سخنی درباره ماهنامه توفان، ارگان مرکزی حزب کار ایران

سازمان مارکسیستی - لنینیستی توفان بهمثابه تنها سازمان مارکسیستی - لنینیستی در ایران در مبارزه با رویزیونیسم راست خروشچفی و رویزیونیسم چپ کاستریستی و گواریستی، در دفاع از سوسیالیسم لنینی - استالینی در سال ۱۹۶۷ تحت رهبری رفقا قاسمی و فروتن، اعضاء برجسته کمیته مرکزی حزب توده ایران، تأسیس شد، تا در این مبارزه مرگ و زندگی وظیفه احیاء حزب طبقه کارگر را به عهده بگیرد و از گذشته انقلابی حزب توده ایران به دفاع برخیزد و در این عرصه به افشاء رویزیونیسم راست و چپ بپردازد و حزب توده ایران را مجدداً در ایران احیاء نماید. این توفان بود که پرچم حزبیت را برافراشت و با تمام دشمنان رنگارنگ طبقه کارگر، که در پی آن هستند، کارگران را از ستاد فرماندهی خود با حیلهگری و یا نادانی محروم کنند و آنها را همچنان برده استثمارگران نگهدارند، مبارزه کرد.

با الهام از این ایمان انقلابی، رفقای توفان با از خودگذشتگی ماهنامه توفان را تهیه، چاپ و توسط پست توزیع میکردند. این توزیع رایگان بود، زیرا برای سازمان مارکسیستی - لنینیستی توفان این امر در درجه اول اهمیت قرار داشت که جوانان ایرانی با دانش مارکسیسم - لنینیسم آشنا شوند و راه صحیح را از درون دریائی از نظریات آلوده رویزیونیستی، کاستریستی، ضد حزبی و سه دنیائی در شرایط آن روز خفقان گسترده رژیم ستمشاهی و... بیابند. توفان سربلند است که به این وظیفه خود عمل کرده است.

اکنون بیش از نیم قرن است که این نشریه به طور رایگان توزیع میشود، در اختیار علاقمندان، مطبوعات، کتابخانهها، مراجع فرهنگی و سازمانهای سیاسی قرار میگیرد.

توفان، سازمانی کمونیستی با تکیه بر نیروی خود بوده است و از هیچ کشور و منبعی کمک مالی دریافت نکرده و همواره به تودهها اعتماد نموده و با یاری آنها و فداکاری اعضایش قادر شده است این دوران طولانی و سخت را دوام آورد، پشت سربگذارد و خود را برای نبردهای آتی طبقاتی آماده گرداند.

این اتکاء به خود برای توفان و رفقای ما، آن هم در دورانی که اخاذی از بیگانگان از امپریالیستهای آمریکا، اروپا، صهیونیسم اسرائیل و وهابیسم عربستان سعودی برای بسیاری سازمانهای اپوزیسیون خودفروخته ایرانی، که پارهای از آنها حتی با نقاب چپ و کمونیسم به افتخار جاسوسی نایل آمدهاند و برای خودفروشی تبلیغ میکنند، آنرا موجب تفخر و تشخص و زرنگی خود به حساب میآورند، برای توفان تکیه به نیروی خود و محکومکردن اخاذی از بیگانگان، که اقدامی ضد ملی و ضد منافع طبقاتی طبقه کارگر ایران است، مایه مباهات و غرور است.

در حالی که مزدوران ایرانی در مدح اخاذی و خودفروشی قلمفرسائی میکنند، هزینههای سمینارها، دادگاههای فرمایشی، مسافرتهای قارهای و مطبوعات و تارنماهای مجازی و حقوق بازنشستگی خود را از این مراکز جاسوسی دریافت میکنند، برای حزب کار ایران (توفان)، که همواره به نیروی خود متکی بوده و بر این همه خیانت و فرومایگی با نظر حقارت نگریسته است، مایه افتخار است که مبارزه کرده، دوام آورده است و دوام خواهد آورد. حزب کار ایران (توفان)، ادامه دهنده راه سازمان مارکسیستی - لنینیستی توفان و تمام سنتهای انقلابی جنبش کمونیستی ایران، از جمله حزب کمونیست ایران، حزب توده ایران در دورانی که هنوز به دامن خروشچف نرفته بوده و تمام افتخارات جنبش کارگری ایران است که همه پیروزی و شکست آن، سیاستهای درست یا نادرست آن را طبیعتاً بر شانههای خویش حمل میکند و از آنها پاسداری مینماید.

با توجه به هزینه گزاف پستی که روز به روز نیز افزایش مییابد، هزینه چاپ، حجم کاری که در آن نهفته است، حزب ما را در مقابل این پرسش دائماً قرار میداد که با توجه به گسترش شبکه مجازی در ایران و سراسر دنیا، مراجعه اکثریت خوانندگان ماهنامه توفان به تارنمای توفان (آخرین آمار ۱۵هزار نفر در ماه)، دریافت ماهنامه توفان از طریق پست الکترونیکی برای خوانندگان و علاقمندانِ بسیارِ توفان در ایران و در خارج به تعداد زیاد و... آیا مقرون به صرفه نیست که از چاپ و ارسال پستی رایگان توفان خودداری کرده از روشهای مدرن ارتباطات استفاده کند؟ حزب ما با این مسئله روبرو میشد که به علت سرعت رویدادها وضعیت طوری بود که خوانندگان توفان، نشریه را به صورت چاپی و پستی زمانی دریافت میکردند که رویدادها کهنه شده و تحتالشعاع اخبار جدید قرار میگرفتند و از بهروزبودن میافتادند.

این تصمیمگیری در چندین بار به نفع ارسال پستی رایگان ماهنامه توفان به تأخیر افتاد، تا اینکه آمار فزاینده مراجعهکنندگان به تارنمای توفان در سالهای اخیر علیرغم خرابکاریهای دشمنان طبقاتی توفان، افزایش تماسهای علاقمندان با مرکز توفان و تمایل برای دریافت توفان، نفوذ حزب ما در ایران، ما را بر آن داشت در این تصمیمات گذشته خود تجدیدنظر کنیم و توفان را تنها در تارنمای حزب کار فوراً نصب نمائیم.

کسانی که تمایل دارند توفان را جداگانه دریافت کنند، میتوانند ایمیل (پست الکترونیکی) خویش را در اختیار ما قرار دهند و یا با مکاتبه با مرکز توفان خواهان نسخه چاپی توفان به صورت جداگانه شوند. در این صورت نشریه جداگانه برای آنها پست میگردد. تکرار میکنیم که ماهنامه توفان از این به بعد به صورت همگانی پست نخواهد شد.

اتخاذ این تصمیم - در نزد ما - زمانی تقویت شد که ما با بیست سالگی انتشار ماهنامه توفان به عنوان ارگان مرکزی حزب کار ایران، پس از کنگره وحدت روبرو شدیم و این بهانه بیستسالگی، افزایش سریع آمار مراجعهکنندگان به تارنمای توفان، تسریع رساندن اخبار، آغاز سال جدید ۱۳۹۹ و ناگفته نماند عدم امکان چاپ ماهنامه توفان در دوران تسلط ویروس کرونا در اروپا و تعطیلی چاپخانهها، که معلوم نیست چه مدت طول میکشد، ما را در اتخاذ این تصمیم پابرجاتر نمود و به تردیدهایمان پایان داد.

البته حزب ما، که در دنیای طبقاتی زندگی میکند و از نفرت دشمنان توفان نسبت به خود اطلاع دارد، هرگز استفاده مجدد از پخش پستی توفان چاپی را در آتیه منتفی نمیکند و خود را نیز برای آن چنان روزی که توفان دست به دست و مخفی پخش گردد و یا به آدرسهای معینی پست شود، آماده نگاه میدارد.

این است که خوانندگان توفان میتوانند هنوز نیز آدرسهای جدید خود و یا دوستانشان را در اختیار توفان قرار دهند، تا ما آنها را در بایگانی خود برای روز مبادا حفظ کنیم. مهم است که بایگانی ما همیشه بهروز باشد، زیرا شواهدی در دست است که فعالان ارتجاع در دنیای مجازی و بنیانگذاران آنها در پی آن هستند که فعالیت حزب ما را با کارشکنی و سانسور محدود و در پارهای موارد تعطیل کنند. در چنین صورتی توسل به راههای گذشته برای اطلاعرسانی نباید از نظر افتد. مسلماً ما با یاری و حمایت شما قادریم به مبارزه خود ادامه دهیم.پیروز باد توفان!

 

بر گرفته از توفان شـماره 242 اردیبهشت ماه 1399 آوریل2020

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan