تضادهای سرمایهداری امپریالیستی تشدید میشوند

مبارزه طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم اوج میگیرد(1)

کنفرانس احزاب برادر در سال گذشته با موفقیت برگزار شد و در شرایط پنهان و رعایت اصول مخفیکاری بهپایان رسید. در این کنفرانس رفقای احزاب و سازمانهای برادر از چهار قاره جهان در مورد شرایط کشور خود و سطح مبارزات طبقه کارگر گزارش دادند. این گزارشات بسیار امیدبخش بود و گواهی بود بر تداوم مبارزه انقلابی و طبقاتی در سراسر جهان. امپریالیسم، صهیونیسم و سرمایهداری بهمحاصره خلقها و طبقه کارگر جهان در آمده است و هرچه دامنه نئولیبرالیسم گسترش یابد مقاومت طبقاتی و ملی کارگران و ملتها و خلقهای جهان بر ضد دشمنان بشریت افزایش مییابد. در سند پایان کنفرانس میآید:

"کنفرانس بینالمللی احزاب و سازمانهای مارکسیست لنینیست - ICMLPOدر ماه اکتبر در زمانی برگزار شد که مردم آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین یکی پس از دیگری بهپاخاستهاند.

بورژوازی بینالمللی و سرمایهداری کاری جز افزودن بهمشکلات اجتماعی انجام نمیدهند و همواره مشکلات جدیدِ غیرقابل رفع را نیز به آن اضافه میکنند ."

کنفرانس بعد از بحث در مورد عواقب سیاستهای نئولیبرالی سرمایهداری که زندگی مردم جهان را بهفاجعه تبدیل کرده و هنوز هم از جانب بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی با قهرضدانقلابی دنبال میشود به نتایج آن اشاره کرد و آورد:

"بیاد بیاوریم که چگونه آنها وعده صلح و رفاه برای همه در "نظم نوین جهانی" را دادند و موعظه کردند که جهانیشدن سرمایه (گلوبالیزاسیون)، زمانی که جهان را به "یک دهکده کوچک" تبدیل کرد، بهاستثمار و وجود طبقات اجتماعی پایان خواهد داد و مشکلات بشریت را خواهد زدود!

طبقه کارگر و مردم ستمدیده جهان در روند وخامت شرایط زندگی و کار، خلاف این ادعاها را تجربه کردهاند. کارگران، با تجربه خود در جریان افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها، افزایش فقر، بهدلیل کاهش خدمات اجتماعی و افزایش بهای کالاها و مالیات بر مردم و وخیمتر شدن شرایط حتی برای تامین ضروریات اولیه زندگی، دارند بهاین حقیقت نزدیک میشوند که نظام سرمایهداری برای آنها زندگی انسانی نخواهد ساخت و آن کس که منشاء همه این مشکلات است، این حقیقت میباشد که تولید سرمایهداری برای افزایش سود انحصارات برپا شده است.این پوسیدگی اوضاع خود را در بحرانی که بسیاری از کشورهای وابسته هم اکنون بهآن کشیده شدهاند آشکار میکند و در جهان سرمایهداری بهعنوان یک کل، منجر بهکُندشدن رشد اقتصادی بهویژه در تولید صنعتی و همراه با افت استفاده از ظرفیتها و تعطیلی کارخانجات و بیکارسازی شده است. نشانههایی وجود دارند که بحران آینده در اقتصاد جهان سرمایهداری بسیار جدیتر از بحران سال 2008 خواهد بود. و این بار، چون کشورهای عمده امپریالیستی فرصتی برای مداخلات مرکزیت یافته ندارند، این بحران عواقب مخربتری خواهد داشت.هم اکنون تشدید تضادهای بینامپریالیستی و بینانحصاری وافزایش مناقشه بر سر منافع منجر به"جنگهای تجاری" شده است. این تضادها و مناقشات از تلاش انحصارات امپریالیستی برای کسب حداکثر سود ناشی میشوند و مطمئناً تأثیر منفی بر اقتصاد جهانی دارند.

توسعه ناموزون كشورهای امپریالیستی و انحصارات، دقیقاً مانند توسعه بنگاهها و بخشهای افتصادی، منجر بهناهمسانی درسطح قدرت گروههای سرمایه مالی انحصاری و كشورهای امپریالیستی میشود و این بهنوبه خود بهخواست تقسیم جدید جهان منجر میگردد. امپریالیستهای آمریکا، چین، روسیه و امپریالیستهای آلمان - فرانسه که غرق در تناقضاند و اتحادیه اروپا را زیر کنترل دارند، امپریالیستهای متفوق هستند. تنش بین آمریکا و چین در خط اول مناقشات بینامپریالیستهایِ غالب قرار دارد."... ادامه دارد

 

بر گرفته از توفان شـماره 239 بهمنماه 1398ـ ژانویه سال 2020

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan