برخوردی تاریخی- سیاسی به وضعیت حقوقی دریای مازندران(2)

 

شوروی سوسیالیستی لنینی و استالینی دیگر روسیه تزاری نبود

دولت جوان سوسیالیستی در روسیه پس از آنکه به روی کار آمد بیاری مردم ایران شتافت و به همکاریش برای نابودی ایران با امپریالیستها خاتمه داد. لغو همه قراردادهای استعماری روسیه تزاری با استعمار انگلستان و برملا کردن متن این قراردادها نه تنها به نیروهای آزادیخواه ایران برای رهائی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین یاری رسانید بلکه تیر خلاصی بود که بر دسیسه های استعمار در ایران وارد ساخت و استقلال ایران را تامین نمود. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی لنینی استالینی همیشه نماد تضمین استقلال ایران بود.

مخبرالسلطنه دولتمرد ایران در کتاب “خاطرات و خطرات“ خود پیروزی انقلاب اکتبر برهبری لنین را در شوروی چنین تعبیر کرده است: "طناب از دو سو به گردن ایران افتاده بود انقلاب اکتبر باعث شد یک طرف طناب رها شد".

گئورکی چیچرین وزیر امورخارجه­ی شوروی در تاریخ سی­ام اوت 1919 اعلام داشت: “در این موقع که درنده­ی انگلیسی می­خواهد کمند اسارت قطعی را بگردن مردم ایران بیاندازد، روسیه ی شوروی رسما اعلام می­دارد که قرار انگلیس و ایران را برسمیت نمی­شناسد“.

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر در این لحظات سخت تاریک تاریخ ایران، به یاری مردم ایران آمد. در پیام حکومت شوروی خطاب به کارگران و دهقانان ایران مورخ 18 اوت 1919 گفته می­شد: “در این هنگام که فاتح سرمست، یعنی درنده انگلیسی در صدد است کمند بردگی نهائی را بگردن مردم ایران بیافکند، حکومت کارگری و دهقانی جمهوری روسیه با رسمیت هر چه تمامتر اعلام می­دارد که قرارداد انگلیس و ایران، قراردادی را که به این بردگی تحقق می­بخشد، برسمیت نمی­شناسد... مردم زحمتکش روسیه دست برادری خود را به سوی شما- توده­های زحمتکش ستمدیده ایران دراز می­کند. دور نیست لحظه­ای که ما عملا موفق شویم وظیفه مبارزه مشترک خود را بهمراه شما علیه درندگان بزرگ و کوچک و ستمگران، که سرچشمه زجر و شکنجه های بیشمار بوده­اند، انجام دهیم.ِ“(اسناد سیاست خارجی اتحاد شوروی).

در اعلامیه­ایکه در 26 ژوئن 1919 از جانب دولت شوروی در باره قراردادهای استعماری میان روسیه تزاری و بریتانیا منتشر شد می­خوانیم: “مردم روسیه ایمان دارند که خلق پانزده میلیونی ایران نخواهد مرد زیرا وی دارای سابقه­ای بس افتخار آمیز و پر از قهرمانی است و بر صحایف تاریخ و فرهنگش نامهائی ثبت است که جهان متمدن بحق در برابر آن سر تکریم فرود می­آورد. چنین خلقی با نهیبی نیرومند از خواب قرون برخواهد خاست و زنجیر ستم درندگان پلید را از هم خواهد درید و در صفوف برادرانه ملل آزاد و با فرهنگ برای خلاقیتی نوین و نورانی بخیر و سعادت بشریت پای خواهد گذاشت“.

این پیشگوئی بلشویکهای شوروی تحقق یافت. مبارزات ضد استعماری مردم ایران در سالهای 20 و 30، ملی کردن صنعت نفت با رهبری دکتر محمد مصدق، اخراج شاه دست نشانده  امپریالیسم در ایران و برچیدن بساط سلطنت برای همیشه از ایران و مبارزه خستگی ناپذیر این ملت برای غلبه بر حکومت ارتجاعی مذهبی و برچیدن رژیم سرمایه­داری کنونی از زنده بودن مردمی صحبت می­کند که با انقلاب مشروطیت نخستین انقلاب دمکراتیک را در آسیا انجام دادند.

ملت شوروی دست دوستی و برادری به سمت ایران دراز کرد و برای نشان دادن حسن نیت خود همه قراردادهای ننگین استعماری را ملغی ساخت. طبقه کارگر ایران برهبری حزب کمونیست و حزب توده ایران این دستهای گرم را فشرد و در ایران به ارکان بزرگ حفظ استقلال و آزادی ایران بدل شد. بورژوازی ایران که در عمل از این همه جوانمردی بلشویکی متمتع می­شد بر اساس شم طبقاتی خویش این دستها را گاز گرفت و همواره برضد دولت سوسیالیستی شوروی به دغل و دروغ و جو سازی متوسل شد تا با ایجاد جوی دشمنانه از گسترش افکار سوسیالیستی در ایران جلو گرفته و متحد خویش را در امپریالیستها جستجو کند. حتی در تحسین این قرار داد دوستی عامل خودفروخته و کودتاچی­ای بنام سید ضیاءالدین طباطبائی در سال 1321 در بازگشت به ایران گفت: “لنین و روسای انقلاب روسیه از نظر زبان و عقاید سیاسی و خواص و عادات، ایرانی نبودند اما آنچه را که آنها به ایران دادند، آنچه را که آنان به نفع ایران انجام دادند، هیچ پادشاه ایرانی، هیچ رهبر سیاسی ایرانی، هیچ وزیر ایرانی، هیچ وکیل مجلس ایران و هیچ نویسنده ایران در تمام تاریخ ایران برای ایران نکرده... وقتی که لنین در پتروگراد بود من هم در آنجا بودم. لنین گفت که من معاهده کاپیتولاسیون با ایران را لغو می کنم، و من به آنها اعتقاد داشتم... من اطمینان داشتم که لنین و روسای انقلاب روسیه به وعده خود وفا خواهند کرد“. لنین کاپیتولاسیون را لغو کرد و محمد رضا کاپیتولاسیون را با امپریالیسم آمریکا امضاء کرد.  

دولت سوسیالیستی  شوروی علیرغم اینکه قراردادهای استعماری را ملغی کرده بود می­دید که بویژه خطه شمال ایران مرکز تجاوزات و تحریکات امپریالیسم انگلستان در ایران است. از طریق ایران جریانهای ضد انقلابی در قفقاز و مسلمانان مساواتیست در آذربایجان تحریک می­شوند تا کشوری بنام “آذربایجان“ در شمال رود ارس خلق کنند. بر این اساس دولت شوروی پس از سرکوب ضد انقلاب آذری و ارمنی و گرجی و آزادی قفقاز به حفظ امنیت مرزهای خویش اهمیت فراوانی می­گذاشت و بر این اساس به ایران در زمان رفیق لنین پیشنهاد انعقاد قرارداد دوستی 1921 را داد که در عین احترام به تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی ایران تضمین می­گرفت که ایرانِ نیمه­مستعمره هرگز به پایگاهی برای تجاوز به شوروی بدل نشود. در صورت تجاوز این حق برای شوروی محفوظ بود که برای رفع خطر به داخل خاک ایران وارد شود.

در پیمانی که در آن دوران با ایران با توجه به روح برادری و همسایگی منعقد کرد در مورد سرنوشت دریای مازندران(دریای خزر) نیز تصمیماتی اتخاذ گردید که بزرگوارانه حقوق ایران همتراز حقوق شوروی و بنفع طرفین منظور می­شد. این پیمان دوستی بر اساس حسن همجواری در زمان رفیق استالین در سال 1940 تکمیل شد. به موجب این قرارداد که با عنوان “تجارت و بحر پیمائی“ بین دو دولت ایران و شوروی منعقد شد منطقه­ای به­وسعت 10 مایل به عنوان آب­های ساحلی دو دولت تعیین شد و مابقی دریا به صورت مشترک مورد استفاده دو دولت شناخته شد. این وضعیت که حقوق ایران را برسمیت می­شناخت هرگز از جانب رژیمهای حاکم در ایران  از ترس قدرتیابی کمونیستها و افزایش نفوذ شوروی در ایران مورد ادعا، استفاده و بهره برداری قرار نگرفت. این وضع کماکان تا پایان فروپاشی اتحاد شوروی در 1991 تداوم یافت.

 

تاریخ ایران نشان نمی­دهد که هیچ کشوری تا کنون چنین برخوردی انسانی و انقلابی با ملتی ضعیفتر داشته باشد. ملت ایران برای نخستین بار می­دید که دولت قدرتمند شورویِ سوسیالیست برهبری استالین کبیر به حقوق مردم ایران احترام می­گذارد و بدون کوچکترین فشاری از خارج تلاش می­کند که اساس سیاست خارجی خویش را با ممالک همسایه بر حسن همجواری و دوستی و همکاری مشترک اقتصادی استوار سازد. رژیمهای بعدی ایران بجای آنکه راه دوستی با شوروی را در پیش گیرند راه دشمنی با آنها را انتخاب کردند و با جدیت به تحریکات در مرزهای شمالی ایران پرداختند.  ...ادامه دارد

 

برگرفته از توفان شـماره 225 آذر ماه 1397ـ دسامبر سال 2018

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

 توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan