باندهای مافیایی برای دریدن متقابل آماده می شوند

 

ایل و طایفه احمدی نژاد راه افتاده اند و از جمهوری و ایرانیت سخن می رانند!!؟؟. از جمهوری سخن می رانند و به رای مردم تکیه می کنند تا یک دهن کجی جانانه به ولی فقیه کرده باشند که برای رای مردم ارزشی قایل نیست و آنرا در مقابل رای ولی فقیه که نماینده خدا بر روی زمین است و حرف خدا را می زند، قرار می دهند. آخوندهای ریاکار آنجا که به نمایش مردمی نیاز دارند و باید برای افکار عمومی و ممالک خارجی به تبلیغات بپردازند، از مردم همیشه در صحنه سخن گفته و آنها را به خیابانها فرامی خوانند تا قدرت خویش را نیز به حریف نشان دهند، ولی آنجا که پای منافع مردم به میان می آید و باید به تخطئه خواست و رای آنها پرداخت، بیکباره رنگ عوض می کنند و حرف ولی فقیه را بالای هر حرف دیگر می دانند و اراده وی را در بالای اراده ملت قرار می دهند.

روشن است که با اراده و حکم ولی فقیه خیابانها را نمی شود پر کرد و اوباما و نتانیاهو را ترساند. احمدی نژاد جمهوریت را در مقابل ولایت فقیه، ارتجاعی ترین نوع حکومت استبدادی فردی، قرار می دهد که برای انسانها پشیزی ارزش قایل نیست. احمدی نژاد بیکباره معنی جمهوریت را بعد از 34 سال "فهمیده" است. احمدی نژاد ایرانیت را علم کرده است تا آنرا در مقابل اسلامیت فقها قرار دهد. وی می گوید کشور ایران، قبل از اسلام وجود داشته است و ما هویتمان بر اساس ملیتمان تعریف می شود و نه بر اساس دینمان. این سخنان البته برای کاسبکار شیادی نظیر باند مافیائی احمدی نژاد، برای فریب مردم است. وی و باند مافیائی وی که از همان روز نخست انقلاب و حتی قبل از آن، روابط خویشاوندی و سرّی خویش را سازمان داده بودند و اهرمهای قدرت را با زد و بند میان خود و عمال مخفی و علنی باندشان تقسیم می کردند، حال زمان را مساعد می دانند که برای گرفتن قدرت خیز بردارند و یا حداقل امنیت باند خویش را بعد از پایان خدمت تامین کنند. جناحها و باندهای حاکمیت خود را برای نبرد آخرین با یکدیگر آماده می کنند و تلاش دارند مردم را به عنوان قربانی به حمایت از خود وا دارند. یکی احمدی نژاد را به عنوان مسبب بدبختی و مصائب کنونی معرفی کرده و می خواهد وی را مانند همه روسای جمهور پیشین قربانی کند و دیگری قصد دارد گناهان را به گردن ولی فقیه بیاندازد که حتی وزرای احمدی نژاد را تعیین می کرد و مجلس دست نشانده را سازمان داده بود.

فراموش نکنیم باند مافیائی احمدی نژاد که فاجعه اقتصادی و سیاسی کنونی را در ایران ببار آورده است، نمی تواند تمام گناهان خویش را به گردن ولی فقیه بگذارد که حق عزل و نصب وزرا را مانند شاه از آن خود می دانست. احمدی نژاد و باندش نظیر ثمره هاشمی و صادق محصولی و مشائی و... همه و همه در تمام جنایات رژیم جمهوری اسلامی سهیم بوده اند. احمدی نژاد قاتل دکتر سامی است و این امر فقط شایعه نیست، بطوریکه رفسنجانی در نزاع با وی آنرا در لفافه کلام بر زبان آورد و احمدی نژاد را به افشاء آن، تهدید کرد. احمدی نژاد همان کسی است که در زندان اوین به زندانیان تیر خلاص می زد و وقتی از نشست مجمع عمومی سازمان ملل در چند سال پیش به خدمت استادش مصباح یزدی مشهور به آیت ﷲ تمساح رسیده بود، اعلام کرد که بدور کله اش حلقه ای از نور درخشیده است و خود را نماینده امام زمان جا زد. احمدی نژاد وعده کرده بود که اگر به قدرت برسد با داغ و درفش با تهاجم فرهنگی غرب به مقابله برخواهد خاست و حساب خانمهای بی حجاب و بد حجاب را توسط برادران و خواهران حزب اللهی کف دستشان خواهد گذارد و با افزایش گشتهای بازرسی و مزاحمت برای مردم چنین نیز کرد. امروز طایفه ها و باندهای مافیائی در قدرت که همگی به غارت مردم اشتغال داشته و جیبهای خود را پر کرده اند در هراسند که موقعیت خویش را از دست بدهند و امنیت خویش را نتوانند با پیروزی رقیب حفظ کنند. بسیج برای انتخابات از جانب جناحهای گوناگون مافیائی وضعیت متشنجی ایجاد کرده است. هرگاه شورای نگهبان صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی را رد کند، معلوم نیست که پرونده های دزدی سایر نامزدهای بالقوه نظیر قالیباف و لاریجانی و... از جانب باند سرّی احمدی نژاد به عنوان نامزدهای فاقد صلاحیت و دزد و غارتگر و همدست امپریالیست انگلستان رو نشود. واکنش باند احمدی نژاد قابل محاسبه برای ولی فقیه که از خدا دستور می گیرد نیست. خدا هنوز به ولی فقیه اسرار پشت پرده باند احمدی نژاد را نرسانده است تا وی مسلح باشد. خدا هنوز نمی داند که از احمدی نژاد مسلمان دفاع کند و یا از ولی فقیه مسلمان.

ولی نزاع هیات حاکمه هر طور باشد مردم ایران باید با تحریم این انتخابات و خواست انتخابات آزاد و آزادی احزاب و اتحادیه ها و رفع سانسور و تبعیض به خیابان بیایند. باید آماده باشند که بر اساس توان و قدرتشان ضربه کاری به این رژیم وارد کرده و خیابانها را قرق کنند. باید هشیار باشند که عمال امپریالیستها و صهیونیستها که با شعار "نه غزه ونه لبنان جانم فدای ایران" برای اوباما جان فدا می کنند نتوانند نقش مخرب در مبارزه مردم ایران بازی کنند. باید مبارزه دموکرایتک مردم را با مبارزه ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی با مبارزه بر ضد تحریم و تجاوز پیوند زد.  

 

بر گرفته ازتوفان شماره  157 فروردین ماه 1392،  آپریل سال 2013،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.       www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                    toufan@toufan.org