کشتار پناهجویان دیگر ضدبشری نیست

 

رجب طیب اردوغان اتحادیه اروپا را تهدید کرد چنانچه بهخواستهای توسعهطلبانه وی تن در ندهند، سیل پناهندگان و در واقع بیپناهان را بهعنوان عامل فشار سیاسی بهسمت اروپا سرازیر میکند تا بهخواستهای خویش دستیابد. وی بهوعده خود عمل کرد و از جان پناهجویان مایه گذارد و آنها را بهمُهره سیاست پانترکیسم خود در منطقه بدل نمود. جان انسان پناهجو، سرگردان، بیپناه، آواره و قربانی تجاوزات امپریالیستی و بیرحمی سرمایهداری برای این ممالک سرمایهداری غارتگر و استعمارگرِ دنیا کوچکترین ارزشی ندارد و ملعبه دست آنان قرار میگیرد. هر کس بر اساس منافع روز خود بهمعامله بر سر آن دست میزند تا بهمنافع لحظهای خود برسد و آنوقت دیوار فراموشی را بهکهکشان میکشد. آنها از وجود این انسانها تنها برای مقاصد و نیات شوم سیاسی خود و تحقق این منافع سوءاستفاده میکنند و زمانی که وجودشان در عرصه شطرنج سیاسی جهان فاقد ارزش شد، مانند تفاله آنها را بهدست سرنوشت خویش رها کرده و سربهنیست مینمایند. این آوارگان تا دیروز بهعنوان "قربانیان بشار اسد"، "قربانیان گاز سمی"، "قربانیان بمبهای روسی و سوری" که باید بهعنوان انسان مورد ترحم و پشتیبانی جامعه جهانی قرار گیرند، در مطبوعات غرب مورد "حمایت" بودند و سازمانهای "حقوق بشر" ساختگی آنها برایشان سینه درانده و اشک تمساح میافشاندند که به هزاران دلیل باید آنها را از دست "مستبد خونریزی چون بشاراسد نجات داد". این انسانها تا دیروز، تا زمانیکه تاریخ مصرف سیاسیشان بهانتها نرسیده بود، انسانهای والا و پر احساس محسوب میشدند که چهرههای گریانشان، صفحات سیمای تبلیغاتی غرب را هر شب پر میکرد. برای آنها، داستانهای پرسرنوشت و افسانههای تبلیغاتی بهممیبافتند و هر روز و هر شب برای بیماران مزمن عادت کرده بهبرنامههای دروغین تبلیغاتی تلویزیونی، اخبار مناسب روز سرهم میکردند تا مغز انسانها بیشتر از حد مجاز نیاندیشد. حال همان قربانیان "بمبها و گازهای سمی" که از دست "قساوت و خونریزی بشار اسد" فرار کرده و به دامان دایههای مهربانتر از مادر در اروپا پناه آوردهاند، با بمبهای تبلیغاتی و نفرتانگیز اسلامهراسی و خارجیستیزی آنها روبرو شدهاند. آنها را آدمخوارانی جلوه میدهند که گویا برای ربودن آسایش اروپائیان، تجاوز بهزنان آنها در مرزهای اروپا صف کشیدهاند. اروپای طبقاتی نژادپرست بهروحیه نژادپرستی و نفرت از انسانهایِ دیگر دامن میزند تا قتل عام مهاجران را توجیه کند و موجه جلوه دهد و در عین حال نیروهای مترقی درون کشورش را منفرد سازد. در مرز اروپا همه وجدانهای بشری و فریادهای اعتراض را مزورانه بهطور دستجمعی بدون سروصدا بهخاک سپردند و بر روی سنگ مزارشان دستهگل فراموشی و تاسف گذاردند. این صدا در فضا پخش است: چشمشان کور، میخواستند فریب ما را نخورند که از آنها بهعنوان ابزار تبلیغاتی خودمان استفاده کردیم و حال دیگر بهوجودشان نیازی نداریم. وجود آنها تا لحظهایکه برای سیاست ما سودآورد بود، دارای ارزش بود و حال در دوران چرخش سیاست ما دیگر فاقد ارزش است. حقوق بشر ما کاسبکارانه و گزینشی است.

برای امپریالیسم اروپا و ناتو سوءاستفاده از جان انسانها در سوریه، در این بیدورنمائی بهپایان رسیده، دیگر ارزش گذشتهی بادرونما را ندارد و حال باید سیاست دیگری اتخاذ کند، ولی تخیلات رجب طیب اردوغان که تخیلات پُردورنما در سر میپروراند بهاینجا پایان نپذیرفته است. وی برای تحقق مقاصد ناسیونال شونیستی، پانترکیستی و عثمانیستی خود بهاستمرار سیاست قدیم امپریالیسم ناتو در سوریه نیاز دارد. برای وی ارتش داعش هنوز متحد "انقلابی" و اپوزیسیون سوریه محسوب میشود و باید از آنان بهعنوان "شورشیان معتدل" نامبرد و نه یک نیروی تروریست. اردوغان هنوز نفهمیده است که بند را آب داده و بخت پیروزیاش بهپایان رسیده است. این است که هنوز بهابزار سوءاستفاده ازجان انسانها وفادار مانده است و آنها را برای نیات شوم خود بهبازی میگیرد و حتی در این راه تا بهانجا پیش میرود که دوروئی امپریالیسم ناتو و "دوستداران حقوق بشر" در اروپا را بهچالش میکشد و عملا افشاء میکند. زیرا نمیتواند بهپذیرد که سود تبلیغاتی "بشردوستی" تنها شامل اروپائیان شود ولی بار تحمل رسیدگی به وضعیت پناهندگان بر دوش رجب طیب اردوغان سنگینی کند. وی میبیند که متحدانش حتی وی را در حمایت از حل بحران پناهندگی در ترکیه تنها گذاردهاند، سرش شیره مالیدهاند و مخارج این مهاجرت و فاجعه انسانی را تنها بهدوش ترکیه گذاردهاند و فرار را بر قرار ترجیح دادهاند. اقدام اخیر رجب طیب اردوغان انتقام از اروپا نیز هست. وی حاضر نیست که تنها قربانی این فاجعه انسانی در سوریه باشد. اروپا نیز باید چهره واقعی خود را نمایان سازد. اروپای شمشیربه دست و نه گل بهگردن.

نشریه تاگس اشپیگل در تاریخ 03/03/2020در آلمان مینویسد:

"پس از اینکه رئیس جمهور ترکیه در آخر هفته مرزهای اتحادیه اروپا را برای عبور گشود، بر اساس آمار سازمان ملل در مرز یونان ترکیه در سرمای شدید 13 هزار نفر تجمع کردند. تکان دهنده است که ببینیم که چگونه پناهجویان بهطور هدفمند مورد حمله قرار میگیرند و چگونه پلیس یونان تلاش دارد قایقهای آنها را غرق کند."

همین نشریه از قول نماینده پارلمان اروپا مینویسد:

"یونان به حمایت نیاز دارد. "لیکن گزینش کنونی یونان تقاضای کمک مناسبی نیست". این عمل ضد کرامت انسانی بوده و با پناهجویان مانند دشمنان خارجی رفتار میشود.".

در جزیره لسبوس در یونان فاشیستها با چماق مسلح شده و به ضرب و جرح پناهجویان مشغولند و پلیس اروپا بهدستور هیات حاکمه خودشان نیز با آنها همکاری و در سطح اروپا همخوانی میکند. آنهابرخلاف قوانین اساسی ممالک اروپائی حق پناهندگی را بهدستور دولتهای خود باطل اعلام کردهاند و قانون اساسی خود را بهزیر پاگذاردهاند و از این همه ریاکاری جمعی و فقدان اصولیت نیز شرم هم ندارند و رسانههای گروهی "بشردوست"شان زبان بهاعتراض نمیگشایند. آنها میخواهند با قتل عام و تاراندن پناهجویان بهترکیه اروپا را از "لوث وجود آنها پاک کنند". هجوم اخیر پناهجویان به مرزهای یونان و ترکیه و ایجاد جوعمدی و هدفمند وحشت در اروپا و ترس از تسلط خارجیان بر اروپا، فضائی را خلق کرده که میتوان تحت تاثیر آن گروههای فاشیستی را برای آدمکشی بسیج کرد و بههمراه پلیس، ارتش، بسیج چماقداران و رسانههای گروهی تبلیغاتی غرب، "مشکل" پناهندگی در جزایر یونان، ایتالیا و ترکیه را برای همیشه حل کرد. جنگ بر ضد پناهجویان که در جزیره لسبوس یونان بهبیماری کرونا نیز مبتلا شده و در وضعیت غیربهداشتی و غیرانسانی بهسر میبرند، آغاز شده است و مطبوعات، سیاستمداران، جملگی در رنگهای گوناگون کنار فاشیستها قرار گرفتهاند. روحیه اسلام ستیزی و ضدیت با خارجیان در افکار عمومی مردم اروپا نیز بهکمک این وضعیت میآید. وجدان هیچ دولتمردی در اروپا پاکیزه نیست. پردههای ریاکاری بهزیر میافتد و چهره مخوف منافع فردی و خودآسائی غالب مردم تحمیق شده و دستپرورده در اروپا در روشنائی خورشید حقیقت برملا میشود. دیگر در پشت عبارات زیبا سنگر گرفتن، از حقوق بشر دم زدن، استبداد دیگران، بیفرهنگی و توحش خارجیان را بهانه کردن، کُمیتش لنگ شده است و کاربردی ندارد. دیگر تکرار این عبارات تکراری وجدان آزرده سراینده آنها را نیر تسکین نمیدهد. تا زمانی که مخالفان سازمان نیابند، بهخیابانها سرازیر نشوند و بهاعتراض علیه این توحش بربرمنشانه دست نزنند، فضای نژادپرستانه را تغییر نخواهند داد. آنها در نهان خود پذیرفتهاند که حضور پناهجویان رفاه زندگی آنها را تهدید کرده و امنیت آنها را بهخطر میاندازد. این است که آنچه را که برزبان نمیآورند پلیس و سربازان اروپای متحد بر ضد دشمن خارجی در جزایر لسبوس و مرزهای دریائی و زمینی منجر به ترکیه و لیبی با گلوله انجام میدهند. کودکان هدف گلوله قرار میگیرند و یا در دریا غرق میشوند و جهان ناظر این بربریت نژادپرستانه ناتو است و لب نمیگشاید. ماهیت بشردوستی طبقاتی از همه جا نمایان است.

نماینده حزب دموکرات مسیحیان در اروپا آقای وبر اهل آلمان که در چند ساعت پیش برای اجرای حقوق بشر در سوریه و ترکیه یقه میدرانید و از تجاوز به سوریه و سایر نقاط جهان حمایت میکرد تا همه جا "حقوق بشر" مستقر شود، وقتی که دیگر ریاکاری ممکن نبود به صراحت بیان داشت که پناهجویان خودشان میدانند که اگر بهخواهند از مرز عبور کنند با گلوله روبرو میشوند، آنها با علم بهاین خطر برای عبور از مرزها هجوم آوردهاند. این است که گویا تقصیر خود آنهاست که سینههایشان را جلوی گلوله میگیرند. وقتی تضادها تشدید میشود و امکان استفاده از نقابهای "بشردوستانه" منتفی است، چهرههای خونآشام ظاهر میشوند و جای خندههای "بشردوستانه" را دندانهای خونریز میگیرد. علل مهاجرت و پناهندگی، تجاوز به حق حاکمیت ملی کشورها و تمامیت ارضی کشورهاست. دست تمام این متجاوزان و یاران منطقهای و ایرانی آنها در خون این پناهندگان رنگین شده است. یاران دیروز داعش تحت نام اپوزیسیون سوریه نمیتوانند جانماز آب بکشند.

 

 

بر گرفته از توفان شـماره 241 فروردین ماه 1399 مارس2020

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan