تئوری توطئه و واقعیت جنایات امپریالیسم آمریکا (۲)

ما در شماره قبلی توفان نوشتیم: به مجرد اینکه ویروس کرونا (تاجدار) در چین رواج یافت، فوراً این شایعه قدرت گرفت که این کار، کار آمریکائیهاست زیرا میخواستهاند رقیب اقتصادی سرسخت خود را با توسل به جنگ میکروبی از میدان بهدرکنند. مخالفان، آورندگان این نظریه را پیروان نظریه توطئه قلمداد کردند و استدلال نمودند که همهگیری این بیماری میتواند دامن سرمایهداری غرب و آمریکا را نیز بگیرد و برای قوت استدلال خود به سرنوشت ایتالیا اشاره میکردند. در مقابل مخالفان مدعی میشدند که اگر آمریکا موفق شده باشد پادزهر این ویروس را قبلاً تولید کرده باشد، نه تنها اقتصاد چین را نابود میکند، بلکه با فروش پادزهر این بیماری مشکلات اقتصادی خود را نیز برطرف خواهد کرد. واقعیت این است که هیچکدام از این ادعاها را نه میتوان ثابت و نه میتوان رد کرد. گذر زمان حقایق را نشان خواهند داد. ولی ما میخواهیم یک حقیقت تاریخی را، که گذر زمان تاکنون نشان داده است و دیگر قابل کتمان نیست، به اطلاع مردم ایران برسانیم، تا خود بتوانند براساس این اطلاعات غیرقابل انکار در مورد احتمالات کنونی و یا آتی داوری نسبتاً عینی داشته باشند.

ترامپ، که با سهلانگاری و هوچیبازی در مورد ویروس چینی تلاش کرد مسئله را ایدئولوژیک کند و انظار را از غفلت و سهلانگاری خود در برخورد با این بیماری همهگیر برگرداند، حال با وضعیت بسیار وخیمی روبرو شده است که باید تمام استعدادهای مجلسگرمکنی و مکالماتی خویش را بهکاربهگیرد تا سیاست اقتصادی نئولیبرالی ورشکسته آمریکا را نجات دهد و وخامت کنونی بیماری در آمریکای برتر را بهپوشاند. آمریکا سرزمین فرصتهای بینهایت حال از فرصت ابتلاء به بیماری کرونا نیز برخوردار میشود. ما در بخش قبلی پیرامون نقش آمریکا در جنایت علیه بشریت و استفاده از روش جنگ بیولوژیک در کره شمالی سخن راندیم و در این بخش به گفتار خود ادامه میدهیم:

... دولت کره شمالی که همواره از شفافیت و افشاء جنایات امپریالیستها حمایت کرده است، در ماه مه ۱۹۵۱ اعلام داشت که ارتش آمریکا سلاحهای میکروبی و آلوده به باکتری در نزدیکی پیونگ یانگ (Pyongyang)، پایتخت کره شمالی، بکار برده است. باکتری آبله همه جا را گرفته است و ۳۵۰ نفر را تاکنون کشته است. نشریه کیهان لندن که با قطع بودجهاش توسط سازمان سیا دیگر منتشر نمیشود و سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمریکا بود و نمیشود آنها را متعصب به دفاع از کره شمالی متهم کرد، در مقالهای تحت عنوان ماجرای جنگ کره در ۱۴ بهمن ماه ۱۳۸۸ نوشت: آنچه بعد از نوامبر ۱۹۵۰ رخ داد، جنگی فرسایشی بود. سئول مدام بین دو طرف دست به دست شد و بخش شمالی کره بارها و بارها بمباران شد. این وسط، آمریکا یکبار هم استفاده از بمب اتم را آزمایش کرد. اکتبر ۱۹۵۱، چند جنگنده ب ۲۹، بمبهای شبیه بمب هستهای را روی کره شمالی ریختند. کرهایها شانس آوردند که نتیجه این عملیات نشان داد بمب خوشهای از کارآیی لازم برخوردار نیست. شاید آمریکا از آزمایش بمب اتمی روسیه در ۱۹۴۹ ترسیده بود. این جنایات ۴ میلیون کشته و زخمی بجای گذارد.

فرمانده نیروهای سازمان ملل اعتراضات و افشاگریهای کره شمالی را دروغ عمدی نامید و تکذیب کرد. یکسال بعد دولت کره شمالی مجدداً و اینبار با حمایت جمهوری خلق چین، اعلام کرد که خلبانان آمریکائی از هواپیماهای اف-۸۶ و اف-۸۲ بمب و مخازن مملو از حشرات آلوده در مناطق چین لیا او تونگ (Liaoting) و در امتداد رودخانه یالو (Yalu) برای پرتاب بمبهای میکروبیولوژیک استفاده کردهاند. این سلاحها مملو از باکتریهای گوناگون نظیر آبله، زخمسیاه، طاعون، مننژیت و وباست. آنها ادعای خود را با انتشار تصاویر وحشتناک، شهود، خرابیهای ناشی از پرتاب بمب و آزمایشات علمی و اسناد مربوط به آن منتشر کردند. اسناد نشان میداد که آمریکائیها عنکبوت، موش و صدفهای آلوده فراوانی را در این مناطق ریختهاند. در همان زمان بمبهای آماده پرتاب در آمریکا در کمپ دتریک آماده بودند. این بمبها به نام ۴-پاند- بمبها در انبار پاین بلاف (Pine Bluff) در ایالت آرکانزاس نگهداری میشدند. سیاهه مواد آلوده و میکروبی وحشتناک و طولانی است. ریچارد هلمز، رئیس بعدی سازمان سیا، میگفت: در جنگ با کمونیستها همه چیز مجاز است anything goes. جالب این است که در سال ۱۹۵۲ در کره شمالی ۳۶ افسر خلبان آمریکائی کتباً و رسماً اعلام کردند که در جنگ از سلاحهای میکروبی استفاده کردهاند. برخی از آنها حتی حاضر شدند در مقابل خبرنگاران اعترافات خود را تأیید کنند. تصاویر این خلبانان و اعترافات آنها نیز در جهان بازتاب وسیع یافت و دیگر برای جنایتکاران آمریکائی ممکن نبود به انکار حقایق بهپردازند.

آلن دالس، برادر جان فوستر دالس، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا، از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱ رئیس پُرقدرت سازمان سیا آمریکا بود. وی در مقابله با اسناد انکارناپذیر جمهوری دموکراتیک خلق کره و جمهوری تودهای چین با هیاهو و دلقکوار کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و مدعی شد: تحمیق انبوه صدها میلیونی انسانی در چین و متحدانشان توسط شستشوی مغزی در مقیاس غیرقابل تصور صورت میگیرد، کمونیستها در این فاصله آغاز کردهاند شخصیت فرد را دگرگونه کنند و برای این کار از مواد مخدر استفاده میکنند تا آنها مثل طوطی حرف بزنند و آن چیزهائی را بگویند که کارمندان سرخ به آنها گفتهاند. ما در غرب از این بابت به عقب افتادهایم، زیرا شورویها روی انسانها آزمایش میکنند، روی زندانیان سیاسی و ساکنان اردوگاههای کار، و بدتر از همه هموطنان ما را، اُسرای جنگی را موضوع آزمایش خود قرار میدهند و ما آمریکائیها، خوک آزمایشگاهی انسانی نداریم، تا این فن خارقالعاده را تجربه کنیم. وی اضافه کرد که در کره شمالی: تعداد قابل توجهی از بچههای ما با روش شستشوی مغزی تغییر جهت دادهاند، آنها اعترافات بیمعنا کردهاند که گویا ما در یک جنگ میکروبیولوژیک دست داشتهایم. این اعترافات از اول تا آخر ساختگی هستند. وی ادامه میدهد: بچههای آمریکائی ما در مقابل یک گروه کارشناسان کمونیست بلند میشوند... و تمام جزئیات مأموریت و پروازشان را بازگو میکنند... و اعتراف میکنند که بمبهای آلوده و میکروبیولوژیک در روی اهداف کره شمالی پرتاب کردهاند. معلوم میشود که چینیها با یاری قوای شیطانی موفق شدهاند، افسران آمریکائی را، که در وفاداری آنها بههیچوجه شکی نیست، در طی ماهها بازجوئی اعتراف کاملاً ساختگی به آنها بهقبولانند. (صفحات ۱۴۶ و ۱۴۷ همانجا. اصل سند طولانی است و ما به علت محدودیت صفحات توفان تنها گزیدههائی از آن را منتشر کردهایم).

آیا این دروغها شبیه دروغهائی نیست که جرج بوش در مورد عراق و اوباما و جان کری در مورد سوریه و آیزنهاور در مورد ایران و کندی و جانسون در مورد ویتنام و کامبوج و... بر زبان جاری ساختند؟ ماهیت وحشتناک و ریاکار امپریالیسم، که از هیچ جنایتی رویگردان نیست، تغییر نکرده است. باید به هوش باشیم.

حقیقت این است که خود آمریکائیها در همکاری با دانشمندان کانادائی در پی یافتن روشهای تغییر شخصیت از طریق شوک الکتریکی و داروهای شیمیائی و مواد مخدر نظیر ال اس دی و نظایر آنها با آزمایش روی انسانها بودند. آنها این کار را در بیمارستانهای روانی روی بیماران انجام میدادند. اسناد زیادی در مورد این جنایات آمریکا در کتاب دکترین شوک، ظهور سرمایهداری فاجعه (اثر نایومی کلاین، برگردان به فارسی، شهابی و نبوی) عنوان شده است. در این زمینه در صفحه ۶۱ کتاب میخوانید: روابط سازمان سیا و محققان کانادایی در اول ژوئن ۱۹۵۱، و در دیداری بین نمایندگان آژانسهای اطلاعاتی و اساتید دانشگاهی سه کشور در هتل ریتز-کارلتون شهر مونترال کانادا، آغاز شد. موضوع دیدار مزبور این نگرانیِ فزاینده جامعه اطلاعاتی غرب بود که کمونیستها به نحوی روش شستشوی مغزی زندانیان جنگی را کشف کردهاند. شاهد مثال آن هم این نکته بود که سربازان آمریکائیِ اسیر در کره شمالی، ظاهراً بدون هیچگونه اجبار و به میل خود، جلوی دوربینها ظاهر میشدند و سرمایهداری و امپریالیسم را محکوم میکردند.... آمریکائیها تصمیم گرفتند که خودشان در این عرصه به فعالیت بهپردازند و روش شستشوی مغزی را اعمال کنند. اسم آن در واقع ذهنزدائی بود. با روشهای شوک الکتریکی و داروهای مخدر و شکنجه حافظه شما را به قدری نابود میکردند که شما به دوران بچگی بازمیگشتید. اسناد این جنایات آمریکائیها فاش شد، ولی مطبوعات دموکراتیک غرب به روی این جنایات ضدبشری سرپوش میگذارند و از کنار آن ضمنی میگذرند. ولی این آزمایشات یک واقعیت را نشان داد. در صفحه ۸۲ همان کتاب نتایج این آزمایشات، که با شکست روبرو شدند، در این عبارت خلاصه میشود: کامرون، در این عرصه، مظهر ناکامی عظیمی بود. حتی اگر وی بیمارانش را دچار پسرفت کامل ذهنی هم میکرد، آنان پیامهای وی را، که روی نوار ضبط شده بود و پیاپی پخش میشد، هرگز جذب نمیکردند یا نمیپذیرفتند. آزمایشات نشان میدهند که میشود ذهن را نابود کرد، ولی نمیشود ذهنیت جدید به جایش گذارد و مغزی را با مغز دیگر عوض کرد. افسانه شستشوی مغزی با دارو و شوک الکتریکی بیمعنا و ضد علمی است. این نتایج نشان میدادند که اعترافات خلبانان آمریکائی نمیتوانسته ساختگی باشد و به مغز آنها تزریق شده باشد. آنها از جنایاتی پرده برمیداشتند که خودشان در آن دست داشتند. امروز از واقعیت جنایات آمریکا در کره و کشتار میلیونی مردم صحبت نمیکنند، ولی تا دلتان بخواهد از گرسنگی، بیخانمانی، فقر و آدمخواری مردم کره شمالی افسانهسرائی میشود تا پرده استتاری بر جنایات آمریکائیها باشد

 

بر گرفته از توفان شـماره 242 اردیبهشت ماه 1399 آوریل2020

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan