شکست داعش در سوریه پایان تروریسم امپریالیستی نیست

 

لانه تروریستها ممالک امپریالیستی و یا همدستان منطقهای آنها است. تروریسم که به اقدامات خرابکارانه؛ قتل؛ تجاوز؛ تبهکاری ضد بشری و... دست میزند ماهیتا ضد مردمی بوده و هیچگاه دارای پایه تودهای نخواهد بود. تودهها از تروریسم متنفرند. به این جهت تروریسم همواره موجودی بیگانه؛ منفرد و منزوی است.

در قرن بیست و یکم تروریسم به صورت ابزاری سازمانیافته و تعلیم دیده از جانب امپریالیسم علم شده است که برای اعمال تبهکاریهای خویش که مورد نظر امپریالیسم میباشد و در متن سیاست راهبردی آنها جریان دارد، هم مستمری از جانب آنها دریافت میکند و هم تا خرخره اسلحه از طرف این کشورها؛ شرکتها و یا "علاقمندان" خرپول که بیشتر نقش پوششی دارند، به کف میآورد. جریانهای تروریستی چنانچه از این حمایت سخاوتمندانه ارتجاعی جهانی برخوردار نباشند، هرگز امکان بقاء ندارند. خاصیت بسیج لشگر تروریستی در این است که آنها اجیر قدرتهای بزرگ هستند و هر کجا این قدرتها صلاح بدانند مورد استفاده قرار میگیرند.

این افراد به ارتش منظم و یا هویت ملی معیینی وابسته نیستند. پیروزی و یا شکست آنها احساسات ملی کشوری را جریحهدار نمیکند. چون محل اقامت دائمی نداشته و مرتب در حال سفرند از جانب قوه قضائیه مورد تعقیب قرار نمیگیرند. آنها در جنگ منظم شرکت نمیکنند در جنگهای نامتقارن دوره میبینند و با اشغال شهرها؛ کشتار بیحساب و ایجاد رعب و وحشت با ابعاد گستردهی تبهکاری و جنایت؛ فضائی مسموم و هولناک ایجاد میکنند تا بتوانند در متزلزل کردن حکومتهای نامطلوب امپریالیستها موفق شوند. تروریسم کور جنایتکار ستون پنجم ارتش منظم امپریالیستی است. آنها به عنوان پیشقراول تخریب و خوف وارد میدان شده و سپس جای خود را به سربازان منظم دشمنان بشریت میدهند. بهترین نمونه این آدمکشان حرفهای داعش است. این دارو دسته که مشتی تبهکار از دهها ملیت گوناگون آسیائی؛ اروپائی؛ آفریقائی هستند از اقصی نقاط جهان به لیبی و سوریه گسیل شدهاند و حتی گروههای مخالف یکدیگر نیزبه نیابت از جانب سازماندهندگان خویش به جان یکدیگر نیز میافتند. مثلا در لیبی تا زمانیکه تکلیف تقسیم "منصفانه" نفت این کشور میان ممالک امپریالیستی در درجه نخست اروپا معلوم نشود این گروههای تروریستی از مبارزه با یکدیگر و قتل مردم غیر نظامی دست برنمیدارند. ایجاد یک محیط آشوبزده و ناامن از مختصات گروههای تروریستی است زیرا چنین وضعی امنیت آنها را تامین میکند.

این اوباشان آدمکش را به عنوان ارتش آزاد سوریه و "مردم انقلابی" سوریه با تبلیغات گوشخراش به صورت قاچاق و حمایت تدارکاتی امپریالیسم و ارتجاع منطقه به سوریه گسیل داشتند. این اوباشان را در اروپا در کشورهای بریتانیا؛ فرانسه؛ آلمان؛ دانمارک؛ هلند؛ سوئد و... پرورش دادند. سالها فعالیت سلفیستها که نوع پوشیده وهابیسم است در این کشورها آزاد بود و از رهبران آنها دعوت میشد در برنامههای تلویزیونی به دفاع از نظریات خود بپردازند و از این سکوهای تبلیغاتی برای جلب مشتری سوءاستفاده کنند. بیش از 60 هزار نفر از آنها را به عنوان اتباع آزادیخواه سوریه از طریق ترکیه و اردن برای انجام عملیات تروریستی به سوریه گسیل داشتند. این گروهها بهترین سلاحهای جنگی؛ خودروهای حمل و نقل؛ اطلاعات ماهوارهای؛ اطلاعات جاسوسی؛ تسلط به شبکه مجازی و شرکتهای مبلغ نظریات جنایتکارانه آنها را به مدت 8 سال در اختیار داشتند. مبالغ هنگفتی هزینه روزانه آنها بود. این جنایتکاران موزهها را غارت کرده و آثار باستانی را به موزههای ممالک امپریالیستی فروختند تا هویت ملی مردم سوریه را نابود کنند. آنها شهر تاریخی حلب را با خاک یکسان کردند و به هر شهری که پا گذاردند به روشنی نشان دادند که هدفشان ساختمان و آبادانی نیست، تخریب و نابودی است. شهری در سوریه نیست که پای این تروریستها به آنجا رسیده باشد و از آن شهر چیزی باقی مانده باشد. آنها حتی زمان فرار و ترک شهرها خانهها را بمبگذاری کرده و یا آتش زدند. این تروریسم علاقهای به مردم سوریه ندارد و دلش برای نابودی ثروت آنها نمیسوزد. مردم سوریه نیز این آدمخواران را خوب شناختند و در مقابل آنها ایستادگی کردند. نقبهای زیرزمینی آنها با بتون ساخته شده است و روشن است که این قطعات بتونی باید در کشور دیگری ساخته و با وسیله نقلیه به سوریه حمل شده باشد. باید ماشینآلات لازم برای نقبزنی در اختیار این جنایتکاران گذارده شده باشد که قادرند کیلومترها در زیر زمین به نقبزنی بپردازند. آنها را به سلاح گاز سمی و تسلیحات شیمیائی مسلح کردند تا از آن برای کشتار مردم سوریه استفاده کنند و با زور تبلیغات امپریالیستی این اقدامات را به گردن حکومت بشار اسد بیاندازند. حال این سیاست تروریستی بینالمللی با شکست کامل در سوریه روبرو شده است. آمریکائیها بهصورت نیروئی متجاوز بخشی از خاک سوریه را اشغال کردهاند و هواداران و اعضاء مهم داعشی خویش را از سوریه خارج کردند تا از آنها در محلهای مناسب دیگری استفاده کنند. مرز بلوچستان ایران یکی از این مکانهاست. کُردهای ناسیونال شونیست تجزیهطلب سوریه که حتی بخشی از مناطق عربنشین سوریه را اشغال کردهاند، همدست امپریالیسم آمریکا در منطقه هستند و در همدستی با آمریکائیها از کشورهای اروپائی خواستهاند که اتباع داعشی خویش را پس بگیرند. کُردهای ناسیونال شونیست مرتجع از هم اکنون وارد معامله جهانی شده و بر سر داد و ستد داعشی آهنگ آن دارند که برای خود مشروعیت کشوری ایجاد کنند. "وزیر امور خارجه" خود خوانده آنها راه مذاکره با دولتهای اروپائی را باز گذارده است. ولی واقعیت این است که این جنایتکاران وارداتی به صورت غیرقانونی وارد خاک سوریه شده و به قتل و غارت مشغول بودهاند و باید در سوریه در یک دادگاه علنی محاکمه شوند. کُردهای همدست امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه باید این جنایتکاران را تحویل دولت مشروع؛ قانونی و مرکزی سوریه دهند و نه اینکه خودشان مشتی تبهکار را به یاری آمریکا در بازار مکاره سیاست به فروش بگذارند. تحویل جنایتکاران داعش به اروپا دفاع از داعش است. ایجاد امنیت برای آنها و دادن تامین به آنان محسوب میشود تا در آینده در هر جا که امپریالیستها مناسب دیدند مجددا از آنها؛ با این تجارب فراوان استفاده کنند. در حالیکه محاکمه علنی آنها در سوریه با حضور مطبوعات و رسانههای گروهی جهان؛ دست امپریالیستها؛ سازمانها و موسسات آنها؛ دست سازمانهای جاسوسی و سیاستمداران آنها را باز خواهد کرد. دادگاههای سوریه در مورد تبهکاران داعش مشهورتر از دادگاه نورنبرگ خواهد شد. ولی همه امپریالیستها با این کار مخالفند و کُردها مامور تحقق خواستهای این بانیان ترور هستند. امپریالیسم آمریکا باید خاک سوریه را ترک کند و گرنه مردم سوریه آنها را اخراج خواهند کرد. برای کُردهای ناسیونال شونیست و خودفروخته سوریه راهی باقی نمیماند جز اینکه خودشان در نقش داعش ظاهر شوند و به قدرتهای امپریالیستی بر ضد مردم سوریه تکیه کنند. نقشی را که تا به امروز داعش در سوریه بازی میکرد از فردا کُردهای ناسیونال شونیست به عهده میگیرند. امروز به پاس مقاومت مردم سوریه و دولت بشار اسد دسیسه داعش در سوریه با شکست روبرو شده است. نابودی سوریه که جزء ممالک "شرّ" قرار داشت و مطابق نظر نئوکانها در آمریکا باید نابود میشد، با شکست روبرو شد. امپریالیسم آمریکا نتوانست وضعیت لیبی و یا عراق را در آنجا حاکم کند تا زمینه تجاوز به ایران را فراهم گرداند. حزب ما بارها گفته و تکرار میکند که شعار "نه غزه و نه لبنان؛ جانم فدای ایران" شعاری ارتجاعی و اسرائیلی است تا سیاست راهبردی امپریالیسم و صهیونیسم را در منطقه متحقق نماید. ممالک سوریه؛ لبنان؛ فلسطین عوامل بازدارنده برای تجاوز به ایران هستند و آمریکا هنوز نتوانسته است تمام شرایط مناسب برای تجاوز به ایران را فراهم آورد. سرنوشت مردم سوریه؛ لبنان و فلسطین بیکدیگر گره خورده و مانع بزرگ بر سر راه داعشی کردن منطقه و ایجاد خاورمیانه بزرگ هستند. ایرانیهای خودفروخته که از روز نخست بشار اسد را آماج حمله خویش قرار داده بودند و مدافع داعش محسوب میشدند، همان سیاست را با تغییر لحن در مورد نقش ایران در منطقه ادامه میدهند. این ایرانیهای خود فروخته که هوادار تجاوز آمریکا به ایران هستند، نه از نقش ایران در منطقه رضایت دارند و نه از پیشرفتهای ایران در عرصه موشکی. آنها تهدیدات ترامپ و اتحادیه اروپا و شرایط آنها را نشخوار میکنند. حزب ما با هرگونه تجاوز به ایران و تضعیف ایران در منطقه که شرط امنیت آن بشمار میآید مخالف است. مضمون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی که ما طلب کرده و تبلیغ میکنیم با مضمون سرنگونی رژیم ایران از جانب نتانیاهو و ترامپ ماهیتا متفاوت است و همین تفاوت آن مرز روشنی است که ما را از دشمنان ایرانی مردم ایران که نقاب "انقلابی" به چهره میزنند و خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به دست امپریالیسم و صهیونیسم هستند جدا میسازد. نگذاریم ایران به جولانگاه داعش و عربستان سعودی بدل شود و سرنوشت لیبی و سوریه را برایش رقم زنند. این مردم ایران هستند که باید به حساب جمهوری اسلامی برسند و نه دشمنان مردم ایران و خائنان خودفروخته ایرانی.

 

 

برگرفته از توفان شـماره 229 فروردین ماه 1398ـ آوریل 2019

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan