مذاکرات بیهوده برای توجیه ادامه اشغال سرزمینهای فلسطینی

 

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا سرانجام پس از دید و بازدیدهای فراوان با محمود عباس رئیس جمهور غیر قانونی فلسطین و نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست اسرائیل، زمینه مذاکرات برای ایجاد دو کشور جداگانه اسرائیل و فلسطین را بر اساس مرز 1967 فراهم آورد.  مطبوعات مدعی اند  که جان کری بیچاره باید بر لجاجت نتانیاهو و بی تفاوتی و نا امیدی "پرزیدنت" عباس فائق می آمده است.

نفس برگزاری این مذاکرات به نفع اسرائیل و آمریکاست. زیرا شرکت محمود عباس در مذاکرات بر این اساس صورت می گیرد که همه سرزمینهای اشغالی فلسطین تا سال 1967 از جانب فلسطینی ها برسمیت شناخته شده و بخش لاینفک اسرائیل محسوب می گردد و از این پس فقط باید بر سر سهمی که به فلسطینی ها از باقیمانده این سرزمینها می رسد، چانه زد. شرکت محمود عباس در این نشست با پذیرش این شرط و آنهم تحت لوای "مذاکرات بدون پیش شرط" صحه گذاری وی بر اشغال سرزمین فلسطین و انصراف از واگذاری مجدد آن به ملت فلسطین است. مسئله بازگشت اسرائیلی ها به سرزمینهای قبل از سال 1967 بطور کلی منتفی شده است و موضوع بحث نیست.

این نشست در ضمن به نفع آمریکائی هاست، زیرا می توانند خود را هوادار صلح معرفی کرده و نفس برگزاری این نشست را موفقیت سیاست دیپلماتیک آمریکا جا بزند. آنها با این عمل از شرکت فلسطینی ها به صورت فعال در تحولات منطقه که به مرکز بحرانها بدل شده است، جلوگیری می کنند و زمام هدایت آنها را بدست خواهند گرفت. کار این مذاکرات بی سرانجام می تواند تا ابد بدرازا بکشد و صهیونیستها می توانند با خیال راحت سیاستهای سنتی خویش را در منطقه با خیال آسوده به انجام برسانند و فلسطینی ها را مثل همیشه سر بدوانند. کش دادن زمان به نفع طرفی است که در موقعیت برتر قرار داشته و از وضعیت فعلی، بهره برداری بهتری می تواند بکند. اسرائیل اساسا نفعی در سامان گرفتن وضعیت فلسطین ندارد. آنها به کار خویش مشغولند و بر قلمرو ارضی خویش روزانه بی توجه به اعتراض افکار عمومی جهان و با رضایت موذیانه اتحادیه اروپا و آمریکا، می افزایند و فلسطینی ها و جهان را در مقابل اعمال انجام شده قرار می دهند که بزعم آنها "بازگشتنی" نیستند.

این نشست در ضمن به نفع محمود عباس است که بطور غیر قانونی بر مسند قدرت نشسته است تا با زور تبلیغات و تکرار دروغ امپریالیستها و صهیونیستها مشروعیت قانونی پیدا می کند تا مبارزه مردم فلسطین را به عنوان رهبر به بیراهه ببرد. و این در حالی است که دولت قطر که مدافع بزرگ حماس رقیب محمود عباس، بعد از جدا کردن آنها از جمهوری اسلامی ایران محسوب می شد، به علت آنکه طرح صلحشان با اسرائیل توسط حماس مورد تائید قرار نگرفت به اخراج حماس از قطر دست زد و کمک خود را به آنها قطع گردانیده است. این وضعیت جدید موقعیت سیاسی حماس را که در جهت گیری مهم منطقه در سمت عربستان سعودی و القاعده قرار گرفت، تضعیف کرده است و پیروزی های ارتش سوریه بر ضد مزدوران وارداتی از قطر و عربستان سعودی و... در سوریه به وضعیت متزلزل حماس ضربه بیشتری می زند. کودتای در مصر، وضعیت متزلزل اردن، هجوم عظیم پناهندگان سوریه که زنان و دخترانشان توسط باندهای مافیائی اسلامی به فحشاء اسلامی در منطقه کشیده شده اند و این امر موجبات اعتراضات فروان مردم منطقه است، اوضاعی انفجاری در منطقه بوجود آورده است. مذاکرات اخیر باید از تنشهای منطقه بکاهد و اوضاع را قابل هدایت نماید. اسرائیل مدعی است که صدها فلسطینی زندانی را برای نشان دادن حسن نیت از زندان بتدریج آزاد می کند. مذاکرات در پرتو این ریاکاریها آغاز شده است. نه هنوز از آزادی قطعی اسرای فلسطینی نشانی هست و نه معلوم است گرفتاری آنها به چه جرمی بوده است. اسرائیل همواره خودسرانه و بی هدف و با سوء نیت فلسطینی ها را بدون ارتکاب به جرمی اسیر کرده و به زندان می اندازد. بسیاری از این اسراء حتی در دادگاهی محاکمه نشده و مجرم محسوب نمی شودند. این عده را برای روزهای مذاکره برای نشان دادن حسن نیت آزاد می کند، تا پس از پایان مذاکرات دوباره خودسرانه آنها را اسیر کرده و به زندان بیفکنند. در کشوری که می شود انسانها را بدون ارتکاب به جرم، بدون حکم دادستان و یا دادگاه اسیر کرد و گمنام به زندان انداخت و تنها این اقدامات ضد انسانی را با برچسب مبارزه با تروریسم توجیه کرد، آزادی آنها برای بیان حسن نیت به شوخی بیشتر شباهت دارد تا بیک عمل انسانی.

محمود عباس که مورد تائید مردم فلسطین نیست وخودش نیز آن را می داند، محمود عباسی که حقوق پلیس اش را اسرائیل می پردازد و بدون منابع مالی اسرائیلی امکان بقاء ندارد نمی تواند رهبری باشد که از موضع قدرت در پای میز مذاکرات نشسته است و می تواند خواستهای ملت فلسطین را به نتانیاهو دیکته کند. این مذاکرات بیشتر به خیمه شب بازی شباهت دارد. نتیجه آن تا کنون ساختن یک فرودگاه بین المللی برای اسرائیل در شهر قدس است که مخارج آنرا کشورهای ثروتمند عربی تامین می کنند و اسمش را برای فریب افکار عمومی مرز هوائی فلسطین می نامند که بتواند از این طریق(کدام طریق؟-توفان) به خارج مربوط باشند. همه اداره فرودگاه و امنیت آن به عهده اسرائیل است. از هم اکنون روشن است که نتیجه این نشست مورد تائید مردم فلسطین نیست. مبارزه این مردم تا نابودی صهیونیسم در منطقه ادامه دارد و تلاشهای امپریالیسم و صهیونیسم برای نابودی ملت فلسطین و لگدمال کردن حقوق آنها به جائی نمی رسد.

 

بر گرفته از توفان شماره  162شهریور ماه 1392 سپتامبر سال 2013،  ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

 

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

 

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

 

http://rahetoufan67.blogspot.se/

http://kanonezi.blogspot.se/

http://www.kargareagah.blogspot.se/

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان

 http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts