خصلت طبقاتی فاشیسم

 

فاشیسم را نمی توان در بیان شعارهای روز آن و حتی طرح مواضعی که گاه مترقی به نظر می آیند و گاه نیز با به میان کشاندن برخی خواست های توده هائی که از بورژوازی و سیاستهای او بیزار گشته اند باز شناخت. فاشیسم همواره طراح و مهندس دستگاه گستاخ ترین سرکوبی ها و اجرای برنامه های فاشیستی به سود سرمایه بزرگ مالی و به زیان توده های زحمتکش مردم، به ویژه در زمانهای بحران اقتصادی و سیاسی بوده و همواره خواهد ماند.

هم اکنون که فاشیسم در برخی از کشورهای اروپا جا باز کرده و غیر مستقیم مورد تشویق بورژوازی امپریالیستی اروپا قرار می گیرد؛ جا دارد که توجه بیشتر خود را به خطر نژادپرستی و فاشیسم در اروپا و حتی جهان کنونی بیفکنیم. بورژوازی امپریالیستی اروپا به ویژه آلمان در شرایطی که بحران اقتصادی، مالی و سیاسی جهان غرب را فرا گرفته، به عناصر دست راستی و نژادپرست، به جریانات فاشیستی و نئوفاشیستی احتیاج دارد تا اینها، و نه خود آنها، نقش سرکوبی مردم به ویژه پناهندگان را به عهده گرفته، خود از  حمله مردم در امان بمانند. به جاست که اکنون بخش کوتاهی از سخنرانی رفیق گئورگ دیمیتروف را که در کنگره هفتم انترناسیونال کمونیستی(دوم اوت 1935) قرائت شده، از متن آلمانی آن("انترناسیونال کمونیستی" نشریه کمیته اجرائیه انترناسیونال بین المللی شماره 18/17، 20 سپتامبر 1935- بازل Basel- صفحات 1399-1397) از روزنامه "یونگه ولت" (Junge Welt) ترجمه کرده در دسترس همه مبارزان ضد امپریالیست، ضد فاشیسم و طرفداران صلح جهان قرار دهیم. این تحلیل درخشان، نقش دوگانه و عوامفریبانه فاشیسم را به دقت تحلیل کرده و از این لحاظ به ویژه از نظر سادگی بیان تزهای مطروحه حائز اهمیت درجه اول است.

"رفقا! تصرف قدرت سیاسی از سوی فاشیسم را نباید چنان ساده پنداشت که تو گوئی کمیته ای از سرمایه مالی تصمیم می گیرد که در فلان روز دیکتاتوری فاشیستی را بر پا سازد. در حقیقت فاشیسم، علی القاعده در پیکاری متقابل و سرسخت با احزاب بورژوائی کهنه و یا با بخشی از آن ها، حتی در مبارزه درون جبهه فاشیستی که گاهی نیز به درگیری های مسلحانه نیز کشانده می شوند- چنان چه ما در آلمان، اتریش و برخی کشورهای دیگر شاهد آن بوده ایم- حاکم می گردد. همه این ها اهمیت این حقیقت را نمی کاهد که قبل از حاکمیت دیکتاتوری فاشیستی، احزاب بورژوازی معمولا از مراحل تدارکاتی گذر کرده و دست به اقدامات ارتجاعی متعددی می زنند که در واقع تصرف قدرت فاشیستی را مهیا می سازند. کسی که در این دوره تدارکاتی بر علیه بورژوازی و فاشیسم رشد یابنده دست به مبارزه نزند، قادر به جلوگیری از حاکمیت فاشیسم نبوده و حتی آنرا تسریع می نماید...

چه چیز سرچشمه نفوذ فاشیسم در میان توده ها می باشد؟ فاشیسم از آن طریق که با شیوه تحریک، ضروری ترین نیازها و خواست های توده ها را مخاطب قرار داده مطرح می سازد؛ قادر می شود توده ها را به خود جلب نماید. فاشیسم نه تنها به لهیب پیش داوری های عمیق موجود در میان توده ها دامن می زند، بلکه بهترین احساسات توده ها، درک و احساس عدالتخواهی آنها و حتی گاهی نیز سنت های انقلابی آنان را مخاطب قرار می دهد. چرا فاشیستهای آلمانی این نوکران بورژوازی بزرگ و دشمنان سوگند خورده سوسیالیسم، در برابر مردم تحت لوای "سوسیالیسم" خودنمائی می کنند و کسب قدرت خود را "انقلاب" جا می زنند؟ به این دلیل که آن ها کوشش دارند، ایمان به انقلاب و جذبه سوسیالیسم را که در اعماق قلوب اکثریت توده های زحمتکش آلمان وجود دارد؛ مورد سوء استفاده قرار دهند.

فاشیسم طبق امیال امپریالیست ها رادیکال عمل می کند ولی در برابر توده ها با نقاب پشتیبانی از ملت توهین شده نمایان گشته و احساس ملی تحقیر شده ای را مورد خطاب قرار می دهد. به عنوان نمونه فاشیسم آلمان می باشد، که توده ها را با شعار "بر ضد ورسای"(قرارداد تحمیلی به آلمان بعد از شکست در جنگ جهانی اول-توفان) شیفته خود ساخت.

فاشیسم استثمار عنان گسیخته توده ها را هدف قرار می دهد. ولی با سیاست ضد سرمایه داری، موذیانه  و عوامفریبانه وارد معرکه می گردد؛ از نفرت عمیق زحمتکشان بر علیه بورژوازی چپاولگر، بر ضد بانکها، تراست ها و صاحبان پول و ثروت، سوء استفاده کرده و شعارش را مطرح می سازد که در شرایط خاص و برای توده های غیر سیاسی جذاب ترین شعارهایند: در آلمان: "منافع عام برتر از منافع شخصی اند"، در ایتالیا: "دولت ما سرمایه داری نیست، بلکه دولت جماعت است."، در ژاپن: "به سوی یک ژاپن بدون استتثمار"، در ایالات متحده: "در جهت تقسیم ثروت" و غیره..

فاشیسم توده های سرخورده از احزاب کهنه بورژوازی را در جهت حفظ منافع ارتجاعی ترین گروه های بورژوازی جمع آوری می کند. ولی فاشیسم این توده ها را از طریق حملات بی امان اش بر علیه دولت های بورژوازی، آشتی ناپذیری اش در مقابل احزاب کهنه بورژوازی، مجذوب خویش  می سازد.

فاشیسم عوامفریبانه با استفاده از شیوه استهزاء و دوروئی، همه شیوه های مبارزه بورژوازی را منکوب کرده، از این طریق قادر می شود سیاست تحریک و عوامفریبی خود را به ویژگی های ملی هر کشوری و حتی خصوصیات گوناگون اقشار اجتماعی همان کشور منطبق سازد. توده های خرده بورژوا و حتی بخشی از طبقه کارگر در نتیجه احتیاج، بیکاری و عدم اطمینان به وضع خویش، به دامان نا امیدی و تردید افتاده قربانی سیاست عوامفریبانه و تحریک آمیز اجتماعی و شونیستی فاشیسم می گردند.

فاشیسم به عنوان حزب یورش بر علیه جنبش انقلابی پرولتاریا، بر علیه جنبش در حال جوشش و نضج توده ای خلق، به قدرت می رسد. لیکن کسب قدرت خویش را به مثابه یک جنبش "انقلابی" بر علیه بورژوازی و تحت نام "تمام ملت" و با هدف "نجات ملت" جا می زند(نگاه کنید به "رژه" موسولینی به سوی روم، به "رژه" پیلسودسکیس(Pilsudskis) به سوی ورشو، و "انقلاب" ناسیونال سوسیالیستی هیتلر در آلمان و غیره).

ولی هر نقابی که فاشیسم بر چهره زند؛ به هر شکل و شمایلی ظاهر گردد؛ از کدامین راه به قدرت سیاسی دست یابد:

فاشیسم خشم آگین ترین یورش سرمایه است برعلیه زحمتکشان.

فاشیسم لجام گسیخته ترین شونیسم و جنگ غارتگرانه است.

فاشیسم ارتجاع و ضد انقلاب خشم گین است.

فاشیسم هولناک ترین دشمن طبقه کارگر و همه زحمتکشان است.

 

 

بر گرفته از توفان شـماره 187مهر ماه  1394ـ مهرماه سال 2015

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

..........................

 وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts