیکی ویروسی" دعاهای مذهبی را بهرخ مردم در درمان بیماری بکشند. سیمای رسمی جمهوری اسلامی بهوضع شرمآوری این خرافات قرون وسطی ی و جعلیاتی را که مردم در کوچه و بازار به سخره گرفته اند، بهعنوان آخرین کلام علم بیان میداشت. ولی گرز سخت واقعیت آنچنان برسر عمامه این مرتجعان کوفت که ناچار شدند همه اماکن مقدس و مقابر آنها را با الکل زکریای رازی ضدعفونی کنند. آخوندهای مکتبی و بیسواد نشان دادند که از آنها فقط وفاداری بهنظام برمیآید و نه ممارست و کیاست در مدیریت بحران. آنها در فساد و دزدی مدیران ارشدی هستند ولی در زمانی که بیماری همهگیر در جامعه ایران آمده است باید آنها را نیز ضدعفونی کرد تا ایران از خطر آلودگی نجات پیدا کند. هر ایرانی که جان بهبازد مسئولیتش بهعهده مدیریت بحران در جمهوری اسلامی و تقلید از سیاست بزرگ غارتگرانه نئولیبرالی امپریالیستی در ایران است.

در کنار این وضعیت ایرانیان خودفروخته کثیفترین نقش را بازی میکنند. آنها از اینکه در ایران ویروس تاجدار آمده است مسرورند و خوشحالی میکنند و کثیفترین دروغها و شایعات را در فضای مجازی پخش مینمایند تا شاید بتوانند وضع را بدتر از این که هست بدل کنند. آنها از هیچ روش جنایتکارانه و خائنانهای که تصورش برای هموطنان ما مقدور نیست ابا ندارند. دشمنی این خودفروختهها که هنوز هم هوادار تحریم ایران هستند و آرزو میکنند تا داروئی بهایران نرسد، تا بهحدی است که آرزوی ویرانی و نابودی ایران و ایرانی را دارند، تا آخوندها نیز نابود شده و آمریکائیها و نتانیاهو در ایران بر سرکار آیند. آنها نقش قاطع امپریالیسم آمریکا را در تروریسم دولتی و ترور مقامات ایرانی، در جلوگیری از رسیدن دارو و غذا بهایران، با هوچیگری نفی میکنند و برای مانور اخیر ترامپ که میخواست موذیانه ارسال بسته هدایای ناچیز آمریکائی، شامل مواد غذائی و داروئی بهایران را بهعنوان کمکهای عاجل انسانی با تبلیغات فراوان جابزند، با فرومایگی کف میزنند. در حالیکه تحریمها هنوز برضد مردم ایران پا برجاست و آمریکا مانع میشود حتی سازمان ملل در این دوره بحرانی به ایران کمکهای داروئی و انسانی برساند. خوشبختانه حکومت ایران این ریاکاری امپریالیسم آمریکا را که 80 میلیون را بهمرگ محکوم کرده و میخواهد به چند هزار نفر لقمه ناچیزی دهد تا چهره کثیف جنایتکارش پوشیده بماند برملا کرد. همه ایرانیان مزدور و خودفروختهای که از بروز و شیوع این بیماری در ایران خوشحالند و به جعل اخبار و اکاذیب و ایجاد تشنج، تزلزل و ناآرامی مشغولند در جبهه این جنایتکارانند. شاهاللهی و مجاهد دو نیروی متحد و مرتجع این ویروس تاجدار در ایرانند.

 

 

 

برگرفته از توفان شـماره 241 فروردین ماه 1399 مارس2020

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan