بروز نژادپرستی و فاشیسم در غرب

دراروپا نیروهای دست راستی در حال رشدند. بحرانهای اقتصادی و ورشکستگی بانکها و دولتها و نجات این ورشکستگان از طریق چپاول ثروت عمومی توسط دولتها، علیرغم مخالفت مردم، رشد بیکاری، سقوط سطح زندگی، بی اثر کردن نسبی قوانین کار و حقوق کارگران، تشدید تضاد طبقاتی و تعمیق شکاف میان قطب فقر و قطب ثروت  و سامان نابرابر در توزیع ثروتهای افسانه ای و ... سبب رشد نارضائی در جامعه می گردند که همراه با بی دورنمائی و هراس از آینده و وعده و عیدهای دروغین هیاتهای حاکمه و بی ثمری آنها مردم به خوراک تبلیغاتی نیروهای دست راستی تبدیل می شوند. هیات حاکمه ممالک امپریالیستی همیشه این نیروهای فاشیستی و چماق بدستان حرفه ای را لای پوست پیاز برای روزهای مبادا می خوابانند تا از آنها به موقع استفاده نماید. در شرایط کنونی که نارضائی مردم افزایش یافته و مبارزه طبقه کارگر رشد می یابد و سرمایه داری موفق نشده مشکلات بحران مالی و اقتصادی را بر طرف کند خطر بروز بحرانهای اجتماعی که سامان سرمایه داری را به خطر اندازد منتفی نیست و به همین جهت سرمایه داری به نیروهای ضربتی برای مقابله با جنبشهای کارگری و اتحادیه های آنها، برای مبارزه با کمونیستها و نیروهای دموکرات نیاز دارد. دامن زدن به روحیات ضد خارجی، ضد پناهندگان و سوء استفاده از ترس و نگرانیهای ناشناخته مردم برای پیروزی در "انتخابات دموکراتیک" بخشی از سیاست راهبردی و دوراندیشانه خود بورژوازی امپریالیستی است. هرگز مبارزه این حکومتها با این نیروها جدی نیست برعکس در پنهان از آنها به مثابه همدست در عین حال رقیب استفاده می کنند.تنها راه مبارزه با نژادپرستان ایجاد جبهه وسیع خلقی از همه نیروهای ضد فاشیسم، دموکرات، صلح طلب و آزادیخواه است که هدفشان در درجه نخست منفرد کردن فاشیستها و نژادپرستان، دفاع از حقوق دموکراتیک و دستآوردهای مردمی و افشای ناتوانی احزاب بورژوائی حاکم در اجرای این وظایف است.  تا سرمایه داری بر سر کار است نمی توان نژادپرستی را از بین برد.

انترناسیونالیسم پرولتری

درعرصه خارجی سیاست حزب ما ایجاد همبستگی با تمام احزاب مارکسیست لنینیست جهان است که به خاطر نابودی امپریالیسم و سرمایه داری و برای استقرار سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه می کنند. این رفقا مطمئنترین متحدان ما برای ایجاد جامعه سوسیالیستی هستند. حزب ما باید در درجه اول از مبارزات طبقاتی این احزاب در ممالکشان بر ضد حکومتهای دست نشانده و یا حتی مستقل و سرمایه دارانه آنها حمایت کند.حزب ما به این شعار لنین وفادار است که می گوید: " پرولتاریای جهان و خلقهای ستمدیده متحد شوید". این شعار بیان همبستگی برادرانه میان مبارزات طبقه کارگر ممالک متروپل و مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی خلقهای جهان است. بر این اساس  باید میان مبارزات طبقاتی در ممالک سرمایه داری و یا سرمایه داری امپریالیستی را با مبارزات خلقهای جهان برای رهائی ملی و یا دفاع از حفظ استقلال و تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی خود پیوند زد. این دو مباره لازم و ملزوم یکدیگرند. حزب ما با توجه به اوضاع عام جهان و سیر تحولاتی که در بطن جاری هستند از هر مبارزه ملی که در این راستا باشد و در شرایط کنونی به قطع دست امپریالیستها و بویژه امپریالیسم متجاوز غرب تمام شود دفاع می کند.

 

برگرفته از توفان شـماره 207 خرداد ماه  1396ـ ژوئن سال 2017

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)
صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

 توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan