با مبارزه از بروز جنگ ممانعت کنیم

 

تهدیدات امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل همراه با وهابیسم عربستان سعودی برای تجاوز به ایران و نفی حقوق ملل موجی از نفرت میان نیروهای انقلابی و دموکرات در سراسر جهان ایجاد کرده است. البته ایرانیهای مزدور که حتی نقاب "کمونیست" و "چپ" به چهره زدهاند از این تهدیدات و جنگ علیه ایران حمایت کرده و تحریمهای ضد بشری آمریکا را "موهبتی الهی" برای انقلاب اجتماعی در ایران میدانند تا به این وسیله ارتجاعی بتوانند مواضع آمریکائی خود را توجیه کنند. این ایرانیهای خودفروخته اساسا حقوقی برای کشورها قایل نیستند زیرا دارا بودن حقوق ربطی به ایدئولوژی و سیاست کشورها ندارد. حتی متهمان چه قاتل باشند و چه نباشند نیز در مقابل دادگاه از حقوق دمکراتیک برخوردارند. این امر یک مسئله دموکراتیک است و نمیشود به این بهانه که گویا خاطیان و جانیان در جامعه فاقد حقوقی هستند که سایر افراد در مقابل دادگاهها دارند، آنها را از برخورداری از این حقوق محروم نمود. این عده مزدور ایرانی که با نقابهای گوناگون پیدا شدهاند نه تنها ضد جنگ، تحریم و تجاوز نیستند، نه تنها ضد دموکرات و مرتجعاند بلکه ضد بشر بوده و با بیرحمی خواهان نابودی مردم ایران هستند. دیگر همه جهان میدانند که تجربه تحریمهای کشورهای مختلف نشان داده است که تنها مردم این کشورها قربانیان واقعی این تحریمها هستند و در هیچ کجای دنیا از بطن تحریمها حکومتهای انقلابی زاده نشده است. همه مردم جهان با چشم خود دیده و با عقل خود سنجیدهاند که تجاوز به کشورها که نقض آشکار حقوق ملل و تخریب جامعه جهانی، و لگدزدن به دستآوردهای بشریت و تحقیر میلیونها کشته دو جنگ جهانی است، تنها فقر و فلاکت و بدبختی برای مردم این مناطق به وجود آورده است. حال اگر باشند ایرانیان و گروه هائی که خواهان تجاوز امپریالیسم آمریکا به ایران باشند آنوقت باید از آنها به نام مزدور نام برد و آنها را به مردم ایران معرفی کرد. مبارزه بر ضد جنگ که شعار عمده کنونی است هدفش آن است که با بسیج مردم بکوشیم نیروئی در افکار عمومی بر ضد توحش امپریالیسم و صهیونیسم ایجاد نمائیم تا تاثیرات این فشار مانع از آن شود که اساسا جنگی در بگیرد. مبارزه بر ضد جنگ و شعار دستها از ایران کوتاه باد، باید بتواند نقش بازدارنده در انجام جنگ ایفاء کند و به بربرهای جهان بفهماند که برافروختن آتش جنگ هزینه گرانی برای آنها خواهد داشت. مخالفت با نابودی ایران و تخریب شرایط مادی زندگی زحمتکشان طبیعتا به نابودی مبارزه طبقاتی انجامیده و تمام دستآوردهای تا کنونی کارگران و مبارزات مدنی مردم ایران را نابود میکند و این امر تنها بهتقویت رژیم جمهوری سرمایهداری اسلامی میانجامد. تجاوز به ایران مترادف با سرنگونی رژیم ایران نیست، بلکه تقویت این رژیم و نابودی صدها هزار ایرانی، تجزیه ایران، تخریب معادن و دستآوردهای مردم و آغاز فقر و فلاکتی است که با نمونههائی از آنها در عراق، افغانستان، یمن، سوریه و لیبی روبرو هستیم. اخیرا چند سازمان همدست آمریکا و بزدل بیانیهای صادر کردهاند که موجب شرم هر نیروی کمونیستی است. آنها در شرایط تهدید و تجاوز دشمنان ایران به کشور ما نوشتهاند: "سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، پاسخی کوبنده به تهدیدات و اعمال فشارهای امپریالیستی آمریکا و نیروهای مختلف مدافع وضع موجود اعم از حکومتی و اپوزیسیونی است". بزدلی این عده در این است که شهامت آنرا ندارند به مردم ایران بگویند که خواهان تجاوز امپریالیسم به ایران هستند و بر ضد تجاوز امپریالیستی نه تنها هیچ اقدام مثبتی نخواهند کرد، بلکه برای هرگونه خرابکاری آمادهاند. آنها میان مردم ایران این دروغ را رواج میدهند که راه مقابله با تجاوز آمریکا به ایران مقابله با متجاوز نیست، بلکه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است که گویا پاسخی "کوبنده"!!؟؟ به "تهدیدات و اعمال فشارهای امپریالیستی آمریکا" محسوب میشود. آنها مُبلغ خیانت ملی هستند. بزدلی این عده در این است که به صراحت بیان نمیکنند که این "پاسخ کوبنده" همان همدستی با امپریالیسم آمریکاست. آنها در جای دیگر بیانیه خود میآورند ما: "برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار دولتی کارگری و شورائی مبارزه می‌کنیم. ما در اوضاع بحرانی کنونی، تبدیل معنا و مضمونِ این سرنگونی به افق جنبش طبقه کارگر و اردوی انقلاب و به پرچم مبارزه سیاسی برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری تلاش می‌کنیم". بازهم معنی این پرگوئیهای مردم فریب این است که آنها در شرایط کنونی که شرایط تحریم و تجاوز آمریکا به ایران است، در کنار امپریالیسم آمریکا برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و نه برای ممانعت از درگیری و جنگ مبارزه کرده و خواهان استقرار سوسیالیسم با توافق آمریکائیهای اشغالگر هستیم. طبیعتا امپریالیسم آمریکا در صورت پیروزی با این گروههای خود فروخته و همدست امپریالیستها کاری نخواهد داشت و آنها را به عنوان دستنشاندگان خود به حکومت خواهد رسانید ولی واقعیت این است که اگر این نیروها انقلابی میبودند باید از تجاوز امپریالیسم آمریکا که با ارتش تا به دندان مسلح وارد خاک ایران میشود تا همه مخالفان خود را نابود کند بیشتر واهمه داشتند تا جمهوری سرمایهداری اسلامی. ولی این مزدوران مطمئن هستند که از "حکومت شورائی" و "سوسیالیسم" آنها امپریالیسم آمریکا نیز دفاع میکند. این است که مدعی میشوند که ما نیروهای طبقه کارگر!!؟؟ با: " برافراشتن پرچم آلترناتیو سوسیالیستی طبقه کارگر با هدف سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی" در پی "استقرار حاکمیت شورائی" در ایران هستیم که گویا آلترناتیو سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در زمان تجاوز آمریکاست. برای این عده تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم به ایران و گرسنگی دادن به مردم ایران همان "موهبت الهی" معروف است که تجاوز و جنگ تحمیلی عراق به ایران برای رژیم جمهوری اسلامی به ارمغان آورد.

پس میبینیم که ایرانیان میهنپرست و کمونیستهای ایران که میهنپرست هستند و جز این هم نمیتواند باشد به مقابله با "میهنپرستی" امپریالیسم و صهیونیسم برخاسته و تلاش میکنند از وقوع جنگ که به فاجعه منجر میشود جلوگیری کنند ولی مزدوران در پی آن هستند تا از این "فرصت طلائی" و "موهبت الهی" تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم به ایران استفاده کرده تا آش خود را بپزند. طبیعتا آنها تجاوز و تحریم آمریکا را در خدمت این "فرصت طلائی" دانسته و حامی آن هستند و این سیاست خود را در تمام مبارزات ضد جنگ و همبستگی مردم در سراسر جهان با خرابکاری و تبلیغات ریاکارانه به منصه ظهور رساندهاند. ما بارها گفته و از تکرار آن خسته نمیشویم که یا با مردم ایران بر ضد جنگ، تحریم و فلاکت و یا با امپریالیسم، صهیونیسم و وهابیسم برای تحریم و تجاوز به ایران و کسب "فرصت طلائی" برای ایفای نقش ستون پنجم. آلترناتیو دیگری وجود ندارد.

 

بر گرفته از توفان شـماره 235 مهر ماه 1398ـ سپتامبر سال 2019

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan