جنبش دانشجوئی ایران همواره ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی بوده و باقی میماند

پس از اصابت موشک مستقر در حوالی فرودگاه بینالمللی ایران به هواپیمای اوکرائینی، که این خود ناشی از فضای جنگی، تروریستی و متشنجی است که امپریالیسم در منطقه آفریده و زمینه ایجاد چنین سوانحی را افزایش داده است، دهها نفر اتباع و دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی جان خویش را در اثر این سانحه از دست دادند. مکتبی بودن مسئولان امور که وفاداری را بهجای شایستگی گذاردهاند، مسلما در این امر نقش داشتهاند. از بدو سانحه هوائی فوق تئوریهای توطئه در ایران و جهان در جریان است و دروغگوئی رژیم دروغگوی جمهوری اسلامی نیز به تنور آتش میریزد.

این سانحه واکنشهای طبیعی، انسانی و یا حتی تحریک آمیزی را بهوجود آورد که بررسی آنها از وظایف نیروهای مسئول سیاسی در ایران است.یکی از این واکنشها اظهار همدردی دانشجویان با خانواده دوستان خود و اعتراض بهاز بین رفتن جان بسیاری از انسانها در اثر وضعیت مشخص ایران بود. دانشجویان دانشگاههای ایران و بهویژه در تهران همراه با خانواده قربانیان این سانحه نسبت بهارتکاب این سهلانگاری از جانب مسئولان امر که هنوز ابعاد همهجانبه آن روشن نیست، دست به اعتراض زدند و از جمهوری اسلامی پاسخگوئی طلبیدند و خواهان استعفای مسئولان مکتبی شدند. این غلیان احساسات عمومی و هیجان مردم در همدردی با خانوادهها که امری طبیعی بود متاسفانه بههمین جا خاتمه نیافت. ضدانقلاب آمریکائی نیز دست بهکار شد تا از تاثیرات تجاوز امپریالیسم آمریکا به ایران و ترور سردار قاسم سلیمانی که بهآنها در نابودی داعش ضربات سهمگینی در سوریه و عراق زده بود بهکاهد و جهت مبارزه مردم را که نوک تیزش برضد امپریالیسم و صهیونیسم و نقض حق حاکمیت ملی ایران بود منحرف کند. بازهم روشن است که همه نیروهای صمیمی و انقلابی در اثر سطح آگاهی و تجربه مبارزه اجتماعی قادر نیستند بهسرعت در مقابل دسیسههای سازمان یافته ضدانقلاب آمریکائی در ایران واکنش نشان دهند و خط خود را با شعارهای درست از خط مشی عمال بیگانه متمایز سازند. این بود که ما با صحنههائی روبرو شدیم که تلاشی عبث داشت تا جوّ ضدآمریکائی مردم ایران را بهجوّ آمریکاپرستی در ایران بدل کند. در این راه اپوزیسیون خودفروخته داخل و خارج و رسانههای گروهی امپریالیستی و صهیونیستی بهیاری آنها آمدند و خواستهای منطقی اولیه اعتراضات که خواهان رسیدگی به این وضعیت و استعفای مسئولین و پاسخگوئی دولت بودند، تحتالشعاع قرار دادند. رئیس جمهور آمریکا که در بیسودایش کسی تردید ندارد بهیکباره کارشناس زبان فارسی از کار در آمد و بهاین اپوزیسیون خودفروخته ندا داد که جلو بروند و نترسند زیرا آمریکا پشت آنها را دارد. این اقدام سفیهانه و مداخلهگرانه آمریکا منجر بهاین شد که این عده در ایران منفرد شدند و با پرچم آمریکاپرستی بهگوشهای خزیدند. فریبخوردگان و یا پرووکاتورهائی که در میان آنها بودند تصویر قاسم سلیمانی را پائین کشیدند تا تجاوز به حق حاکمیت ملی ایران را از طرف آمریکا تائید کرده و خواهان تجاوز آمریکا و ترور سایر مقامات رسمی ایران تا تجاوز کامل بهایران گردند. چنین اقدامی چیزی نیست جز خیانت ملی و تائید سیاست تروریستی و استعماری امپریالیسم نسبت بهایران. این عده همان کسانی هستند که با شعار ارتجاعی "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" (بهخوانید نه غزه، نه سوریه، نه لبنان حمله کنید بهایران - توفان) قبلا بهخیابانها آمده بودند و ثمری از این شعار ضدانقلابی نبردند.

جنبش دانشجوئی ایران دارای سنت انقلابی و سابقهداری است. نخستین شهدای قهرمان دانشگاه تهران در آستانه ورود نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا که برای ارزیابی از نتایج کودتای 28 مرداد بهایران آمده بود رفقا بزرگنیا، شریعت رضوی و قندچی بودند که در اعتراض بهکودتا و ورود نیکسون بهدست شاهِ وقت، قربانی شدند. از آن روز، روز 16آم آذر 1332 روز دانشجو در طی تاریخ معاصر ایران تا بهامروز است. دانشجویان ایران هر سال این روز را چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری سرمایهداری اسلامی، گرامی داشتند و حتی زمانیکه شاهپرستان با موذیگری تلاش کردند روز 18 تیر را که در آن سرکوب و کشتار دانشجویان بهدست جمهوری اسلامی صورت گرفت، روز دانشجو مطرح کنند تا خاطره جنایت شاه و آمریکا از میان برود، دانشجویان انقلابی دانشگاههای ایران آنرا نپذیرفتند. تعدادی از دانشجویان ایران که پیرو خط مشی چریکی اعم از فدائی و مجاهد بودند، با ایمان بهمبارزه ضدامپریالیستی جان خویش را در راه آزادی و استقلال وطنشان فدا کردند. آنها بهدرستی خط روشنی میان خود با امپریالیسم و صهیونیسم میکشیدند. این است سنت انقلابی دانشگاههای ایران که همواره الهام بخش دانشجویان در مبارزه ضدامپریالیستی ضدصهیونیستی و ضد سطنتی بوده و مبارزه آنها را در کنار ملت ایران و ملت فلسطین قرار میداد. پرچم آمریکا برای این انقلابیون نماد استعمار و سرکوبگری ملتهای جهان بود و وقتی این پرچم را در ویتنام بهآتش کشیدند و سفارتخانه آمریکا در سایگون را فتح کردند، ملتهای جهان شادی نمودند و هرگز آنرا توهین بهملت آمریکا تلقی نکردند، زیرا نیروهای انقلابی آمریکا هم آگاه هستند که هر جا پرچم آمریکا افراشته میشود بوی مرگ و نیستی همه جا را فرامیگیرد. دانشجویان ایرانی میدانستند و میدانند که پرچم اسرائیل پرچم یک دولت نژادپرست و غاصب است که با نسل کشی، سرزمینهای فلسطینی را اشغال کرده است، نابودی این پرچم دفاع از خلق فلسطین و طبیعتا توهین بهصهیونیسم است و باید باشد.

در این نمایشات اعتراضی مخلوطی از شعارها مطرح بود که از شعارهای درست نظیر خواست پاسخگوئی از دولت و یا استعفای مقامات مسئول دولتی شروع میشد، خواست افشاءگرانه و صحیح "مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر" در تکمیل شعارهای قبلی دانشجویان مبنی بر "مجاهد، پهلوی دو دشمن آزادی" مطرح میگردید و بهشعارهای افراطی و فراخوانی مردم بهسرنگونی رژیم اسلامی و کسب قدرت سیاسی کشیده میشد و سرانجام شعارهای ارتجاعی بود که بهحمایت از تجاوز آمریکا و تائید تروریسم امپریالیسم و دفاع موذیانه از آمریکا میانجامید. طبیعی است که در عین کارِ آگاهگرانه در میان دانشجویان باید طوری عمل کرد تا عوامل نفوذی صهیونیسم و امپریالیسم در جنبش دانشجوئی شناخته و برملا شوند. از جمله این شعارهای ارتجاعی یکی این بود "دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست" و یا "حکومت سپاهی داعش ما شمائی" حال به بحث در این زمینهها بپردازیم:

نخست اینکه برسر اینکه سپاه پاسداران دولتی مافیائی و فاسد تشکیل داده که بهجنایت دست میزند نیازی به بحث طولانی نیست، ولی سپاه پاسداران ایران داعش نیست. داعش آن تروریستها و آدمکشان بینالمللی و غیرسوری بودند که امپریالیستها و صهیونیستها از سراسر جهان برای سقوط دولت قانونی بشار اسد بسیج کرده و بهسوریه کیش داده بودند. اتفاقا سردار قاسم سلیمانی همین وحوش را نابود کرد و کینه امریکا و اسرائیل و متحدان آنها را در منطقه بهجان خرید. مخلوط کردن دو مسئله ماهیتا متفاوت برای استفاده از آب گلآلود، همدستی و همراهی روشن با داعش است و نه افشاء داعش و طرح این شعار هم در فردای ترور قاسم سلیمانی بههمین منظور برای خوشآمد ترامپ سرداده میشود. این شعار آمریکائی و توجیه تروریسم آمریکا با شعار ارتجاعی دیگری تکمیل شد.

امپریالیسم آمریکا نه تنها از این جهت که در ایران بانی کودتای 28 مرداد بوده و مسئول ساقط کردن دولت دکتر محمد مصدق است، بلکه از آن جهت نیز که ایران را با عضویت در پیمان بغداد و سپس سنتو و اعطاء نقش ژاندارمی بهشاه در خلیج فارس و اعزام 50 هزار مستشار نظامی آمریکائی بهایران، کشور ما را بهنیمه مستعمره خود بدل کرد، مورد نفرت مردم کشور ماست. تنها انقلاب ایران موفق شد این دشمنان مردم ایران را که روزانه مترصدند با یاری آمریکا بهایران بازگردند، از ایران اخراج کند. این امپریالیسم سرانجام با تحریک صدام حسین بهتجاوز بهایران و استفاده از گاز سمی علیه ایران با تائید دونالد رامزفلد و رونالد ریگان، نقش جنایتکارانهای در ایران بازی کرد و امروز هم با تحریم و جنگافروزی و تجاوز بهمرزهای ایران و حق حاکمیت ملی میهن ما و دسیسههای شوم برای تجزیه ایران در کردستان و اهواز دشمن سوگند خورده مردم ایران است. امریکا دشمن موهومی نیست، دشمن واقعی است و به آن سالهاست عمل میکند و تنها کسانی میتوانند بهدروغ متوسل شوند که نمیشود نسبت عدم آگاهی را بهآنها الصاق کرد. نمیشود بهیکباره تاریخ ایران را محو کرد و تاریخی من در آوردی از آن ساخت. امپریالیسم آمریکا نهتنها دشمن ایران است، بلکه دشمن درجه یک بشریت و خطرناکترین هیولائی است که تاریخ تاکنون بهخود دیده است. دشمن بشریت نمیتواند دشمن ایران نباشد. رئیس جمهور آمریکا چندین بار ملت ایران را ملت تروریست نامیده و اعلام کرده است میراث باستانی و فرهنگی ایران را نابود خواهد کرد. فراموش نکنیم همین کار را در لیبی، عراق، سوریه، افغانستان و یمن کردهاند و میکنند، نابودی هویت ملی و حس میهندوستی شرط استیلا بر ایران است و حرفشان صرفا یک ادعای توخالی نیست. آنکس که در اینجا دروغ میگوید کسانی هستند که قصد دارند برای ملت آگاه ایران لالائی بهخوانند و تمام دستآوردهای مثبت انقلاب بهمن را نیز خنثی کنند تا راه ورود آمریکا بهایران هموار شود. البته روشن است که جمهوری سرمایهداری اسلامی دشمن مردم ایران است، ولی کسانی که با تکیه بر این واقعیت آنرا تنها با نیت تبرئه سیاست مداخلهجویانه و تجاوزگرانه آمریکا طرح میکنند، دوستان مردم ایران نیستند. آنها میخواهند با حضور عفریت آمریکا در ایران، بر رژیم جمهوری اسلامی غلبه کنند که روشن است این امر یک خیانت ملی است. ناگفته پیداست چه از نظر تئوری مارکسیستی - لنینیستی و چه از نظر سیاست عملی، وقتی دشمن خارجی برای تسخیر یک کشور جدا تدارک دیده و سرانجام بهیورش اقدام میکند، باید تضاد عمده را تشخیص داد و نیروهای مردمی را در جبههای وسیع برای دفع دشمن خارجی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و آنهم نه بعد از اینکه کار از کار گذشته است، بسیج کرد. سرنگونی رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی در ایران غیراشغالی و فارغ از خطر تهدید و تجاوز خارجی بهمراتب سهلتر است و جنبههای طبقاتی آن بهمراتب روشنتر تبلور مییابد تا در یک ایران فروپاشیده و مخروبه که رژیمش بهدست مشتی خودفروش ایرانی و یاری امپریالیسم و صهیونیسم نابود شده و همه رهبرانش به سبک سیاق ترور قاسم سلیمانی ترور شدهاند.

بهنظر حزب ما این قبیل شعارها ارتجاعیاند و با موذیگری توسط پسماندههای سلطنت، مجاهد و دارودستههای اسرائیلی نظیر حزب کمونیست کارگری، جریانهای تجزیهطلب در ایران تبلیغ میشوند. باید این جاسوسان را جنبش انقلابی دانشجوئی در ایران از میان صفوف خود طرد کند.شعارهائی نیز بودند و هستند که گرچه مضمونی انقلابی داشته و با نیت سرنگونی رژیم با کینهای عمیق بیان میگردند، ولی باید توجه داشت که فراخواندن مردم بهیک مبارزه نابرابر و بدون دورنما در حالیکه توده عظیم مردم آمادگی تحقق این هدف را فعلا نداشته و جنبش تنها خودبخودی و فاقد رهبری است، تنها بههدر دادن توان و نیروی انقلابی مردم است و نتیجه مثبتی بهبار نمیآورد. مبارزه انقلابی و کسب قدرت سیاسی نباید بازیچه دست نیروهای بیحوصله، شتابزده و از روی ناامیدی فعال، انجام گیرد. مبارزه برای خودکشی نیست برای کسب قدرت سیاسی است. این مبارزه باید با حساب، با خونسردی و بهصورت برنامهریزی شده در شرایط طغیان مردمی صورت گیرد. بیاموزیم که انقلاب ماجراجوئی و کار گروههای مسلح نیست، کار توده عظیم مردم است. پیروزی در این مبارزه مشروط بهداشتن تشکلی انقلابی با تجربه و مورد اعتماد تودههای مردم بوده تا بتواند نقش رهبری انقلاب را بازی کند. انقلاب قمار نیست که سرنوشت آنرا بشود به دست اتفاقات و ماجراجوئی گروهکها سپرد. این است که باید با شعارهای "انقلابی" که با نیت خوب بیان میشوند نیزبرخورد انتقادی داشت و از دامنزدن بهآن خودداری کرد.

بر گرفته از توفان شـماره 240 اسفندماه 1398ـ فوریه یه سال 2020

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران(توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام