بیانیه حزب کار ایران (توفان) در باره انتخابات دوره یازدهم نهاد قانونگزاری در ایران

انتخابات آنها را تحریم کنیم و آنرا با انتخاب خود جایگزین نمائیم

 

انتخابات دوره یازدهم نهاد قانونگزاری دستنشانده شورای اسلامی در پیش است. این انتخابات نیز بر اساس همان شرایطی صورت میگیرد که از بدو تسلط ارتجاع حاکم در ایران صورت گرفته است. یعنی بیاحترامی بهمردم و بیتوجهی بهاراده راسخ ملت ایران.

در ایران شرایط انجام یک انتخابات دموکراتیک وجود ندارد و بههمین جهت شرکت در یک انتخابات فرمایشی و غیردموکراتیک که نتایج آن از قبل معلوم است، تنها بهمفهوم مشروعیت بخشیدن بهنظام جابر و مافیائی کنونی است. در ایران فقط احزاب چاکرمنشِ خودی که تعدادشان معلوم ومعدود است و مورد تائید دولت موازی یا دولت پشتپرده هستند، مجاز بهشرکت در انتخابات میباشند. در ایران اصل بورژوائی آزادی احزاب وجود ندارد، سانسور رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی سایه شومش را بر سراسر ایران افکنده است. هیچ فردی مستقل از احزاب وابسته نمیتواند خود را بهعنوان نامزد انتخاباتی بهمردم معرفی کرده و دارای شرایط و امکانات برابر با نامزدهای حکومتی باشد. عملکرد رژیم کنونی و رژیم شاه در مورد انتخابات یکسان است. در این مورد جمهوری سرمایهداری اسلامی نام وزارت کشور شاه را بهشورای نگهبان و مرجع تشخیص مصلحت رژیم و با شیوه نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان تغییر داده است. حکام کنونی ایران تنها کسانی را مجاز بهشرکت در انتخابات میدانند که از غربال منافع قشری آنها گذر کرده باشند و خود نیز بدانند که مهارشان در دست کسانی است که آنها را بدون توجه بهاراده عمومی بهنهاد قانونگزاری گسیل داشتهاند، چنین نمایندگانی که نهحمایت مردمی و نهمشروعیت و قدرت لازم را دارند، هرگز قادر نیستند از منافع ملی ایران و منافع موکلانشان دفاع کنند. شرکت آنها در نشستهای مجلس تنها برای افزایش قدرت عددی ماشین رایگیری است. آنها میدانند که در کشور قانونستیز جمهوری سرمایهداری اسلامی، هرگز دارای مصونیت سیاسی نبوده و تارموی عمرشان، حتی بهعنوان نماینده مجلس، بهچاقوی یک مزدور حکومتی بند است.

وقتی آقای قالیباف که کوس رسوائی، فساد و دزدیهای وی را بر سر هر کوی و برزنی زدهاند، توسط این نظارت استصوابی دارای "صلاحیت و مشروعیت" اعلام میشود، این امر توهین به خرد روشن مردم ایران و حاکی از آن است که تمامیت این مجلس فاقد صلاحیت و مشروعیت است. این روش حکومت، مفهوم نهاد قانونگزاری را از مضمون خویش تهی کرده است

 

انتخابات امسال در شرایطی برگزار میشود که فرودستان جامعه در آبانماه ۱۳۹۸ در دهها شهر ایران بهصورت سراسری بهخیابانها ریخته و براساس آخرین آمار تائید نشده ۱۵۰۰ کشته داده و خواهان تغییرات اساسی در حکومت گشته و حقوق دموکراتیک و بهبود شرایط زندگی خویش را مطالبه کردهاند. جواب این مردم با گلوله از زمین و هوا بوده است. دستگاههای سرکوب رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی که چهار نعل برای تحقق سیاست نئولیبرالیسم امپریالیستی بهجلو میتازند در مقابل طغیان مردم ایستادند و تهدید کردند که آنها را دستجمعی خواهند کشت. بگیر و بهبند هنوز ادامه دارد و "چشمان و گوشان" شاه خامنهای در پی جاسوسی و شکار سایر مبارزان هستند. انتخابات فرمایشی دوره یازدهم مجلس باید براین جنایات که حتی آمار کشتگانش هنوز روشن نیست، پرده افکند. هیچکس در ایران پاسخگوی این جنایات نسبت بهمردم ایران نیست. پایههای اعتماد کم مردم بهاین رژیم مدتهاست که فروریخته و امروز این واقعیت نهفته بهصورت مسالمت آمیز و یا قهری در هر لحظه و در هرگوشه، در آتیه با تداوم بیشتر بروز میکند.

 

انتخابات یازدهمین دوره قانونگزاری در ایران در زمانی صورت میگیرد که امپریالیسم آمریکا با پشتوانه صهیونیسم جهانی سردار قاسم سلیمانی یک مقام ارشد نظامی در ایران را در فرودگاه بینالمللی بغداد، با ماموریت دیپلماتیک، در حالیکه مهمان رسمی دولت عراق بوده و برای رفع تشنج و تدارک مذاکره با دولت عربستان سعودی به عراق رفته بوده است را، بهصورت غیرقانونی، جنایتکارانه برای جلوگیری از صلح و آرامش در منطقه ترور رسمی کرده و آنرا رسما اعلام میکند. این اقدام که مورد تنفر عموم مردم جهان و ایران واقع شد، بهاعتراض عمومی در جهان منجر گشت. این اقدام تروریستی- دولتی و بیسابقه که نقض حق حاکمیت ملی ایران و ادامه نقض تمامیت ارضی ایران است، تنها مورد تائید ایرانیهای خودفروخته و وطنفروشی است که تفاوت میان ایران و جمهوری سرمایهداری اسلامی را نمیفهمند و یا نمیخواهند بهفهمند و آرزوی آن را میکردند که امپریالیسم و صهیونیسم بدعتی بهتراشد که فردا با استناد بهآن بتواند بهتجاوز رسمی علیه ایران اقدام نماید. مردم شرافتمند ایران با تظاهرات میلیونی نشان دادند که خواهان آن نیستند که سرنوشت کشورشان بهدست ترامپ و نتانیاهو تعیین شود. آنها میخواهند بدون دخالت بیشرمانه اجنبی خودشان با این رژیم تبهکار و فاسد تعیین تکلیف نمایند. مردم ایران ستون پنجم آمریکا نیستند و نمیشوند و آن نوع سرنگونی را نمیطلبند که آنها و اپوزیسیون خودفروخته ایران از آن دفاع میکنند. حضور میلیونی مردم در این اعتراضاتِ افتخار آفرین و همانگونه که خود آنرا برزبان آوردند و در پلاکاتها و پرچمهای خود آنرا حمل کرده و بیان میکردند، حمایت از رژیم نبود. همین امر بود که بهامپریالیسم و صهیونیسم در منطقه ضربه وارد آورد ومحاسباتش را برهم زد. شرکت عظیم مردم در این تظاهرات، مرز روشنی میان ایرانیانی کشید که خواهان ایرانی بدون این حاکمیت، غیرمذهبی، مستقل، آباد، آزاد، دموکراتیک و خلقی، ضدامپریالیست و ضد صهیونیست هستند و دخالت بیگانگان در سرنوشت ملت ایران را محکوم کرده در مقابلش یکپارچه ایستادگی خواهند کرد و ایرانیان خودفروخته و ذلیلی که خواهان تجاوز آمریکا بهایران و ترور مقامات قانونی و رسمی حاکم بر ایران هستند تا این ترور کنونی به تروری به وسعت تجاوز بهسرزمین ایران بدل شود، آنها کوچکترین حقی برای ایران و ملت ایران قائل نیستند. مردم ایران دشمن این جبهه براندازی آمریکائی صهیونیستی میباشند که فعالانه از شرکت در نمایشات ضدجنگ مردم جهان برعلیه ایران طفره رفتند و با عربدهکشی و اطلاعیه و تبلیغات در شبکههای اجتماعی مردم را فرا خواندند در این مبارزات ضد جنگ و تجاوز و تحریم برضد ایران شرکت نکنند و شرکت در این اعتراضات را موذیانه حمایت از سرکوبهای سپاه پاسداران جلوه دادند. توگوئی نتانیاهو ترامپ سرکوبگر و تروریست نیستند. هم اکنون دو جبهه روشن در مقابل هم قرار دارند. جبهه انقلابی خلقی ایران که برضد ارتجاع داخلی و امپریالیسم و صهیونیسم بیرونی میرزمد و جبهه همدستان امپریالیسم و صهیونیسم که با پنهان کردن خویش پشت کوهی از فساد و تبهکاری جمهوری اسلامی در پیآنند هیولای دیگری در ایران بر سر کار آورند تا منافع امپریالیسم و صهیونیسم را تامین کند.

آیتﷲ خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی، مردم را فرا خواند با شور و شوق در انتخابات شرکت کنند و این شرکت را "مهمترین عامل اقتدار ملت ایران" دانست.

او اظهار نگرانی کرد که با عدم شرکت پرشور مردم در انتخابات "مبادا دشمن در این زمینه خواسته خود را محقق کند."

آقای خامنهای یا هنوز نفهمیده و یا تجاهل میکند که شرکت میلیونی مردم در این تظاهرات که تودهنی محکمی بهامپریالیسم، صهیونیسم و جبهه ایرانیان خودفروخته داخل و خارج بود، در حمایت از رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. بهنظر نمیرسد که وی دچار توهم باشد. وی ولی میخواهد از نفرت ضد بیگانه مردم ایران ابزاری بهسازد تا آنها را بهصحنه بیجان و رنگ روباخته حاکمیت بکشاند. این سیاست عوامفریبانه رهبر، توهین بهفهم و شرافت و غرور ملی مردم ماست. برعکس مردم ایران باید از شرکت در انتخابات خودداری کنند و نشان دهند که اعتراض آنها بهتجاوز آمریکا بهتحریم ایران و تحقیر غرور ملی هموطنان ما، ربطی بهحاکمان کنونی ندارد. آقای خامنهای نتوانست و نخواست از این بخت مجددی که بهپاس تروریسم آمریکا بهوی داده شده بود تا بهحقوق مردم ایران احترام بگذارد و از راه رفته حتی چند گامی بهعقب برگردد و در نظام سرکوب خویش تجدید نظری بکند، استفاده نماید، برعکس وی مجددا در پی فریب و سرکوب مردم، تشدید و استمرار خفقان است که منافع ملی ایران را تهدید میکند.

 

با توجه بهنکات برشمرده فوق، حزب کار ایران (توفان) انتخابات غیردموکراتیک و ضد مردمی دوره یازدهم را تحریم کرده و حاضر نیست مشروعیت نداشتهی این رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی را بهرسمیت بشناسد. حزب ما توصیه میکند بار دیگر ملت ایران بهخامنهای و حکام کنونی و دولت موازی نشان دهد که شرکتش در تظاهرات میلیونی حمایت از رژیم نبوده و نیست و عدم شرکتش در انتخابات اعلام محکومیت این رژیم میباشد. این تحریم و محکومیت انتخابات باید فعالانه و همراه با تبلیغات وسیع صورت گیرد. باید از همه مردم خواست که در روز انتخابات در خانههای خود بمانند و بیرون نیایند. این اقدام دارای نتایج زیرین است:

- قدرت مردم نشان داده میشود.

- امکانات تبلیغاتی رژیم کاهش یافته و مجبور میشود تقلبات را افزایش دهد که دستش را بیشتر باز میکند.

-خیابانهای خلوت روحیه مردم را تقویت میکند و موجب شرمساری کسانی خواهد شد که در انتخابات شرکت کردهاند.

-عدم حضور مردم در خیابانها و عدم شرکتشان در رایدهی، روحیه عمال رژیم را درهم میشکند و از نظر حزب ما، این مبارزه یک مبارزه فعال در عرصه نبرد روانی بهحساب میآید.

حزب ما هرگز به این رژیم مشروعیت نخواهد داد و درانتخابات رژیم شرکت نخواهد کرد. ما سرنگونی رژیم را وظیفه مردم ایران و نه جبهه امپریالیسم- صهیونیسم و ایرانیان خودفروخته متحد آنها میدانیم. حزب ما بر آن است که باید از این فرصت که تا حدود زیادی بهپاکیزگی جنبش ضداستبدادی و ملی مردم میهن ما بدل شده است و خط تمایز میان دوستان و دشمنان مردم کشیده شده است، استفاده کرد و نهضتی ملی و دموکراتیک بر اساس منافع ملی کشورمان، برضد حاکمیت ضددموکرات کنونی ایجاد کرد و مردم را در آن متحد نمود تا از فروپاشی ایران و تقسیم کشورهای منطقه بهلقمههای قابل بلع برای امپریالیسم و صهیونیسم جلو گیری شود.

 

انتخابات ضد دمکراتیک وتقلبی را فعالانه تحریم کنیم!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم این پرچم رهائی بشریت!

دست امپریالیسم آمریکا ازایران ومنطقه کوتاه باد!

 

حزب کارایران(توفان)

بهمن ماه ۱۳۹۸

www.toufan.org