مبارزه برای حفظ محیط زیست و وظیفه کمونیستها

اخیرا با صحنهسازیهائی که در مورد حفظ محیط زیست بهعمل آمده، میلیونها جوان و دانشآموز به خیابانها سرازیر شده و خواهان اقدامات اساسی از دولتهایشان در این زمینهاند تا از آلودگی کره زمین جلوگیری شود. صرفنظر از نقش پرسشبرانگیزی که به خانم گرتا تونبرگ سوئدی با نیات حساب شده میدهند که یکشبه ره صد ساله پیموده و به عنوان عامل فشار اروپائی بر ضد سیاست ضد محیط زیستی ترامپ بدل گردیده است، روشن است که باید بر اساس واقعیات موجود به اتخاذ موضع در این زمینه پرداخت. جنبش سبز از نظر طبقاتی ریشه در طبقه متوسط و یا قشر بالای خرده بورژوازی مرفه دارد و به همین جهت نیز در همه کشورها تنها توانسته است همین طبقات را بسیج کند. در شعارهای آنها خواست حمایت از کارگران که در اثر تغییرات اساسی در تولید، کار خود را از دست میدهند و میلیونها نفر خانواده آنها صدمه میبینند، دیده نمیشود. این جنبش میخواهد حل مسئله آلودگی محیط زیست را بدون توجه به ابعاد اجتماعی آن بطور مجرد حل کند. در این زمینه کنسرنهای بزرگی که در سالهای اخیر در عرصه "تولیدات سبز" پای به عرصه وجود گذاردهاند و آینده را از آن خود میبینند، به شدت فعال بوده و ازاین جنبشها حمایت مادی و معنوی و تبلیغاتی میکنند. این جنبشها با رهبری بورژوازی امپریالیستی میتوانند به حرکتهائی برضد ممالکی بدل شوند که در پی توسعه صنعتی خویش هستند و میخواهند عقب ماندگی تاریخی صنعتی خویش را با بهدور انداختن یوغ استعمار جبران نمایند. کشورهای امپریالیستی غرب که در عرض 250 سال اخیر با تخریب محیط زیست - متعلق به همه بشریت و سایر مردم کشورهای جهان- به دستآوردهای بزرگی نایل آمدهاند، حال تلاش دارند از رشد سایر کشورها به بهانه خسارت زدن آنها به محیط زیست جلوگیری کنند. بهیکباره آلمان و فرانسهی قرنها صنعتی، مظاهر مبارزه با آلودگی هوا درآمدهاند و چین، روسیه، برزیل و هند که تازه در همین چهل سال اخیر به توسعه سریع صنایع خویش مشغولند از عوامل تخریب محیط زیست قلمداد میشوند. میبینیم که جنبش سبز و بهویژه جنش اخیر محیط زیستیِ جوانان، ابزاری شده است تا از آن برضد مخالفان و به نفع صنایع داخلی خود بشود استفاده کرد. صرفنظر از نیات شوم و مخربی که امپریالیستها دارند و هرگز برای حفظ محیط زیست به صورت اساسی تلاش نخواهند کرد، نباید فراموش کرد که جوانان و بسیاری مردم جان به لب رسیده از روی اعتقاد، علاقه برای حفظ محیط زیست باورمندانه مبارزه میکنند. این وضعیت باعث شده که مهار این جنبش از دست طبقات حاکمه بهدر رود و نتوانند آنرا آنگونه که تمایل دارند به جهاتی سوق دهند که صرفا عوامفریبانه بوده و منافع سیاسی آنها را همواره تعیین کند. حتی این وضعیت جدید بر روی خانم گرتا تونبرگ نیز تاثیر گذاره بهطوریکه در سخنرانی تدارک دیده شده برای ایشان در سازمان ملل متحد، بیاختیار رشد و توسعه نامحدود سرمایهداری را مورد انتقاد قرار میدهد غافل از آن که این رشد روزافزون عامل بقاء سرمایهداری و سازوکار موجودیت آن است. سرمایهداری با هدف کسب سود حداکثر تولید میکند و برای کسب این سود باید مستمرا تولید کند و به سرعتِ گردش سرمایه و بهرهکشی از طبقه کارگر بیفزاید تا از بین نرود. این روش سرمایهداری وابسته به خلق و خوی افراد نیست، قانون بقاء سرمایهداری است. آنها بیش از حد تولید میکنند و بهدریا میریزند و نه تنها ذخایر طبیعی بشریت را نابود میکند، بلکه محیط زیست را نیز آلوده و غیرقابل زیست میگردانند. این است که پس از این سخنرانی از تبلیغات "مثبت" به نفع وی کاسته شد و این خطر احساس گردید که شعار این جنبشها بهتدریج به سمت درستی سیر می کند تا نظام سرمایه داری را مسئول مستقیم آلودگی محیط زیست بداند. به این نگرانی، اظهار نظر جدید خانم تونبرگ نیز افزوده شده که "بمبهای اتمی آمریکا را کشنده محیط زیست" بیان داشته است بهطوریکه شرکت تبلیغاتی مسئول افکار عمومی که برنامهریز فعالیت خانم گرتا تورنبرگ است اعتراف نموده فرمان از دستش دررفته است. باید در جنبشهای حفظ محیط زیست شرکت کرد و خواست مبارزه بر ضد توسعه و رشد نامحدود را در آن جا انداخت و رهبری آنرا در دست گرفت. در این مبارزه طبقاتی است که طبیعتا منافع زحمتکشان و تامین آینده زندگی آنها در شرایط مبارزه با آلودگی و حفظ محیط زیست، در نظر گرفته خواهد شد. در این مبارزه است که جوانان به پارهای از اهداف خود میرسند و آموزش میبینند که حفظ قطعی محیط زیست تنها برگورستان نظام سرمایهداری دردولتی جهانی با برنامهای جهانی ممکن است.

بر گرفته از توفان شـماره 236 آبان ماه 1398ـ oct سال 2019

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan