پیام نوروزی حزب کارایران (توفان)

بهامید فرازآمدن نوروزمردم ایران،به استقبال سال نورویم

ارغوان
این چه رازی‌ست که هر بار بهار
با عزای دل ما می‌آید؟

 

عکس درخت ارغوان

 

نوروز، این جشن ملی چند هزارساله باستانی که همراه با آغازیدن بهار است، بار دیگر اما در فضای ملتهب و بحرانی ایران و جهان فرا می‌رسد.

نوروز در شرایطی فرا میرسد که علاوه بر وخیمترشدن وضعیت معیشتی مردم و ادامه سیاستهای نولیبرالی و سرکوب خونین فرودستان جامعه، سیل و ویرانی در منطقه سیستان و بلوچستان و زلزله خوی و ازطرفی گسترش شیوع فاجعه ویروس کرونا و ترس و وحشت در سراسر ایران زندگی را برکام مردم تلخ کرده است. ویروس کرونا در زمانی گسترش مییابد که بیکفایتی و سستی مسئولان مکتبی با الهام از مصلحتجوئی سلطهگرانه مافیای حاکم، هر روز بیشتر در شرایط بحرانی آشکار میشود و این بیمسئولیتی، بیکفایتی، بیتفاوتی و بیخیالی نسبت بهسرنوشت مردم ایران میدان را برای ایرانیان دونمایه و جاسوس که در خدمت امپریالیسم وصهیونیسم جهانی افسارگسیخته فعالیت میکنند، فراهم آورده است تا مردم را با جعل اخبار و اسناد در فضای مجازی بهآشوب، تشنج و ناآرامی فرابهخوانند تا شاید بهتوانند در خدمت اربابانشان ازآب گلآلود برای اسارت و تجزیه ایران ماهی بگیرند. در حالیکه در سراسر جهان مردم درهمبستگی با یکدیگر با حفظ روحیه بالا و مبارزهجویانه در پی پیکاری مشترک برضد این بیماری نامرئی هستند، ایرانیان ضدایرانی و جاسوس در پی ایجاد نفاق و تفرقه و شیوع یاس در میان مردم کوشا بوده، زیرا نه آنها و نه اربابانشان تعلق خاطری بهمردم شرافتمند ایران نداشته و ندارند. مردم ایران ولی مرم انقلاب بهمن بوده و از روحیه همبستگی و رفتار انسانی در این انقلاب سرشارند. این مردم یکپارچه در مقابل دسیسه دشمنان تروریست و ضدایرانی و خرابکار یک تنه خواهند ایستاد و پوز قدرتهای مداخلهگر خارجی را در دخالت در امور داخلی ایران، در وحدت و همبستگی با یکدیگر بهخاک مالیده و همه این دسایس خبیث را نقش برآب خواهند کرد. ایرانیان خودفروخته و مزدور یک تنه هوادار تحریم اقتصادی، مالی، غذائی و داروئی ایران بوده از تجاوز و تروریسم امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل در منطقه دفاع میکنند.

 

بیشک سفره‌ نوروزِ امسال مردم میهن ما نیز از برکت وجود رژیم منحوس وچپاولگر سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، که تار و پودش را فساد و دزدی و اختلاس و رانت‌خواری و چپاول دسترنج زحمتکشان، قانون ستیزی، بیاحترامی بهحقوق مردم فرا گرفته است، خالی‌تر از گذشته است و نوروزشان همانند هر روزشان شده است. امروز ما نند دهههای گذشته از سفره مردم ایران برمیدارند و به سفره آقازادهها میافزایند. کوه ثروتهای بادآورده و افسانهای این مافیا از قله کوه دماوند قابل رویت است. این رژیم هیچگاه بهمردم ایران در هیچ زمینهای پاسخگو نبوده است زیرا مردم ایران را خودی نمیداند.

 

مردم ایران درآستانه عید نوروز امسال نیز یا درغم از دست‌ دادن عزیزانشان سوگوارند یا در اثر ویران‌گری اقتصادی در فلاکت و بی‌خبری و انتظار به‌سرمی‌برند ، نه از بهبود شرایط اقتصادی خبری هست و نه از آزادی و ترقی و تعالی نشانی. سالی که گذشت را باید، سال ادامه سیاستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، افزایش گرانی سوخت و سایر کالاهای ضروری و حقوق‌های نجومی و تشدید بحران اقتصادی و در عین حال طغیان زحمتکشان و ادامه اعتراضات کارگری نامید. فرودستان جامعه در آبانماه ۱۳۹۸ در دهها شهر ایران بهصورت سراسری بهخیابانها ریخته و بیش از ۱۰۰۰ کشته داده و خواهان تغییرات اساسی درجامعه شده و بهبود شرایط زندگی خویش را مطالبه کردهاند. جواب این مردم جان بهلب رسیده با گلوله از زمین و هوا بوده است. انتخابات فرمایشی دوره یازدهم مجلس در چنین فضای ملتهب و نارضایتی عمومی برگزار شد که با تحریم اکثریت توده مردم روبرو گردید. این اقدام آگاهانه مردم مبین این امر است که پایههای اعتماد ضعیف ملت بهاین رژیم ددمنش مدتهاست فروریخته و امروز این واقعیت نهفته بهصورت مسالمت آمیز و یا قهری در هر لحظه و در هرگوشه، در آتیه با تداوم بیشتر بروز خواهد کرد. شکست سنگین رژیم در انتخابات نمایشی دوره یازدهم مجلس نمایشی کوبنده در عدم مشروعیت نظام ریاکار و فاسد جمهوری اسلامی است.

 

سالی که گذشت سالی علاوه بر تشدید تحریم‌های جنایت‌کارانه اقتصادی و گرسنگی‌دادن به مردم ایران، سال جنگافروزی بیپایان امپریالیسم آمریکا در منطقه که با ترور قاسم سلیمانی که یک مقام رسمی و دیپلماتیک وعالیرتبه نظامی ایران نیز همراه بود موجب افزایش تنش و تشدید تشنج در منطقه بهنفع اهداف راهبردی امپریالیسم آمریکا گردید. این اقدام تروریستی توسط امریکا که نقض آشکار قوانین بین‌المللی بود، اما بیپاسخ نماند و موجب اعتراض عظیم جنبش جهانی ضدجنگ و ضدتحریم در بیش از پانصد شهر آمریکا و هندوستان و اروپا و در سراسر جهان شد و به بی آبرویی آمریکا و نوکران جنگ طلبد ایرانی آن منجر گردید.

همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم تهدیدات امپریالیست‌ها بهطورعینی در خدمت ادامه تسلط استبداد در ایران قرار دارد و رژیم ولایت فقیه را تقویت می‌کند. دفع خطر خارجی و رفع تحریم‌های غیرقانونی بهنفع جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان است، شرایط را برای پیشروی مبارزه طبقاتی فراهم می‌کند.

 

درشرایطی بهاستقبال نوروز میرویم که مردم میهن ما بهدرستی هیچ امید به بهبودی وضعیت خود در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی و باندهای دزد و فاسد مافیائی حاکم نمی‌بیند، راهی جز تشدید پیکار صنفی - سیاسی متحد علیه مستبدان ضدکارگر و ضدبشر حاکم، پیش‌روی خود نخواهد داشت. راه نجات کارگران و زحمتکشان، معلمان و پرستاران و همه توده تحت ستم ایران ازاین شرایط جهنمی و غیرقابل تحمل، وحدت و تشکیلات است.

این چهل و یکمین نوروزی است که رژیم دروغگوو خیانت‌پیشه جمهوری اسلامی بر مردم ایران تباه می‌گرداند. بهامید سالی مملو از یگانگی و پیکاری سراسری و متحد علیه تاریک‌اندیشان حاکم. برای همه مردم ایران درسال جدید پیروزی و شادی و سربلندی آرزو می‌کنیم. بهامید فرازآمدن نوروز مردم ایران! نوروزتان پیروز!

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، به دست مردم ایران!

زنده باد سوسیالیسم، این پرچم نجات بشریت!

دست امپریالیستم آمریکا ازایران و منطقه کوتاه باد!

حزب کار ایران (توفان)

اسفند ماه ۱۳۹۸

www.toufan.org