پیام همبستگی حزب کارایران(توفان) به برگزارکنندگان

جشن پنجاهمین سالگرد پایه گذاری کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه ملی)

پنجاه سال از تاسیس کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه ملی) میگذرد. بی تردید کنفدراسیون جهانی بعنوان یک تشکل دمکراتیک و توده ای در مدت حیات سیاسی خود خدمات شایسته ای در دفاع از منافع  صنفی دانشجویان، در پیکار علیه رژیم استبدادی و وابسته به امپریالیسم پهلوی  و درراه شعارهای ملی و دمکراتیک مردم ایران، همگام با سایر نیروهای مترقی و انقلابی میهن ما انجام داد.

کارنامه کنفدراسیون جهانی دردفاع از آزادی و حقوق زندانیان سیاسی و کارزار های بین المللی  و توده ای از تظاهراتهای گسترده خیابانی گرفته تا اعتصاب غداهای طولانی مدت و اعزام و کلای مترقی و تلاشهای خستگی ناپذیر برای آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی سوای عقیده و مرام، درخشان و بی نظیر است.

کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی درطول حیات خود علاوه بر مبارزه پیگیر وتوده ای علیه نقض حقوق بشر درایران به دسیسه های امپریالیستها، بویژه امپریالیست آمریکا و دخالت در سرنوشت مردم میهن ما توجه عمیق داشته، هوشیارانه به افشای اجانب می پرداخت و در تنویر افکار و آگاهی دادن به دانشجویان  و بسیج افکارعمومی علیه دشمنان خارجی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزید. آزادی و استقلال شعارش بود و به همین دلیل  فعالیتهای این تشکل دمکراتیک وملی به مذاق رژیم منفورپهلوی وسازمان جهنمی ساواک خوش نمی آمد و با تلاشهای مذبوحانه دست به خرابکاری و توطئه علیه دانشجویان میزد.

کنفداسیون جهانی همواره از مبارزات  آزادیخواهانه و رهایبخش خلقها دفاع می نمود و از مبارزات خلقهای ویتنام، فلسطین و ظفار و الجزایر و... الهام میگرفت. تجلیل از مبارزات درخشان کنفدراسیون جهانی ازاین جهت اهمیت دارد که هم اکنون پاره ای از اعضای سابق و جریانات و محافل سیاسی ایران با اظهار ندامت  به ایده آلهای ضد امپریالیستی و دموکراتیک این سازمان پشت کرده و به صف دشمنان مردم ایران، به صف امپریالیستها و صهیونیستها و نوکران تروریست بومی آنها پیوسته اند. تجلیل از مبارزات کنفدراسیون جهانی در عین حال بیان خط کشی روشن میان دوستان و دشمنان مردم ایران می باشد.

 جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کندفدراسیون جهانی و انتقال این تجربه گرانبها به نسل جوان ایران، نسلی که درگیر مبارزه با دیو استبداد مذهبی است وعفریت خارجی کمین کرده تا درلباس حقوق بشر و دمکراسی میهن ما را همانند عراق و افغانستان و لیبی وامروز در قالب "جنگ نیابتی سوریه ای " ویران سازد، بسیار حائز اهمیت است. حائز اهمیت است بدین اعتبارکه ماهیت این عفریت خارجی همان است که کنفدراسیون جهانی علیه اش می رزمید و به  دانشجویان می آموخت که علت عقب ماندگی میهن ما کودتاهای بیرحمانه انگلیسی و آمریکائی و دخالتهای اجانب بوده و مبارزه برای آزادی و استقلال و ایرانی آباد و آزاد و شکوفان بدون مبارزه علیه این دشمنان سوگند خورده خلقها به ثمر نخواهد رسید.

حزب کارایران(توفان) فرصت را مغتنم شمرده به برگزارکنندگان پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایران(اتحادیه ملی) درود میفرستد و ضمن قدردانی از مبارزات درخشانشان در سازماندهی یک نسل از دانشجویان ایرانی علیه استبداد و امپریالیسم  و برای حقوق دمکراتیک مردم میهن ما ، آرزوی موفقیت و سربلندی روزافزون دارد. ما امید واریم  جمعبندی از این تجارب  دمکراتیک و انقلابی بیش از پیش به نهضت دانشجوئی ایران خدمت کند وعنصری فعال در جبهه نیروهای ضد امپریالیستی ودموکراتیک میهن ما باشد.

برای جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی(اتحادیه ملی) آرزوی موفقیت داریم و دست رفقا را به گرمی میفشاریم.

با گرمترین درودهای انقلابی

حزب کارایران(توفان)

دی ماه 1391

 

بر گرفته ازتوفان شماره  155 بهمن ماه 1391،  فوریه سال 2013،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت. www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                               toufan@toufan.org