کارزار برای الغاء بدهکاریهای دولت تونس

ما از این واقعیت حرکت کردیم که پاره ای سازمانها نظیر آتاک(Attac)  وجود دارند که در برخی ممالک اروپائی کارزاری را پیرامون بدهکاری دولت تونس آغاز کرده اند. آنها خصلت "غیرقانونی" وامهای خارجی تونس را هدف گرفته اند، وامهائی که دولت بن علی موجب آن بود. در زمانیکه برخی احزاب به این کارزار پیوسته اند، ضروری بنظر می رسد که ما نیز بیک کارزار سیاسی دامن بزنیم که در آن ارتباط میان مسئله بدهکاریها و پیشبرد روند انقلاب را، برقرار کنیم.

در حالیکه در ممالک امپریالیستی بویژه اروپا، بنحوی به احزابی که مبارزه می کنند، مسئله مالکیت وامهای بزرگی که بانکهایشان به تونس داده اند، مستقیما ربط پیدا کرده است، ما نیز می خواهیم این کارزار از طرف تمامی احزاب در دستور کار قرار گیرد. باین جهت مهم است که باین کارزار همزمان، هم به منزله بخشی از محکومیت بدهکاریها به عنوان مکانیسمی برای چپاول و تسلط از جانب امپریالیسم و هم بمنزله پشتیبانی از روند انقلابی ای که در تونس در حال تکامل است برخورد کنیم. روند انقلابی روندی است که تلاش می کند مکانیسم وامها را از میان ببرد. 

سرانجام حزب کمونیست کارگران تونس نیز موافقت خود را با  الغاء بدهکاریها اعلام می دارد. خواستی که توسط سایر احزاب تونس که بنحوی از انحاء به رژیم کنونی وابسته اند، مطرح نمی شود. در واقع این باصطلاح حکومت موقت دستش برای وامهای جدید پیشنهادی از جانب صندق بین المللی پول و بانکها و دول برای آنکه "دموکراسی در تونس مورد حمایت قرار گیرد" دراز است. امریکه آنرا به مناسبت نشست سران ۲۰ کشور در دویل  Deauvilleاعلام کردند. ما بخوبی می دانیم که چنین نوع "وامها"ئی هیچ هدف دیگری ندارند، جز اینکه تونس را به کشوری وابسته و تحت سلطه امپریالیسم بدل کنند.

مشخصات این کارزار:

مسئله مربوط به یک کارزار سیاسی جهانی است.

این خواست توسط احزاب و سازمانهای اروپائیِ کنفرانسِ بین المللیِ احزاب و سازمانهای مارکسیست-لنینیست، به مناسبت نشستشان در ماه ژوئن مطرح شده است.

پس از بحث پیشنهاد شد که این خواست را به سایر احزاب کنفرانس نیز توسعه دهیم.

این طرح در همکاری با حزب کمونیست کارگران تونس است، که شعار معافیت از پرداخت وامها را بیکی از خواستهای خویش بدل ساخته است.

این خواست با این هدف است، که جنبش دموکراتیک، ضد امپریالیستی و مترقی را در سطح جهانی بسیج کند و توده ها را مورد خطاب قرار دهد.

این جنبش محکومیت بانکها، صندوق بین المللی پول و مسببین دریافت وامهای دولتی که همزمان سود برندگانش نیز هستند، بویژه اتحادیه اروپا را هدف گرفته است.

خواست حذف وامها بویژه در مورد تونس یک وجه مهم را در بر می گیرد: بدهکاری مانعی برای تکامل روند انقلابی در تونس است. این خصلت ویژه این کارزار است که در عین حال حمایت بلاواسطه از حزب کمونیست کارگران تونس می باشد که برای پیشبرد این روند انقلابی مبارزه می کند.

این کارزار دارای این هدف است تا در مورد وضعیت تونس روشنگری کند. بویژه در مورد مکانیسم وامهای دولتی تونس در رابطه با مکانیسم عمومی بدهکاری به منزله ابزار تسلط و بهره کشی و وسیله ای که هزینه بحران سامانه سرمایه داری را از جانب کارگران و خلقهای جهان بپردازد.

 این یک کارزار محدود زمانی است: این کارزار به نقطه اوج خود در زمان گردهمآئی مجلس قانون اساسی  خواهد رسید و در آخر امسال به پایان می رسد. 

وسایل کارزار:

متن یک کارپایه سیاسی لازم است تا سایر سازمانها را به همکاری فرا بخواند. این متن برای امضاء به آنها ارائه می شود.

یک متن دادخواستی دیگر که جامعتر است برای خطاب به مردم تهیه می شود.

یک سامانه ای برای اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات تاسیس می گردد تا داده های مشخص در مورد بدهکاریهای تونس، تاریخچه، افزایش و تکاملش را، با نام بانکها و موسسات بستانکار و شرایط پرداخت این "وامها" را روشن کند و در مورد چگونگی جریان یابی این کارزار در ممالک گوناگون، اطلاع رسانی کرده،  ادامه کار این کارزار را تامین نموده، برای اینکه سمت یابی عملی احتمالی را متناسب با پیشرفتش فراهم آورد. در زمان نخست به امضاء اکتفاء می کنیم تا بتوانیم تاثیراتش را بسنجیم و در خاتمه سال ترازنامه آنرا برای ادامه کار(به چه شکل و با چه اهدافی) بررسی کنیم و ببینیم که آیا ادامه آن ضروری است یا خیر.

این فقط استنتاج سیاسی است که به ما نشان می دهد چگونه موضعی نسبت به این مسئله داشته باشیم.

در آغاز پیشنهاد می کنیم همانگون پیش برویم که ما در مورد کارزار "رهنمود شرم" پیش رفتیم. یعنی:

برای تمرکز توزیع متون فرانسوی وظیفه را بعهده رفقای حزب کمونیست کارگران فرانسه واگذار کنیم.

برای تمرکز توزیع متون اسپانیائی وظیفه را بعهده رفقای حزب کمونیست اسپانیا مارکسیست لنینیست واگذار کنیم.

برای تمرکز توزیع متون انگلیسی وظیفه را بعهده رفقای حزب کمونیست کارگران دانمارک واگذار کنیم.

پیشنهاد برای اساسنامه سیاسی:

بدهکاریهای تونس باید هم اکنون بخشیده شوند

رژیم پلیسی بن علی تونس را در گرداب بدهکاری کشید و ثروتهای انسانی و مادی اش را برای بلع به دهان الیگارشی مالی بین المللی پرتاب کرد.

همه این بانکها برای "شاگرد خوب صندوق بین المللی پول"، آنگونه که رئیس سابق این صندوق اعتراف کرد، این بدهیها را تصویب کردند زیرا می دانستند که بن علی با اعمال زور، اصل سرمایه و سودش را از مردم تونس بازپس خواهد گرفت.   "معجزه تونس" چیزی نیست جز بهره کشی زحمتکشان تونس در شهر و روستا، خصوصی سازی شرکتهای عمومی، چپاول ذخایر طبیعی، بیکاری انبوه، بویژه بیکاری جوانان و فقر گسترده. مجری این سیاست، دولت بن علی در کنارش نیز ثروت انبوهی اندوخت، باین نحو که بر بخشی از اقتصاد دست گذارد. 

امروزه، ساز و کار بدهکار کردن ابزار اصلی در دست قدرتهای بزرگ امپریالیستی و الیگارشی مالی است تا بدینوسیله زحمتکشان و خلقهای جهان را به پرداخت بهای بحران سامانه سرمایه داری بکشاند و تسلط اقتصادی و سیاسی خود را تقویت کند. 

خلق تونس با تعقیب بن علی نه تنها یک مستبد را سرنگون ساخت، بلکه خود را با یک روندی انقلابی درآمیخت که برای تغییر اساسی رژیم سیاسی، برای دموکراسی، برای تامین خواستهای عظیم اجتماعی اش بود.

نسیم انقلاب که از تونس آغاز شد یک جنبش پایه ای را موجب شد که خلقهای مغرب و خلقهای برون از این مرزها را به شورش واداشت.  

قدرتهای امپریالیستی مجبور شدند از یاری به همدستانشان دست بردارند، لیکن آنها نمی خواهند منافعشان مورد پرسش قرار گیرد. آنها می خواهند انقلاب تونس را خفه کنند و در هماهنگی با نیروهای ضد انقلابی عمل می کنند. آنها می خواهند با طرح خواست بازپرداخت وامها، وامهائی که دولت بن علی گرفته بود و با افزایش وامها، انقلاب تونس را خفه کنند.

ما همراه با نیروهای سیاسی و اجتماعی تونس که برای پایان دهی به این روند مبارزه می کنند، می طلبیم که وامهای تونس ملغی شوند.

متن دادخواست:

الغای وامهای دولتی تونس.

رژیم مافیائی بن علی، تونس را به بانکها و الیگارشی مالی بین المللی فروخت و کشور را عمیقا بدهکار کرد.

خلق تونس این بدهکاریها را با عرق جبینش پرداخت کرد، شرکتهای دولتی خصوصی و فروخته شدند و آینده کشور زیر بار وام قرار گرفت.

بانکها از آن جهت این وامها را متقبل شدند، زیرا واقف بودند که رژیم مستبد بن علی باز پرداخت اصل سرمایه و سودش را از کارگران و جوانان می گیرد.

از آنجائیکه این بدهکاریها بدهکاریهای یک رژیم مستبد هستند،

از آنجائیکه بانکهائی که به این رژیم وام دادند، با آگاهی کامل به این وضعیت واقف بودند و آنها مدتهاست که این فعالیتهایشان را کاملا جبران کرده اند،

از آنجائیکه خلق تونس باید قادر باشد انقلابش را ادامه دهد، بر سرنوشت آتی خویش حاکم گردد و آنرا واقعا در دست بگیرد، ما می طلبیم که قروض دولتی تونس که از طرف بانکها و صندوقهای سرمایه گذاری و صندوق بین المللی پول طلب می شوند بدون قید و شرط ملغی شوند.

امضاء ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱

سازمان برای تشکیل حزب کمونیست کارگران آلمان(کار آینده).

حزب کمونیست انقلابی برزیل.

حزب کمونیست کارگران دانمارک.

حزب کمونیست اسپانیا مارکسیست لنینیست.

حزب کمونیست کارگران فرانسه.

سازمان احیاء حزب کمونیست یونان(۱۹۵۵-۱۹۱۸).

خط مشی کمونیستی ایتالیا.

حزب کمونیست انقلابی ترکیه.

حزب کمونیست کارگران تونس.

حزب کار ایران(توفان).

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  ۱۴۱ آذر ماه ۱۳۹۰  دسامبر ۲۰۱۱،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.      www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                                         toufan@toufan.org