انتشار دو کتاب با ارزش

 

اخیرا دو کتاب منتشر شده اند که حزب ما مطالعه آنرا به همه توصیه می کند.

نخست کتابی است مستند و تاریخی در مورد شخصیت خدشه ناپذیر رفیق استالین معمار بزرگ ساختمان سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، دشمن سرسخت امپریالیسم و رویزیونیسم، بزرگترین سیاستمدار قرن بیستم که همیشه به علت پایداری و شم قدرتمند طبقاتی و شناخت از دشمن و دانش وسیع تئوریک به مثابه ادامه دهنده راه لنین بزرگ مورد اتهام و دشمنی کینه توزانه امپریالیسم و صهیونیسم جهانی بود. دروغی نیست که بورژوازی امپریالیستی و ارتجاع جهانی بیاری رویزیونیستهای خروشچف-برژنف-گورباچف به وی نبسته باشند.آنها برای نابودی سوسیالیسم بدرستی درک کردند که باید معمار آن، تئوریسین ساختمان اقتصادی سوسیالیسم را آماج حملات خویش قرار دهند و با شکستن وی سوسیالیسم را بشکنند. دشمن طبقاتی آگاه بود که برای نابودی سوسیالیسم کسب قدرت سیاسی از طریق کودتا در حزب و تصفیه حزب بلشویک لازم است. اقتصاد بازار را نمی شد در شوروی برقرار کرد مگر اینکه دشمنان طبقاتی قدرت سیاسی را به دست می آوردند و بنای مستحکم سوسیالیسم را از درون مجوف می کردند تا فرو بپاشد. به همین جهت استالین پرچم است. بدون مبارزه با دشمنان استالین، بدون افشاء اتهامات بی اساس و جعلی که به وی و به حزب کمونیست قهرمان بلشویک می زنند، بدون اعاده حیثیت از استالین و افشاء بیدریغ و گسترده رویزیونیسم پنهان و آشکار، بدون افشاء "مدافعان" استالین در البسه ناسیونال شونیست روس از خروشچف تا زیگانوف امکان ندارد بتوان به شاهراه سوسیالیسم رسید و از تجربه بروز رویزیونیسم در شوروی و در هر حزب کمونیست دیگر جلو گرفت. اگر کسی از این تاریخ نیآموزد و مبارزه با رویزیونیسم را سازمان ندهد هر روز هیولای رویزیونیسم وی را تهدید به نابودی می کند. خطر بروز رویزیونیسم را تنها با شناخت رویزیونیسم و اشکال موذیانه بروز آن می توان دفع کرد. شناخت رویزیونیسم خروشچف-زیگانوف آن واکسنی است که می تواند درجه مصونیت جنبش کمونیستی را در مقابل تاثیرات خطرناک ضد انقلابی رویزیونیسم افزایش دهد. کتاب "سیمای دیگری از استالین" نوشته "لودو مارتنس"(Ludo Martens) سندی غیر قابل انکار در افشاء خرابکاری رویزیونیستها در جنبش کمونیستی جهانی است که به فروپاشی شوروی منتهی شد. آغاز فروپاشی شوروی آنطور که صادقان فریب خورده و یا رویزیونیستهای نقابدار که هنوز خود را در جنبش کمونیستی پنهان کرده اند، تبلیغ می کنند، از زمان روی کار آمدن گورباچف نبود از کنگره بیستم حزب کمونیست بلشویک شوروی و کودتای رویزیونیستی خروشچف و یارانش آغاز شد. سوسیالیسم لنینی-استالینی را که با دریائی از خون زحمتکشان شوروی و نیروی قدرتمند انترناسیونالیسم پرولتری بنا شده بود نمی شد بیکباره نابود کرد. نخست باید افکار را مشوب می کرد و تزلزل ایجاد می نمود تا مقاومتی صورت نگیرد و این کار را رویزیونیستها در جنبش کمونیستی انجام دادند. رفیق مترجم در مقدمه آن در مورد این کتاب می نویسد: "... جزو معدود کتاب هائیست که به یاری صدها فاکت معتبر، شخصیت استالین را از لابلای خروارها گل و لای متعفن تبلیغات بورژوازی بین المللی، بیرون کشیده و با نشان دادن اوضاع ویژه هر مرحله ای از دوران استالین نقش جهان شمول او را در ساختمان سوسیالیسم و پیروزی بر فاشیسم به دست داده است".

این کتاب توسط رفیق دیگری نیز نام "استالین از نگاهی دیگر" به ترجمه رسیده و در نشریات اپوزیسیون مترقی منتشر شده است. ما مطالعه این سند تاریخی را به همه ر فقا و دوستداران کمونیسم توصیه می کنیم.

حزب کار ایران(توفان) تنها تشکیلات ایرانی است که ماهیت رویزیونیسم را بدرستی شناخت و رهبران آن رفقا احمد قاسمی(مسئول نشریه نامه مردم حزب توده ایران) و رفیق دکتر غلامحسین فروتن(مسئول مجله تئوریک دنیا در رهبری حزب توده ایران) هرگز حاضر نشدند به دروغهای خروشچف در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی صحه بگذارند. آنها درک کردند که حمله به استالین حمله به سوسیالیسم است و از همان زمان، حزب ما با استمرار و پیگیری از رفیق استالین به مثابه رهبر بلا منازع پرولتاریای جهان و معمار بزرگ سوسیالیسم به دفاع برخاست و در مقابل بار سنگین دروغهای بورژوازی کمر خم نکرد. نگاهی به مقالات ارگان مرکزی "سازمان مارکسیستی-لنینیستی توفان" و "حزب کار ایران(توفان)" و نظری به کتابخانه حزب ما در تارنمای توفان نشان می دهد که تنها حزب کار ایران است که پرچم مبارزه علیه رویزیونیسم را برافراشته است و صمیمانه و پیگیرانه و با اعتقاد راسخ به پیش می برد.  امروز نیز ما همان سخنان دیروز را تکرار می کنیم که استالین پرچم است. بدون در دست داشتن این پرچم و مبارزه با دشمنان وی به ویژه رویزیونیستها رنگارنگ امکان نیل به سوسیالیسم مقدور نیست.

البته حزب ما با همه تحلیلهای نگارنده کتاب موافق نیست. به عنوان مثال مبحث "ضعف های مبارزه علیه اپورتونیسم" عاری از اشکال نمی باشد. حزب ما در این زمینه در گذشته مقاله ای نیز برشته تحریر در آورده و این انتقاد را به استالین نادرست دانسته است. حزب ما در آینده نیز بر اساس اسنادی که جمع آوری کرده است بیشتر سخن خواهد گفت. امروز طلایه بیداری بسیاری کمونیستهای فریب خورده در افق مبارزه طبقاتی رویت می شود. بدون تکیه بر شخصیت والای استالین، بدون در دست داشتن این پرچم خلل ناپذیر سوسیالیسم نیل به شاهراه سوسیالیسم ممکن نیست. حزب ما، درهای خویش را به روی مبارزان صمیمی کمونیسم همواره گشوده نگهداشته است.

کتاب دیگری نیز تحت نام "توهین به مقدسات ادیان، و برخورد حزب کار ایران(توفان) به آن" انتشار یافته است . این کتاب سندی روشن از دو روئی بورژوازی امپریالیستی و اهداف نژادپرستانه و فاشیستی حمله به مسلمانان در اروپا و "دموکراسی"های غربی است. "حزب کار ایران(توفان)" در این نشریه با جمع آوری کاریکاتورهای رنگی و گوناگون نشان می دهد که تا به چه حد امر "آزادی بیان"، "آزادی عقیده" و یا شعار بورژوازی: "آزادی های بی قید و شرط" عوامفریبانه است. این شعار فریبنده که نافی ماهیت طبقاتی دموکراسی و آزادی است، مرتب توسط بخش سالم ولی فریب خورده ای از اپوزیسیون ایران و بخش ناسالم و صهیونیستی و خودفروخته اپوزیسیون ایران که بلندگوی "منشه امیر" و مریدان منصور حکمت است، تکرار می گردد. سند حاضر دست این عده را رو می کند و نشان می دهد که چگونه به بلندگوی امپریالیستها و به داعشهای فکل کرواتی در ایران بدل شده اند که مبارزه با مذهب را با عریان شدن و توهین و تحقیر مسلمانان "به پیش می برند". آنها "جبهه مبارزه سیاسی" برضد دشمنان طبقاتی را به "جبهه مبارزه مذهبی" برای انحراف از مبارزه طبقاتی و حفظ مبشران جهالت و آنهم در پناه مبارزه دروغین و جدا از مبارزه طبقاتی، با مذهب بدل کرده اند. کتاب اخیر در عین افشاء ماهیت تبلیغات امپریالیستها، تاریخچه دروغها و دوروئی امپریالیستها، راه صحیح مبارزه با خرافات، نادانی، جهالت را نشان می دهد. در این کتاب به نظر آموزگاران بزرگ پرولتاریا و تجربه غنی جنبش کمونیستی اشاره می شود که دقیقا برخوردهای خرده بورژوامآبانه و امروز مشکوک و نادرست نسبت به مذهب را بررسی و افشاء کرده و راه صحیح مبارزه با آن را در متن مبارزه طبقاتی نشان داده اند. ما مطالعه این اثر، حتی نگهداری آن به عنوان یک سند تاریخی را به همه خوانندگان توفان توصیه می کنیم. می توانید با تماس با دفتر حزب کار ایران(توفان) آنرا دریافت دارید و یا از طریق کتابخانه  تارنمای توفان آنرا به دست آورید.

 

بر گرفته از توفان شماره 180 اسفند ماه 1393مارس  سال 2015،

 ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

 

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

وبلاگ های مرتبط به حزب

توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

ظفر سرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان

 http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts