نقض حقوق ملل و اشغال غیرقانونی کشور مستقل سوریه، عامل اساسی بحران ادلب است

 

سیاست ترکیه با حمایت آمریکا در بهار عربی این بود در تمام ممالک عربی احزاب هوادار اخوان المسلمین را تقویت کرده تا رهبری ترکیه که نماینده "اسلام معتدل" در مقابل "اسلام افراطی" ایران- البته آن هم تنها از نظر تبلیغاتی در برابر افکارعمومی جهان بود- را بهرسمیت بشناسند و بهترکیه نقش کلیدی در جهان اسلام بهدهند. تلاش ترکیه از فعالیت و مسافرتهای اردوغان بهممالک اسلامی از این جهت بود تا بهتواند این سرکردگی خویش را تامین نماید. ترکیه در حالی که در دهه قبل در متن سیاست ناتو تلاش میکرد در آسیایمیانه در پشت جبهه روسیه ممالک ترکتبار را بهزیر کنترل خود در آورده و تروریستهای اسلامی را در قفقاز برضد روسیه تقویت کند، حال در بعد از کودتای شکست خورده آمریکائی در ترکیه، در فکر آن بود بهرویای "امپراتوری ترکیه" تحقق بخشد و تلاش کند با تسخیر سوریه و گسترش دامنه نفوذش بهشمال آفریقا و مشخصا در کشور لیبی با یاری آقای سراج ترکتبار که نماینده دولت وفاق ملی لیبی در تریپولی است، بهقدرت مهمی بدل گردد. ترکیه در این زمینه از حمایت مالی متحد پروپاقرصش کشور قطر نیز برخوردار بود در حالیکه سایرین از وی روبرتافتهاند. تونسیها رسما از اتحاد جبهه اخوانالمسلمین خارج شدند و مسئله ملی تونس را بالاتر از مسئله اسلامی در کنگره احزاب اخوانالمسلمین در ترکیه دانستند. دولت مُرسی متحد دیگر ترکیه در مصر سرنگون گردید و عربستان سعودی و امارات متحده عربی با پرچم وهابیسم در مقابل رویاهای عثمانی بزرگ و خلیفهگری ترکیه بزرگ ایستادگی نمودند.

تجاوز ترکیه بهیاری ناتو بهصورت غیرقانونی و با نقض حق حاکمیت ملی سوریه برای سرنگونی دولت قانونی و مشروع بشار اسد در سوریه، در متن سیاست توسعه نفوذ ترکیه، علم کردن آن در مقابل ایران و عربستان سعودی و روسیه انجام میگرفت. سیاستی که با نظر مثلث طیب اردوغان، داود اوغلو و عبدﷲ گُل سازماندهی شده بود. رجب طیب اردوغان که توسن ترکیه عثمانی و تسلط پانترکیسم و ناسیونال شونیسم ترک بَرَش داشته بود، تجاوز بهسوریه را حق طبیعی خود دانسته و با تکیه بهتوافقات استعماری بعد از جنگ نخست جهانی که بهتجزیه عثمانی بزرگ منتهی شد، فعلا مناطقی از شمال سوریه را بخشی از خاک خود تلقی میکند و تلاش دارد ادلب و حلب را بهخاک ترکیه ضمیمه کند.

تسخیر سوریه، تجزیه آن و منضم کردن بخش بزرگی از آن بهترکیه، ممانعت از عبور لوله انتقال گاز از ایران بهمدیترانه از طریق عراق و سوریه، با تخیلات و رویاهای ارتجاعی رجب طیب اردوغان و سیاستهای راهبردی ناتو در چنگ انداختن بهمخاذن و مسیر انتقال گاز از طریق ترکیه بهاروپا و کاهش نفوذ ایران و روسیه در منطقه همخوانی داشت. این سیاست باید با کنار گذاردن ایران، کوتاه کردن دست روسیه و تجزیه و نابودی سوریه و لبنان بهعنوان قطع ابزارهای اعمال قدرت سیاسی توسط ایران در منطقه عملی میشد.

ناتو برای سرنگونی حکومت قانونی سوریه، "شورای ملی سوریه" را مرکب از مشتی اپوزیسیون خودفروخته سوری بهیاری ترکیه، فرانسه، امارت متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و حمایت آمریکا، انگلستان و آلمان در شهر ادنا تشکیل داد. این اپوزیسیون نخست تحت نام "ارتش آزاد سوریه" و سپس تحت نام واقعی خود القاعده و داعش که با نامهای گوناگون از جمله ارتش النصر، و جیش ترکستان، اﺣﺮار اﻟﺸﺎم و... فعالیت میکردند، اظهار وجود کردند. شکست تروریستها و نیروهای ناتو در سوریه بهآنجا منجر شد که تروریستهای صادراتی جهانی که اکثرا غیرسوری بودند با مبارزه ارتش ملی سوریه، حامیان ایرانی و لبنانی و ارتش روسیه بهاستان ادلب کوچ داده شوند تا سایر مردم سوریه بهتوانند بهکار بازسازی پرداخته و از دست تروریسم بربرمنشانه داعش نفس راحتی بکشند. هماکنون استان ادلب بهدلیل تجمع گروههای مرتجع اسلامی مرکب از ﻓﯿﻠﻖ اﻟﺸﺎم، اﺣﺮار اﻟﺸﺎم، ارﺗﺶ اﻟﻨﺼﺮ، ارﺗﺶ ﻧﺨﺒﻪ، ﮔﺮوه ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم اول و دوم، ﮔﺮوه ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﯿﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ اول و دوم، اﻟﺤﺮ اﻟﻮﯾﻪ ﺻﻘﻮر، ارﺗﺶ اﻻﺣﺮار، ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ زﻧﻜﯽ،23 ﺗﯿﭗ اﻟﺤﺮﯾﺔ و ﮔﺮوه، ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪﺷﻬﺪای اﺳﻼم دارﯾﺎ اﻟﺸﺎم و ﺗﺠﻤﻊ دﻣﺸﻖ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ گرد آمدهاند که تعداد این عده هم اکنون به صد هزار نفر میرسد. آنها تحت حمایت دولت ترکیه و دول ناتو قرار دارند و بهبزرگترین کانون نیروهای تروریستی در جهان بدل شدهاند. همه این گروههای تروریستی از جانب سازمان ملل متحد و حتی خود دول ناتو بهعنوان تروریست معرفی گشته و باید پاکسازی شوند، حال آنکه اروپای "متمدن" و اسلامستیز از آنها بهعنوان "شورشیان معتدل" سخن میراند و از آنها در استان ادلب بهعنوان "مردم غیرنظامی" حمایت میکند. حمایت اروپا از تروریستهای آدمخوار در استان ادلب با هدف اعمال نفوذ سیاسی در منطقه، نگهداشتن استخوان لای زخم، سرگرم کردن روسیه و تضعیف ایران در منطقه و اخلال در توانائی دفاع از حق حاکمیت ملی و استقلال ایران، دادن امکان تنفس به اسرائیل، فروش اسلحه با پول قطر به تروریستها و ترکیه و.. صورت میگیرد.

تجاوز بهکشور مستقل سوریه برای تغییر رژیمش که مغایر همه موازین بهرسمیت شناخته شده جهانی است در درجه اول با مقاومت مردم سوریه و سپس حزبﷲ لبنان و دولت ایران، با شرکت سپاه قدس بهرهبری سردار قاسم سلیمانی روبرو شد،- امری که کینه همه عمال امپریالیسم و صهیونیسم را برانگیخته است - و سپس حضور نظامی روسیه که نبض زمان را درک کرده بود و منافع خود را در منطقه در خطر میدیدید، کامل گردید در عمل با شکست مفتضحانه روبرو شد. دولت قطر اعتراف کرد که تا بهامروز چهارده میلیارد دلار برای سرنگونی دولت قانونی بشار اسد هزینه شده است که نتیجه آن شکست سیاست ناتو و همدستان منطقهای آنها در خاورمیانه بوده است. از سوریه کشوری ویران بهجا مانده که محصول تجاوز جنایتکارانه امپریالیسم ناتو است که میخواهد سلطه خویش رادر منطقه مستقر کند.

پیمان تجاوزکارانه ناتو، دهها هزار عرب و مسلمان داعشی را برای نابودی سوریه و سپس لبنان و فلسطین و سرانجام ایران گسیل داشت که بعد از تخریب سوریه و لبنان و نجات راهبردی اسرائیل راهی ایران شوند و منطقه را مطابق میل آمریکا و اسرائیل شکل دهند. این ماجراجوئی ناتو نه تنها سوریه را نابود نکرد، بهتضعیف ترکیه و تقویت ایران منجر شد و هم اکنون وجود لشکر تروریستها در سوریه که پسمانده سیاستهای ناتو است بهمعضل بزرگی مانند گذشته بهعنوان ریشههای هجوم مهاجرین بهسمت اروپا بدل شده است و برای اردوغان شکست خورده در جنگ نیز ابزاری برای اعمال نفوذ و فشار سیاستش بهاروپائیان فراهم آورده است. شکست سیاست ناتو در سوریه، تضاد ترکیه با کُردها را که متحدان طبیعی اسرائیل و امپریالیسم در منطقه بودند و هستند، تشدید کرده است و باید کارتهای سیاست را در منطقه مجدد بُر زد.

برای پایان دادن بهاین وضعیت توافقنامهای در شهرهای آستانه و سوچی میان روسیه و ترکیه بهامضاء رسید که بهموجب آن باید همه این تروریستها در استان ادلب از سراسر سوریه تجمع میکردند و دولت ترکیه موظف بود آنها را خلع سلاح نموده و امنیت جاده "ام 5" و "ام 4" را که شهر دمشق را بهشهر حلب که مورد ادعای ترکیه است وصل مینماید تامین نماید. حفظ امنیت این دو جاده سراسری در سوریه که نقش راهبردی برای دولت قانونی سوریه دارد، تسلط دولت سوریه را بهحلب تامین میکند و بر رویاهای ناسیونال شونیستی خلیفهگری اردوغان نقطه پایانی میگذارد. دولت اردوغان که با قلدری و گردنکلفتی خاک کشور سوریه را برخلاف قانون جهانی حقوق ملل اشغال کرده و ترک نمیکند، بعد از توافقنامه سوچی تلاش کرده که تروریستهای بربرمنش رادر استان ادلب مسلح کند. این تروریستها نه تنها سلاحهای سبک، بلکه از اردوغان تانک و خودرو و نیز سایر امکانات تدارکاتی دریافت داشته و حتی کار بهجائی رسیده است که سربازان رسمی ارتش ترکیه خود را بهلباس تروریستها در آورده و در میان آنها بهجنگ با نیروهای ارتش ملی سوریه پرداخته و تمام توافقات با دولت روسیه را نقض کردهاند. بمباران این تروریستها و دادن اخطار بهاردوغان که باید به وعدههای خود وفادار بوده و بهآنها عمل کند، برای ترکیه بسیار گران تمام شده است. ترکیه قصد ندارد با زبان خوش خاک سوریه را که آنرا بخشی از خاک خود جا میزند ترک کند و امیدوار است در این عرصه از یاری همپیمانان ناتوی خود برخوردار باشد. ولی ناتو حاضر نیست حداقل رسما و آشکارا بهحمایت از اردوغان بپردازد، ولی این حمایت را بهطور غیررسمی ادامه میدهد تا بحران منطقه داغ بهماند. اردوغان برای کسب حمایت مالی و نظامی بیشتر از مسئله پناهندگان و مهاجران برای فشار بهاروپا استفاده میکند که بازی ضدانسانی و خطرناکی است. ترکیه میخواهد با استفاده از تضاد اروپا با روسیه و اختلاف اسرائیل با ایران و سوریه و لبنان طوری نقش بازی کند که نفوذ ترکیه در منطقه تامین شود و بخشی از خاک سوریه بهترکیه منضم شود. این مجموعه وضعیت انفجاری در استان ادلب ایجاد کرده است که مملو از تروریستهای وحشی است. دولت ترکیه بخشی از این تروریستها را به لیبی انتقال داده است ولی هنوز مشکل حضور آنها در سوریه حل نشده است. پیروزی ارتش ملی سوریه، ترکیه و ناتو را در مقابل وضعیت جدیدی قرار داده که با صد هزار تروریست وحشی که دستپرورده خود آنها بودهاند و باید خاک سوریه را ترک کنند چه باید بکنند. بهنظر نمیرسد ترکیه بعد ازاین شکست از تحریکات و رویاهای مسخره خود دست بردارد. تحریکات ارودغان و پانترکیستها در منطقه تا شکست کامل آنها ادامه خواهد داشت. بحران ادلب که مسلما سرانجام بهنفع خلق سوریه بهکوری چشم ارتجاع جهانی و ایرانیان خودفروخته تمام خواهد شد، دنیای امپریالسم را با مشکلات جدیدی روبرو میکند که با خودش تشنج و تزلزل در آسیا، آفریقا بهوجود خواهد آورد. کسی که باد میکارد حالا باید توفان درو کند و تا خرخره در گنداب تروریسم فرو رود.

 

بر گرفته از توفان شـماره 241 فروردین ماه 1399 مارس2020

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan